Prilagodba stvarnih prava

Češka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Koja stvarna prava prema pravu ove države članice mogu proizići iz nasljeđivanja?

Iz nasljeđivanja mogu proizaći sljedeća stvarna prava:

 • pravo vlasništva nad imovinom (upisom tog prava ne ograničuju se druga stvarna prava)
 • pravo građenja (upisom tog prava – kad je riječ o nekretninama – ne ograničuju se druga stvarna prava)
 • služnost (upisom tog prava – kad je riječ o nekretninama – ne ograničuju se druga stvarna prava)
 • hipoteka: 1. ako se zemljište opterećuje hipotekom, to se može učiniti samo uz suglasnost hipotekarnog vjerovnika, 2. za prijenos vlasništva zrakoplova opterećenog hipotekom potrebna je suglasnost hipotekarnog vjerovnika
 • založno pravo
 • prijenos prava vlasništva kao osiguranje obveze (upisom tog prava – kad je riječ o predmetima upisanima u javni registar (npr. nekretnina, udio u društvu s ograničenom odgovornošću, žig) – ne ograničuju se druga stvarna prava)
 • pravo prvokupa (upisom ugovorom utvrđenog prava prvokupa u registar – kad je riječ o nekretninama – ne ograničuju se druga stvarna prava).

2 Jesu li ta stvarna prava upisana u upisnik prava na nepokretnoj ili pokretnoj imovini i, ako jesu, je li takav upis obvezan? U koje se upisnike ta prava upisuju i koji su zahtjevi za upis te koji je postupak upisa?

Pravo vlasništva:

Pravo građenja: kad je riječ o nekretninama, uvijek se upisuje u zemljišne knjige, upis je obvezan, a za zahtjeve u pogledu upisa i postupak upisa vidjeti pravo vlasništva nekretnina.

Služnost: kad je riječ o nekretninama, uvijek se upisuje u zemljišne knjige, upis je obvezan, a za zahtjeve u pogledu upisa i postupak upisa vidjeti pravo vlasništva nekretnina.

Založno pravo:

 • kad je riječ o nekretninama, upisuje se u zemljišne knjige, upis je obvezan, a za zahtjeve u pogledu upisa i postupak upisa vidjeti pravo vlasništva nekretnina
 • kad je riječ o udjelu u društvu s ograničenom odgovornošću, upisuje se u trgovački registar, upis je obvezan, a za zahtjeve u pogledu upisa i postupak upisa vidjeti pravo vlasništva udjela u društvu s ograničenom odgovornošću
 • kad je riječ o upisanim vrijednosnim papirima, upisuje se u središnji depozitorij vrijednosnih papira, upis je obvezan, a za zahtjeve u pogledu upisa i postupak upisa vidjeti pravo vlasništva upisanih vrijednosnih papira
 • kad je riječ o žigovima, industrijskim dizajnima i patentima, upisuje se pri Uredu za industrijsko vlasništvo, upis je obvezan, a za zahtjeve u pogledu upisa i postupak upisa vidjeti pravo industrijskog vlasništva
 • kad je riječ o nekretninama koje nisu upisane u zemljišne knjige, zajedničkoj imovini, djelima i drugim pokretninama (ako je ugovor o instrumentu osiguranja sastavljen u obliku javnobilježničkog akta), upisuje se u registar instrumenata osiguranja, upis je obvezan, a za zahtjeve u pogledu upisa i postupak upisa vidjeti: https://www.nkcr.cz/sluzby/overovani-a-vypisy-z-rejstriku/vyhledavani-v-rejstricich-a-kontaktni-misto-czech-point.

Založno pravo: ne upisuje se ni u kakvu evidenciju.

Prijenos prava vlasništva kao instrument osiguranja obveze:

 • kad je riječ o nekretninama, upisuje se u katastar nekretnina, upis je obvezan, a za zahtjeve u pogledu upisa i postupak upisa vidjeti pravo vlasništva nekretnina
 • kad je riječ o udjelu u društvu s ograničenom odgovornošću, upisuje se u trgovački registar, upis je obvezan, a za zahtjeve u pogledu upisa i postupak upisa vidjeti pravo vlasništva udjela u društvu s ograničenom odgovornošću
 • kad je riječ o žigovima, industrijskim dizajnima i patentima, upisuje se pri Uredu za industrijsko vlasništvo, upis je obvezan, a za zahtjeve u pogledu upisa i postupak upisa vidjeti pravo industrijskog vlasništva

Pravo prvokupa:

 • kad je riječ o ugovorom utvrđenom pravu prvokupa na nekretninama, upisuje se u zemljišne knjige, upis je obvezan, a za zahtjeve u pogledu upisa i postupak upisa vidjeti pravo vlasništva nekretnina
 • kad je riječ o ugovorom utvrđenom pravu prvokupa na udjelu u društvu s ograničenom odgovornošću, upisuje se u trgovački registar, upis je obvezan, a za zahtjeve u pogledu upisa i postupak upisa vidjeti pravo vlasništva udjela u društvu s ograničenom odgovornošću

kad je riječ o ugovorom utvrđenom pravu prvokupa na žigovima, industrijskim dizajnima i patentima, upisuje se pri Uredu za industrijsko vlasništvo, upis je obvezan, a za zahtjeve u pogledu upisa i postupak upisa vidjeti pravo industrijskog vlasništva

3 Koji su učinci povezani s upisom stvarnih prava?

Kad je riječ o upisu stvarnih prava zbog smrti prvotnog vlasnika (npr. prijenos stvarnih prava), njihov upis uvijek ima deklaratorni učinak. Naime, nasljedstvo se stječe smrću oporučitelja, pri čemu takvo stjecanje mora potvrditi sud. U sudskoj odluci o nasljeđivanju proglašava se da pravni odnosi počinju proizvoditi pravne učinke na datum smrti oporučitelja. To načelo nije izričito propisano kad je riječ o pojedinačnim javnim registrima.

4 Postoje li posebna pravila ili posebni postupci za prilagodbu stvarnog prava koje pripada određenoj osobi prema pravu mjerodavnom za nasljeđivanje ako takvo stvarno pravo ne postoji u pravu države članice u kojoj se ta osoba na njega poziva?

Ne postoje posebna pravila za prilagodbu stranih stvarnih prava koja nisu poznata u češkom pravnom sustavu.

Posljednji put ažurirano: 25/01/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.