Προσαρμογή εμπράγματων δικαιωμάτων

Σουηδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι τα εμπράγματα δικαιώματα που θα μπορούσαν να απορρέουν από κληρονομική διαδοχή σύμφωνα με το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους;

Κατ’ αρχήν, κάθε πρόσωπο στο οποίο περιέρχεται περιουσιακό στοιχείο βάσει κληρονομικής διαδοχής αποκτά το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας. Αν ο/η θανών/-ούσα ήταν έγγαμος/-η, η κληρονομία περιέρχεται στον/στην επιζώντα/-ώσα σύζυγο με το δικαίωμα ελεύθερης διάθεσης. Αυτό σημαίνει ότι ο/η σύζυγος μπορεί να πράξει ό,τι επιθυμεί με τα κληρονομιαία περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια της ζωής του/της, ακόμη και να τα αναλώσει πλήρως, αλλά δεν μπορεί να τα διαθέσει με διαθήκη. Ομοίως, ο/η σύζυγος δεν μπορεί να επιφέρει ουσιώδη μείωση της περιουσίας του/της μέσω δωρεάς ή άλλης ανάλογης πράξης χωρίς να λάβει δεόντως υπόψη του/της τους κληρονόμους του/της προαποβιώσαντος/-ώσασας συζύγου.

Περαιτέρω, ο διαθέτης μπορεί να ορίσει με διαθήκη ότι η επικαρπία κληρονομιαίου περιουσιακού στοιχείου θα περιέλθει σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά με τη διαθήκη, ο επικαρπωτής διαχειρίζεται το περιουσιακό στοιχείο και δικαιούται τους καρπούς του, αλλά βαρύνεται με τις δαπάνες του περιουσιακού στοιχείου. Επίσης, ο επικαρπωτής υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του ψιλού κυρίου και δεν δικαιούται να μεταβιβάσει την επικαρπία. Ο ψιλός κύριος του περιουσιακού στοιχείου δεν μπορεί να μεταβιβάσει ή να διαθέσει άλλως το περιουσιακό στοιχείο χωρίς τη συναίνεση του επικαρπωτή.

2 Καταχωρίζονται τα εν λόγω εμπράγματα δικαιώματα σε μητρώο δικαιωμάτων επί ακίνητης ή κινητής περιουσίας και, σε καταφατική περίπτωση, είναι η εν λόγω καταχώριση υποχρεωτική; Σε ποιο/-α μητρώο/-α καταχωρίζονται και ποιες είναι οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της καταχώρισης;

Κάθε πρόσωπο που αποκτά ακίνητο κατά κυριότητα υποχρεούται να ζητήσει την καταχώριση της εκ μέρους του απόκτησης (καταχώριση του τίτλου) στο κτηματολόγιο, το οποίο τηρείται από το Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Κτηματολογίου της Σουηδίας (Lantmäteriet). Κατά γενικό κανόνα, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός τριών μηνών από την απόκτηση. Κάθε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση καταχώρισης τίτλου οφείλει να υποβάλει την πράξη απόκτησης και τα λοιπά έγγραφα που είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση της εκ μέρους του απόκτησης του ακινήτου. Σε περίπτωση αγοράς, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υποβληθεί η πράξη αγοράς. Αν το ακίνητο έχει αποκτηθεί με κληρονομική διαδοχή, σε ορισμένες περιπτώσεις (αν υπάρχει ένας μόνο κληρονόμος) αρκεί κατ’ αρχήν να υποβληθεί η πρωτότυπη καταχωρισμένη απογραφή της κληρονομίας και ένα επικυρωμένο αντίγραφό της. Στις λοιπές περιπτώσεις, πρέπει να υποβληθεί επίσης το πρωτότυπο έγγραφο διανομής της κληρονομίας και ένα επικυρωμένο αντίγραφό του. Επιπλέον, μπορεί να απαιτείται η υποβολή και άλλων εγγράφων, όπως, για παράδειγμα, της συναίνεσης του επιτρόπου κληρονόμου που είναι ανήλικος ή ανίκανος για δικαιοπραξία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η καταχώριση του τίτλου μπορεί να ζητηθεί με την υποβολή διαθήκης που έχει καταστεί οριστική, αντί της υποβολής εγγράφου διανομής της κληρονομίας.

Επικαρπία που έχει παραχωρηθεί με έγγραφη πράξη πρέπει να καταχωριστεί στο κτηματολόγιο. Η αίτηση καταχώρισης υποβάλλεται στο Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Κτηματολογίου της Σουηδίας, στο οποίο πρέπει να υποβληθεί και η πράξη με την οποία παραχωρήθηκε η επικαρπία.

Τα εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών δεν καταχωρίζονται.

3 Ποια αποτελέσματα συνδέονται με την καταχώριση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων;

Το πρόσωπο που έχει υποβάλει την τελευταία αίτηση καταχώρισης τίτλου θεωρείται ως ο κύριος του ακινήτου.

Κατά γενικό κανόνα, αν η επικαρπία έχει καταχωριστεί, αντιτάσσεται σε νέο κύριο του ακινήτου.

4 Προβλέπονται ειδικοί κανόνες και διαδικασίες για την προσαρμογή εμπράγματου δικαιώματος το οποίο ορισμένο πρόσωπο διαθέτει βάσει του εφαρμοστέου στην κληρονομική διαδοχή δικαίου στην περίπτωση που το εν λόγω εμπράγματο δικαίωμα δεν είναι γνωστό στη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο γίνεται η επίκλησή του;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/05/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.