Prilagodba stvarnih prava

Poljska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Koja stvarna prava prema pravu ove države članice mogu proizići iz nasljeđivanja?

Stvarna prava koja mogu proizići iz nasljedstva uključuju pravo vlasništva pokretne i nepokretne imovine, pravo doživotnog plodouživanja, ograničena stvarna prava, kao što su stvarne služnosti (uključujući pravo vlasništva povlasne nekretnine), hipoteke i založna prava (uključujući obveze osigurane njima), prava vlasništva članova stambene zadruge, prava i obveze susjeda, postupke povrata i postupke uskraćivanja (služnosti), tražbina iskupa u skladu s člankom 231. Građanskog zakonika (odnosno tražbina iskupa zemljišta protiv osobe koja je izgradila zgradu ili drugi objekt na tuđem zemljištu).

Pravo uporabe i osobne služnosti ne nasljeđuju se.

2 Jesu li ta stvarna prava upisana u upisnik prava na nepokretnoj ili pokretnoj imovini i, ako jesu, je li takav upis obvezan? U koje se upisnike ta prava upisuju i koji su zahtjevi za upis te koji je postupak upisa?

U pravilu, stvarna prava u zemljišne knjige upisuju nadležni okružni sudovi (zemljišnoknjižni sudovi) (sądy wieczystoksięgowe). Međutim, takav upis nije uvijek obvezan ni konstitutivan po učinku; primjerice, može se naslijediti pravo vlasništva člana stambene zadruge koja nije upisana u zemljišne knjige.

Stjecanje prava vlasništva nasljeđivanjem u slučaju nekretnine upisane u zemljišne knjige podliježe upisu u zemljišne knjige na temelju odgovarajuće isprave kojom se dokazuje zakonsko nasljeđivanje u odnosu na vlasnika (oporučitelja) upisanog u zemljišne knjige. Upis vlasništva nasljeđivanjem nije konstitutivan po učinku.

Za zasnivanje hipoteke potreban je upis u zemljišne knjige. Takav je upis konstitutivan po učinku, što znači da pravo nastaje pri njegovu upisu u zemljišne knjige.

Upis u zemljišne knjige u koje je već upisano ograničeno stvarno pravo konstitutivan je po učinku te predstavlja uvjet za valjanost prijenosa prava.

Takva se prava upisuju u zemljišne knjige na zahtjev vlasnika nekretnine (pravo puta, stjecanje dosjelošću) ili po službenoj dužnosti, primjerice u slučaju upravne odluke.

Zahtjev za upis podnosi se zemljišnoknjižnom sudu u pisanom obliku na službenom obrascu KW-WPIS. Obrasci su dostupni na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa te u zemljišnoknjižnim odjelima okružnih sudova.

Kako bi upisao ograničeno stvarno pravo na nekretnini, dovoljno je da vlasnik izjavi da je takvo pravo zasnovano.

Osim ako je drukčije određeno posebnim propisom, za podnošenje zahtjeva za upis vlasništva, doživotnog plodouživanja ili ograničenog stvarnog prava u zemljišne knjige naplaćuje se fiksna naknada u iznosu od 200 PLN. U slučaju suvlasništva naplaćuje se dio fiksne naknade razmjeran udjelu, ali ne manje od 100 PLN.

Kad je riječ o vlasništvu, doživotnom plodouživanju ili pravu vlasništva člana zadruge koje proizlazi iz nasljeđivanja, oporučnom nasljeđivanju ili podjeli ostavine ili prestanku zajedničkog vlasništva, za podnošenje zahtjeva za upis u zemljišne knjige naplaćuje se fiksna naknada u iznosu od 150 PLN, neovisno o udjelima u takvim pravima. Naknada se plaća pri podnošenju zahtjeva. Zahtjev koji podliježe plaćanju fiksne naknade za koji naknada nije uredno plaćena bit će vraćen bez upute o takvom plaćanju.

3 Koji su učinci povezani s upisom stvarnih prava?

Ograničena stvarna prava upisana u zemljišne knjige zaštićena su načelom vjerodostojnosti zemljišnih knjiga. U skladu s tim načelom, u slučaju stjecanja prava prestaju važiti ako nisu upisana. Nadalje, ograničeno stvarno pravo na nekretnini koje je upisano u zemljišne knjige imat će prednost nad takvim pravom koje nije upisano.

4 Postoje li posebna pravila ili posebni postupci za prilagodbu stvarnog prava koje pripada određenoj osobi prema pravu mjerodavnom za nasljeđivanje ako takvo stvarno pravo ne postoji u pravu države članice u kojoj se ta osoba na njega poziva?

Ne postoje posebni postupci.

Posljednji put ažurirano: 23/10/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.