Prilagodba stvarnih prava

Nasljednici u državi članici EU-a mogu imati koristi od nasljednog prava u drugoj zemlji EU-a ako su prava prilagođena kako bi se podudarala s pravima u njihovoj zemlji prebivališta.

Opće informacije

Kako bi se nasljednicima ili legatarima omogućilo ostvarivanje prava koja su im nastala ili prenesena u okviru prekograničnog nasljeđivanja, Uredbom o nasljeđivanju predviđa se da se stvarno pravo (pravo na nepokretnu ili pokretnu imovinu) na koje ima pravo nasljednik ili legatar, ali koje nije poznato u državi članici EU-a u kojoj se poziva na stvarno pravo mora prilagoditi najbližem istovjetnom stvarnom pravu u skladu s pravom te države članice EU-a. Prilikom prilagođavanja prava trebali bi se uzeti u obzir ciljevi i interesi za koje služi konkretno stvarno pravo i učinci koji iz njega proizlaze.

U tom kontekstu Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima objavila je nekoliko informativnih članaka o nacionalnom pravu u kojima se objašnjava sljedeće:

  • koja stvarna prava mogu proizići iz nasljeđivanja
  • jesu li ta prava upisana u upisnik prava na nepokretnoj ili pokretnoj imovini
  • koji učinci proizlaze iz njihove registracije
  • posebna pravila i posebni postupci za prilagodbu stvarnog prava.

Za pristup informativnom članku o nacionalnom pravu i postupcima za prilagodbu stvarnih prava u određenoj državi članici EU-a, kliknite na odgovarajuću nacionalnu zastavu na ovoj stranici.

Druge poveznice

EU-ADAPT – EU Adapt je informatički alat osmišljen kako bi se sucima, javnim bilježnicima i drugim pravnim stručnjacima koji se bave prekograničnim nasljeđivanjem pomoglo da pronađu najbliže ekvivalentno stvarno pravo. Korisnik može u alat unijeti i. pravo države članice mjerodavno za nasljeđivanje („lex successionis”), ii. stvarno pravo koje postoji prema pravu države članice mjerodavnom za nasljeđivanje („stvarno pravo”) i iii. pravo države članice u kojoj se poziva na stvarno pravo („lex rei sitae”). Alat zatim pruža smjernice i predlaže odgovarajuće stvarno pravo u skladu s pravom države članice u kojoj se na to pravo poziva.

Posljednji put ažurirano: 20/04/2024

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.