Asjaõiguste kohandamine

Ühes ELi liikmesriigis elav pärija saab teises liikmesriigis pärimise teel omandada asjaõigusi, kui neid õigusi kohandatakse nii, et need vastavad pärija elukohariigi vastavatele samaväärsetele õigustele.

Üldine teave

Et pärijad või annakusaajad saaksid kasutada õigusi, mis on neile piiriülese pärimise teel tekkinud või üle läinud, on pärimisasju käsitlevas määruses sätestatud, et asjaõigust (kinnis- või vallasasjaõigus), millele pärijal või annakusaajal on õigus, kuid mida ei tunta selles ELi riigis, kus sellele asjaõigusele tuginetakse, tuleb kohandada kõnealuse riigi õiguses ette nähtud kõige lähema samaväärse asjaõigusega. Õiguse kohandamisel tuleks arvesse võtta konkreetse asjaõigusega taotletavaid eesmärke ja huve ning sellest õigusest tulenevat mõju.

Seepärast on tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa õigusalase koostöö võrgustik avaldanud liikmesriikide õiguse kohta mõned teabelehed, milles selgitatakse

  • pärimisel tekkida võivaid asjaõigusi;
  • seda, kas sellised õigused kantakse vallas- või kinnisasjaõiguste registrisse;
  • nende registreerimisest tulenevat mõju;
  • erinorme ja menetlusi asjaõiguse kohandamiseks.

Konkreetsete liikmesriikide õigust ja asjaõiguse kohandamise menetlusi puudutavate teabelehtedega saab tutvuda, kui klõpsate sellel lehel vastava riigi lipul.

Lingid

EU-ADAPT – EU Adapt on IT-vahend, mille eesmärk on aidata kohtunikel, notaritel ja teistel õiguspraktikutel, kes tegelevad piiriülese pärimisasjaga, leida lähim samaväärne asjaõigus. Kasutaja saab sisestada i) pärimisasjale kohaldatava liikmesriigi õiguse (lex successionis), ii) pärimisasjale kohaldatava liikmesriigi õiguse alusel kehtiva asjaõiguse (right in rem) ja iii) selle liikmesriigi õiguse, kus asjaõigusele tuginetakse (lex rei sitae). Seejärel annab vahend juhised ja pakub välja vastava asjaõiguse selle ELi liikmesriigi õiguse alusel, kus õigusele tuginetakse.

Viimati uuendatud: 20/04/2024

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.