Prilagodba stvarnih prava

Grčka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Koja stvarna prava prema pravu ove države članice mogu proizići iz nasljeđivanja?

U skladu s grčkim pravom stvarna prava koja se mogu naslijediti obuhvaćaju vlasništvo, stvarne služnosti, založna prava, registarska založna prava, hipoteke i vlasništvo rudnika.

2 Jesu li ta stvarna prava upisana u upisnik prava na nepokretnoj ili pokretnoj imovini i, ako jesu, je li takav upis obvezan? U koje se upisnike ta prava upisuju i koji su zahtjevi za upis te koji je postupak upisa?

Od navedenih stvarnih prava, upisati se moraju vlasništvo nekretnine, hipoteke, vlasništvo rudnika i registarska založna prava. Vlasništvo nekretnine, hipoteke i vlasništvo rudnika moraju se upisati u Katastarskom uredu pokrajine u kojoj se ta imovina nalazi, dok se registarska založna prava moraju upisati u Registar založnih prava u mjestu boravišta ili sjedišta zalogodavca ili, ako zalogodavac nema boravište ili sjedište na državnom području Grčke, u Registru založnih prava u Ateni.

Nužno je podnijeti zahtjev katastarskom uredu za upis takvih prava, a moraju se platiti i zakonom utvrđene pristojbe (vidjeti Zakon 2664/1998). Zahtjevu se mora priložiti isprava koja se upisuje, primjerak geodetskog elaborata koji je izrađen i priložen ispravi koja se upisuje, sažetak te isprave i ovjereni izvadak iz katastarskih knjiga za imovinu koja je predmet te isprave.

Za upis založnog prava u Registar založnih prava zahtjev se mora podnijeti zajedno s odgovarajućim obrascem.

3 Koji su učinci povezani s upisom stvarnih prava?

Upis tih stvarnih prava za ta prava ima konstitutivni učinak u skladu sa zakonom (vidjeti članak 12. Zakona 2664/1998), odnosno to znači da ako se ne provede upis, nije izvršen ni prijenos vlasništva nekretnine niti je provedena uspostava, prijenos ili ukidanje stvarnog prava na toj nekretnini. Isto se primjenjuje i na upis registarskih založnih prava.

4 Postoje li posebna pravila ili posebni postupci za prilagodbu stvarnog prava koje pripada određenoj osobi prema pravu mjerodavnom za nasljeđivanje ako takvo stvarno pravo ne postoji u pravu države članice u kojoj se ta osoba na njega poziva?

U Grčkoj nisu donesena zakonska pravila ni postupci za prilagodbu stvarnih prava koja nisu poznata u grčkom pravu najbližem pravu koje je poznato u grčkom pravu.

Posljednji put ažurirano: 06/06/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.