Esineoikeuksien muuntaminen

Slovenia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Mitkä esineoikeudet voisivat tulla kyseeseen perimyksen yhteydessä tämän jäsenvaltion lainsäädännön nojalla?

Esineoikeudet, jotka voisivat tulla kyseeseen, ovat omistusoikeus kiinteään ja irtaimeen omaisuuteen sekä itsenäisen ammatinharjoittajan työvälineisiin ja muut esineoikeudet (panttioikeus, kulkuoikeudet, kauppaoikeudellisista ja ei-kauppaoikeudellisista suhteista johtuvat oikeudet ja velvoitteet, tekijänoikeudet (sekä taloudellinen että ei-taloudellinen komponentti), patentin hakijan tai haltijan oikeudet, teknisen parannuksen keksijän oikeus vahingonkorvaukseen ja mallioikeus).

Perimyksen kohteena eivät voi olla oikeudet, jotka liittyvät tiettyyn henkilöön, kuten henkilörasitteet, oikeus elinkorkoon ja oikeus elatukseen.

2 Onko nämä esineoikeudet tallennettu johonkin kiinteää tai irtainta omaisuutta koskevaan rekisteriin? Jos on, onko tallentaminen pakollista? Mihin rekisteriin/rekistereihin esineoikeudet on tallennettu? Mitkä ovat tallentamisen edellytykset? Mitä menettelyä noudatetaan?

Tuomioistuin tekee perintöasian käsittelyn päätteeksi perimyspäätöksen, joka on luonteeltaan deklaratorinen asiaratkaisu. Se tarkoittaa, että päätöksessä julistetaan perilliset, testamentinsaajat tai muut edunsaajat, joilla on perinnönjättäjän kuolinhetkellä perimysoikeus, testamenttioikeus tai muu oikeus jäämistöön. Se tarkoittaa myös sitä, että perimyspäätöksessä ei määrätä täytäntöönpanosta tai veroista, vaan henkilöiden, jotka perintöä/testamenttia koskevassa päätöksessä mainitaan, on itse huolehdittava näiden oikeuksien toteutumisesta.

Edellä mainitut säännöt eivät koske tuomioistuimen hallussa olevien esineiden luovuttamista. Tuomioistuin määrää luovuttamaan ne heti kun perimyspäätös on lainvoimainen ja määrää asian kirjaamisesta kiinteistörekisteriin. Edunsaajien on kuitenkin ennen sitä osoitettava, että he ovat täyttäneet velvollisuudet, jotka testamentinjättäjä on määrännyt heille joko suhteessa henkilöihin, jotka eivät kykene itse huolehtimaan asioistaan ja eduistaan, tai yleisen edun nimissä (perintölain 216 §).

Merkintä kiinteistörekisteriin:

Kiinteään omaisuuteen kohdistuva esineoikeus merkitään kiinteistörekisteriin. Heti kun perimyspäätös on lainvoimainen, tuomioistuin määrää viran puolesta, että tarvittavat kiinteää omaisuutta koskevat merkinnät tehdään kiinteistörekisteriin. Näitä ovat esimerkiksi perillisen omistusoikeus, kuten myös kiinteän omaisuuden omistusoikeuteen kohdistuvat rasitteet tai rajoitukset (esim. testamentinsaajan nautintaoikeus tai kiinnelainan kuoletus testamenttimääräyksenä).

Merkintä kaupparekisteriin:

Kaupparekisteriin merkitään osuudet yhtiöistä ja itsenäisten ammatinharjoittajien omaisuus. Yhtiökumppaneiden muutosten merkitseminen kaupparekisteriin on luonteeltaan deklaratorista – yhtiökumppanin asemaa ei saa pelkällä kaupparekisterimerkinnällä. Jos on kyse perinnöksi saadusta osuudesta yrityksessä, on esitettävä perustamisasiakirjan säännökset muutetussa muodossaan, josta käyvät ilmi kyseiset osakkaita ja heidän osuuksiaan koskevat muutetut säännökset. Lisäksi notaarin on vahvistettava, että perustamisasiakirjan muutetut säännökset vastaavat lainvoimaista perimyspäätöstä. Itsenäinen elinkeinonharjoittaja merkitään kaupparekisteriin hänen tekemänsä seikkaperäisen hakemuksen perusteella. Jos hakemus on puutteellinen, rekisterivirkailija kehottaa täydentämään hakemusta kahdeksan päivän kuluessa. Jos hakemusta ei ole täydennetty määräajassa, rekisterivirkailija tekee päätöksen hakemuksen hylkäämisestä. Päätökseen voi hakea muutosta rekisterivirkailijalta kahdeksan päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.

Merkintä muihin rekistereihin:

  • maksuliikennetilien rekisteri
  • KDD-rekisteri (arvo-osuusmuotoiset arvopaperit)
  • E-RISK-rekisteri (tuliaseet, moottoriajoneuvot)
  • alusrekisteri
  • ilma-alusrekisteri
  • tekijä- ja teosrekisteri, tekijänoikeuskorvausrekisteri, suojattujen teosten rekisteri, audiovisuaalisten teosten rekisteri
  • eläke-etuudet.

3 Mitä vaikutuksia esineoikeuksien tallentamisella on?

Merkintä kiinteistörekisteriin:

Kiinteää omaisuutta koskevien esineoikeuksien merkitsemisestä kiinteistörekisteriin säädetään kiinteistörekisterilaissa (Zakon o zemljiški knjigi, Slovenian virallinen lehti, nrot 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11 ja 14/15 – ZUUJFO).

Kiinteää omaisuutta koskevan esineoikeuden rekisteröinti kiinteistörekisteriin perimyspäätöksen perusteella on vaikutukseltaan deklatorinen, ja se kertoo, että perillinen on saanut omistusoikeuden perinnönjättäjän kuollessa.

Kiinteistörekisteriin tehdyllä rekisteröinnillä on julkisuusvaikutus. Tämä tarkoittaa, että jos oikeus on merkitty kiinteistörekisteriin, kukaan ei voi vedota siihen, että asia ei ollut tiedossa.

Kiinteistörekisteriin sovelletaan myös luottamusperiaatetta. Kiinteistörekisteriin merkityn henkilön oletetaan olevan oikeudenomistaja (omistaja).

Merkintä kaupparekisteriin:

Kaupparekisteriin merkitsemismenettelystä säädetään kaupparekisterilaissa (Zakon o poslovnem registru)(Slovenian virallinen lehti 49/06, 33/07 – ZSReg-B ja 19/15). Kaupparekisteriin merkitseminen on luonteeltaan deklatorista, joten perillinen ei saa yhtiökumppanin asemaa pelkällä kaupparekisterimerkinnällä, sillä perintö – mukaan lukien osuus yhtiöstä – siirtyy perilliselle lain nojalla perinnönjättäjän kuollessa.

Merkintä muihin rekistereihin:

Maksuliikennetilien rekisteri:

Maksuliikennetilien rekisteri (RTR) on tietokonepohjainen tietokanta maksuliikennetileistä ja niiden haltijoista, jotka voivat olla oikeushenkilöitä tai luonnollisia henkilöitä. Kun henkilöstä tulee maksuliikennetilin haltija (TR), maksuliikennetiliä koskevat tiedot merkitään rekisteriin.

Arvo-osuusrekisteri:

Henkilöstä tulee arvo-osuuden haltija, kun arvo-osuus kirjataan arvo-osuusmuotoisten arvopapereiden keskusrekisteriin.

E-RISK-rekisteri, alusrekisteri ja ilma-alusrekisteri:

Rekisteröityjen ajoneuvojen rekisteri sisältää kaikki kyseistä ajoneuvoa koskevat tiedot, jotka on mainittava rekisteriotteessa: ajoneuvon rekisteröinti, rekisteriotteen antaminen, ajoneuvon omistaja tai henkilö, jolle ajoneuvo on rekisteröity, katsastukset, pakollinen vakuutus ja muut tiedot. Rekisteröinneillä ei ole julkisuusvaikutusta, koska rekisteri ei ole julkinen. Sama koskee myös siviiliaseiden rekisteriä (hallinnolliset yksiköt pitävät kirjaa myönnetyistä ampuma-aseluvista ja sisäasiainministeriö pitää keskusrekisteriä myönnetyistä ampuma-aseluvista, aseiden myyjille myönnetyistä todistuksista sekä asekauppiaille ja ampuratojen pitäjille myönnetyistä todistuksista). Sen sijaan rekisteröinnillä alusrekisteriin ja ilma-alusrekisteriin on julkisuusvaikutus.

Suojattujen teosten rekisteri:

Rekisterimerkinnän myötä syntyy oletus, että rekisteriin merkityn teoksen tekijänoikeus on rekisteriin merkityllä henkilöllä, ellei toisin todisteta. Rekisteri on julkinen.

Vanhuus- ja työkyvyttömyysjärjestelmässä vakuutettujen ja edunsaajien rekisteri:

Vakuutettujen rekisteri sisältää seuraavat: eläke- ja työkyvyttömyysvakuutusjärjestelmän edunsaajien rekisteri, maksettujen etuuksien rekisteri, maksuvelvollisten rekisteri ja asiantuntijalausuntojen rekisteri. Rekisteriä koskevassa laissa ei säädetä, että se olisi julkinen ja että rekisterimerkinnöillä olisi julkisuusvaikutus.

4 Onko olemassa erityisiä sääntöjä ja menettelyjä, joiden mukaisesti voidaan muuntaa esineoikeutta, johon henkilöllä on oikeus perimykseen sovellettavan lain nojalla, jos sen jäsenvaltion laissa, jossa tähän oikeuteen vedotaan, ei tunneta kyseistä esineoikeutta?

Kansallisessa lainsäädännössä ei ole erityisiä sääntöjä esineoikeuden muuttamiseksi.

Päivitetty viimeksi: 07/01/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.