Esineoikeuksien muuntaminen

Slovakia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Mitkä esineoikeudet voisivat tulla kyseeseen perimyksen yhteydessä tämän jäsenvaltion lainsäädännön nojalla?

A – Omistusoikeudet (siviililain (Občiansky zákonník) 123–151 §):

1 ) yksinomainen omistus

2) yhteinen omistus (määräosainen ja jaoton aviovarallisuuden yhteisomistus)

B – Oikeudet kolmansien omaisuuteen (siviililain (Občiansky zákonník) 151a–151v §)

1) kiinnitys (saatavan määrääminen, kiinnityksen panttaus)

2) rasiteoikeus

3) pidätysoikeus

Omistusoikeus siirtyy perimyksen kautta perinnönjättäjän kuolinpäivänä perillisille. Kiinteän omaisuuden omistusoikeuden siirto on kaikissa tapauksissa kirjattava kiinteistörekisteriin.

Kiinnitystä käytetään saatavan ja sen liitännäisten vakuutena siten, että kiinnityksen haltija saa oikeuden saatavan suoritukseen tai oikeuden vaatia saatavan suoritusta kiinnityksen kohteena olevasta omaisuudesta (vakuudesta), jos saatavaa ei makseta asianmukaisesti ja ajoissa.

Kiinnitys perustuu kirjalliseen sopimukseen, perillisten tekemään hyväksyttyyn perintösopimukseen, tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen päätökseen taikka lakiin, ja yleensä se tulee voimaan rekisteriin kirjaamisen yhteydessä.

Rasiteoikeus rajoittaa kiinteän omaisuuden omistajaa suhteessa muihin velvoittamalla tämän sietämään jotakin, pidättymään jostakin tai suorittamaan jotakin. Rasiteoikeuteen kuuluvat oikeudet joko liittyvät tietyn kiinteän omaisuuden omistukseen (esim. oikeus kulkea tontin poikki) tai kuuluvat yksittäiselle henkilölle (elinikäinen asumisoikeus).

Kiinteän omaisuuden omistukseen liittyvät (esineoikeudelliset) rasitteet siirtyvät esineen omistuksen mukana luovutuksensaajalle. Henkilöön liittyvät (velvoiteoikeudelliset) rasitteet raukeavat sen henkilön kuoltua, jonka hyödyksi ne olivat voimassa.

Pidätysoikeus antaa irtaimen esineen luovuttamiseen velvolliselle oikeuden pitää esinettä hallussaan, kunnes se, jolle esine on määrä luovuttaa, on maksanut pidätyksenhaltijalle kuuluvan rahasaatavan. Pidätysoikeutta ei kuitenkaan ole mielivaltaisella tai vilpillisellä tavalla saatuun esineeseen. Pidätysvelkojalla on tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä etuoikeus esineestä saatuun hintaan ennen muita velkojia, kiinnitysvelkojat mukaan lukien.

2 Onko nämä esineoikeudet tallennettu johonkin kiinteää tai irtainta omaisuutta koskevaan rekisteriin? Jos on, onko tallentaminen pakollista? Mihin rekisteriin/rekistereihin esineoikeudet on tallennettu? Mitkä ovat tallentamisen edellytykset? Mitä menettelyä noudatetaan?

A – Omistusoikeudet kiinteään omaisuuteen (asunto-omaisuuteen ja muuhun kiinteään omaisuuteen) kirjataan kaikissa tapauksissa kiinteistörekisteriin, joka on luonteeltaan yleisesti sitova. Kiinteistöjen luovutussopimuksen tapauksessa omistusoikeus syntyy vasta, kun sopimus kirjataan rekisteriin. Toisin sanoen kirjaamisella on konstitutiivinen vaikutus. Kuolemantapauksessa kirjaamisen vaikutukset poikkeavat tästä siinä mielessä, että perimysmenettelyssä omistusoikeuden katsotaan vasta tämän kirjaamisen myötä siirtyneen perilliselle takautuvasti kuolinpäivänä. Menettelystä säädetään kiinteistörekisterilaissa 162/1995, ja omistusoikeuden siirron kirjaaminen perimysmenettelyn päätyttyä on pakollista. Hakemuksen kiinteistörekisteriin merkitsemisestä tekee notaari, jonka tuomioistuin on valtuuttanut toimimaan perintöasiassa, tai muu valtuutettu henkilö (perillinen). Hakemus on tehtävä alueellisesti toimivaltaiselle alueviraston (okresný úrad) maarekisteriosastolle.

Tietyn irtaimen omaisuuden omistusoikeudet on kirjattava asianomaisiin rekistereihin. Kyse on seuraavista: kaupparekisteri (kaupparekisterilaki 530/2003), jota pitää piirituomioistuin (okresný súd) alueoikeuksien (krajský súd) toimipaikassa.

Moottoriajoneuvorekisteri, jota pitää poliisin alueellinen liikennetarkastusvirasto (okresný dopravný inšpektorát).

Banská Bystricassa toimiva teollisoikeusvirasto, joka on toimivaltainen koko Slovakiassa ja rekisteröi patentit, tavaramerkit, mallit ja muut teolliset omistusoikeudet.

Arvopaperirekisteri (arvo-osuusmuotoisten arvopaperien luovutus), joka on toimivaltainen koko Slovakiassa ja toimii arvopapereiden keskusrekisterinä Slovakiassa (Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.).

Venerekisteri (huviveneiden rekisteröinti), jota pitää Slovakian liikenne- ja rakennusministeriö ja joka on toimivaltainen koko Slovakiassa (Námorný register SR).

B – Oikeudet kolmansien omaisuuteen

Rekisteriin merkitään myös kolmansien omaisuuteen kohdistuvat oikeudet, jotka rajoittavat omistajan määräämisvaltaa omaisuuden suhteen. Kiinnitys kiinteään omaisuuteen (asunto-omaisuuteen ja muuhun kiinteään omaisuuteen) tulee voimaan yleensä kiinteistörekisteriin kirjaamisen yhteydessä.

1) Kiinnitys irtaimeen omaisuuteen tulee voimaan kirjaamisella Slovakian notaariliiton ylläpitämään kiinnitysten keskusrekisteriin (Notársky centrálny register záložných práv) notaareista ja notariaattitoiminnasta annetun lain 323/1992 (notariaattisääntöjen) 73d–73i §:n ja notaariliiton sisäisten sääntöjen mukaisesti. Jos tiettyä omaisuutta varten on olemassa erityinen rekisteri, käytetään kyseistä erityisrekisteriä (kuten edellä kohdassa A selostetaan). Kiinnityksen, kiinnitystä koskevien tietojen muutokset, kiinnityksen täytäntöönpanon alkamisen samoin kuin kiinnityksen poiston rekisteristä kirjaa notaari hakemuksesta, jonka valtuutettu osapuoli tekee asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Rekisteröintiä hakevan on todistettava henkilöllisyytensä notaarille. Jos hakemuksen tekee muu henkilö kuin valtuutettu osapuoli, tämän on todistettava oikeutensa hakemuksen tekemiseen. Kiinnityksen rekisteröintiä hakevan on annettava notaarille kaikki lainsäädännössä edellytetyt tiedot, jotka on vietävä rekisteriin. Jos kiinnitys perustuu perillisten tekemään hyväksyttyyn perintösopimukseen tai tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen päätökseen, kiinnityksen rekisteröintiä hakevan on esitettävä notaarille myös päätös, johon kiinnitys perustuu.

2) Esineoikeudelliset rasitteet tulevat voimaan kiinteistörekisteriin kirjaamisen yhteydessä.

3) Pidätysoikeuksia, jotka voivat kohdistua pelkästään irtaimeen omaisuuteen, ei rekisteröidä.

3 Mitä vaikutuksia esineoikeuksien tallentamisella on?

Perittävän kuollessa omistusoikeus siirtyy tämän kuolinpäivänä perillisille. Rekisteriin kirjaamisella on vain ilmoitusluonteinen vaikutus.

4 Onko olemassa erityisiä sääntöjä ja menettelyjä, joiden mukaisesti voidaan muuntaa esineoikeutta, johon henkilöllä on oikeus perimykseen sovellettavan lain nojalla, jos sen jäsenvaltion laissa, jossa tähän oikeuteen vedotaan, ei tunneta kyseistä esineoikeutta?

Kansainvälistä yksityisoikeutta ja menettelysääntöjä koskevassa laissa 97/1963 on 1. joulukuuta 2015 alkaen ollut voimassa uusi 67a §, jonka mukaan ulkomaisessa päätöksessä mainittua esineoikeutta, toimenpidettä tai määräystä voidaan mukauttaa. Tapauksissa, joissa päätetään perintöasiaa koskevan ulkomaisen päätöksen täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta ja joihin liittyy tällainen esineoikeus, laissa säädetään tuntemattoman esineoikeuden mukauttamisesta kyseisessä menettelyssä.

Päivitetty viimeksi: 06/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.