Prilagodba stvarnih prava

Belgija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Koja stvarna prava prema pravu ove države članice mogu proizići iz nasljeđivanja?

Stvarna su prava koja mogu proizaći iz nasljeđivanja u skladu s belgijskim pravom pravo vlasništva i njegove potpodjele, to jest:

– plodouživanje (članak 745.a Građanskog zakonika (Code civil))

– upotreba i stanovanje (članak 625. Građanskog zakonika)

– služnost (članak 637. Građanskog zakonika)

– građenje i emfiteuza (pravo dugotrajnog zakupa).

2 Jesu li ta stvarna prava upisana u upisnik prava na nepokretnoj ili pokretnoj imovini i, ako jesu, je li takav upis obvezan? U koje se upisnike ta prava upisuju i koji su zahtjevi za upis te koji je postupak upisa?

Kada osoba postane nositelj prava vlasništva ili jednog od njegovih potpodjela uslijed prijenosa tog prava zbog smrti, ta osoba postaje nositelj erga omnes. Drugim riječima, kada se takvo pravo prenosi zbog smrti (nasljeđivanjem ili oporukom), taj se prijenos ne mora upisati u registar imovine. U članku 1. Zakona o hipoteci (loi hypothécaire), u kojem se navode slučajevi u kojima se prijenos stvarnog prava mora upisati u registar kako bi bilo obvezujuće za treće osobe, ne upućuje se na takav slučaj.

3 Koji su učinci povezani s upisom stvarnih prava?

Nije primjenjivo.

4 Postoje li posebna pravila ili posebni postupci za prilagodbu stvarnog prava koje pripada određenoj osobi prema pravu mjerodavnom za nasljeđivanje ako takvo stvarno pravo ne postoji u pravu države članice u kojoj se ta osoba na njega poziva?

Trenutačno nisu utvrđena posebna pravila ni postupci za prilagodbu stvarnog prava.

Posljednji put ažurirano: 31/05/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.