Προσαρμογή εμπράγματων δικαιωμάτων

Οι κληρονόμοι σε μια χώρα της ΕΕ μπορούν να επωφεληθούν από τα κληρονομικά δικαιώματα που προβλέπονται σε άλλη χώρα της ΕΕ, όταν τα δικαιώματα αυτά προσαρμόζονται για να προσιδιάζουν στα δικαιώματα που έχουν στη χώρα διαμονής τους.

Γενικές πληροφορίες

Για να μπορούν οι κληρονόμοι ή οι κληροδόχοι να επωφεληθούν από δικαιώματα που δημιουργήθηκαν ή τους μεταβιβάστηκαν με διασυνοριακή κληρονομική διαδοχή, ο κανονισμός περί κληρονομικής διαδοχής προβλέπει ότι ένα εμπράγματο δικαίωμα (δικαίωμα επί ακίνητης ή κινητής περιουσίας) κληρονόμου ή κληροδόχου, το οποίο είναι άγνωστο στη χώρα της ΕΕ στην οποία γίνεται επίκληση του εμπράγματου δικαιώματος, πρέπει να προσαρμόζεται στο πλησιέστερο ισοδύναμο εμπράγματο δικαίωμα που προβλέπεται από το δίκαιο της άλλης χώρας της ΕΕ. Κατά την προσαρμογή του δικαιώματος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι και τα συμφέροντα που επιδιώκονται από το συγκεκριμένο εμπράγματο δικαίωμα και οι συνέπειες που απορρέουν απ’ αυτό.

Στο πλαίσιο αυτό, το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις δημοσίευσε ορισμένα ενημερωτικά δελτία σχετικά με το εθνικό δίκαιο τα οποία εξηγούν:

  • τα εμπράγματα δικαιώματα που θα μπορούσαν να προκύψουν από κληρονομική διαδοχή
  • το αν τα δικαιώματα αυτά εγγράφονται σε μητρώο δικαιωμάτων επί ακίνητης ή κινητής περιουσίας
  • τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εγγραφή τους
  • τους ειδικούς κανόνες και διαδικασίες για την προσαρμογή ενός εμπράγματου δικαιώματος.

Για να συμβουλευτείτε ένα ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το εθνικό δίκαιο και τις διαδικασίες για την προσαρμογή των εμπράγματων δικαιωμάτων σε μια χώρα της ΕΕ, κάντε κλικ στην αντίστοιχη εθνική σημαία σ’ αυτή τη σελίδα.

Σχετικός σύνδεσμος

EU-ADAPT — Το EU Adapt είναι ένα εργαλείο ΤΠ που στόχος του είναι να διευκολύνει τους δικαστές, τους συμβολαιογράφους και άλλους επαγγελματίες του νομικού κλάδου που ασχολούνται με διασυνοριακή διαδοχή να βρουν το πλησιέστερο ισοδύναμο εμπράγματο δικαίωμα. Ο χρήστης μπορεί να εισαγάγει στο εργαλείο i) το δίκαιο του κράτους μέλους που είναι εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή («lex successionis»), ii) το εμπράγματο δικαίωμα που υφίσταται σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους που είναι εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή («εμπράγματο δικαίωμα») και iii) το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο γίνεται επίκληση του εμπράγματου δικαιώματος («lex rei sitae»). Στη συνέχεια, το εργαλείο παρέχει καθοδήγηση και προτείνει το αντίστοιχο εμπράγματο δικαίωμα σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο γίνεται επίκληση του δικαιώματος.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/04/2024

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.