Asjaõiguste kohandamine

Ühes ELi liikmesriigis elaval pärijal võivad tekkida teises liikmesriigis asjaõigused, kui need asjaõigused kohandatakse pärija elukohariigi samaväärse asjaõigusega.

Selleks et pärijad või annakusaajad teises ELi liikmesriigis saaksid kasutada neile pärimise teel tekkinud või üle läinud õigusi, nähakse pärimismääruses ette, et tundmatu asjaõigus (kinnisasja- või vallasasjaõigus) kohandatakse teise ELi riigi õiguses ette nähtud kõige lähema samaväärse asjaõigusega. Õiguse kohandamisel tuleks arvesse võtta konkreetse asjaõigusega taotletavaid eesmärke ja huve ning sellest õigusest tulenevat mõju.

Seetõttu on tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa õigusalase koostöö võrgustik avaldanud riikide õiguse kohta mõned teabelehed, milles selgitatakse:

  • pärimisel tekkida võivaid asjaõigusi;
  • seda, kas sellised õigused kantakse vallas- või kinnisasjaõiguste registrisse;
  • nende registreerimisest tulenevat mõju;
  • erinorme ja menetlusi asjaõiguse kohandamiseks.

Teabelehti konkreetsete riikide õiguse kohta saab vaadata ja asjaõiguse kohandamise menetlustega saab tutvuda, kui klõpsate sellel lehel vastava riigi lipule.

Viimati uuendatud: 30/05/2023

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.