Prilagodba stvarnih prava

Slovenija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Koja stvarna prava prema pravu ove države članice mogu proizići iz nasljeđivanja?

Stvarna prava koja mogu proizaći iz nasljeđivanja uključuju pravo vlasništva nad pokretnom i nepokretnom imovinom te alatima obrtnika ili samostalnog poduzetnika i druga stvarna prava (založno pravo, pravo pristupa, prava i obveze koji proizlaze iz pravnog i neposlovnog odnosa, autorsko pravo (u pogledu financijske imovine i nematerijalne komponente), prava podnositelja patentne prijave ili vlasnika patenta, prava autora tehničkog poboljšanja na naknadu, prava na dizajn).

Vlasnička prava koja se odnose na konkretnu osobu, kao što su osobne služnosti, pravo na doživotnu rentu i pravo na uzdržavanje, ne mogu biti predmet nasljeđivanja.

2 Jesu li ta stvarna prava upisana u upisnik prava na nepokretnoj ili pokretnoj imovini i, ako jesu, je li takav upis obvezan? U koje se upisnike ta prava upisuju i koji su zahtjevi za upis te koji je postupak upisa?

Nakon dovršetka ostavinskog postupka sud izdaje rješenje o nasljeđivanju, koje je deklaratorna sudska odluka o meritumu predmeta. To znači da se odlukom utvrđuju nasljednici, legatari i drugi korisnici koji su u trenutku oporučiteljeve smrti stekli pravo na nasljedstvo, pravo na legat ili druga prava nasljeđivanja. To znači i da se rješenjem o nasljeđivanju ne nameću specifične obveze ili dužnosti, nego da su osobe čija su prava utvrđena u konačnom rješenju o nasljeđivanju/legatu same odgovorne za izvršenje tih prava.

Prethodna pravila ne primjenjuju se na predaju imovine koju je zadržao sud. Neposredno nakon što je rješenje o nasljeđivanju postalo pravomoćno, sud nalaže predaju imovine i njezin upis u zemljišne knjige. Međutim, prije predaje korisnici moraju dostaviti dokaze da su ispunili ili osigurali obveze koje im je nametnuo oporučitelj u korist osoba koje same ne mogu voditi brigu o svojim poslovima i interesima ili u opće korisnu svrhu (članak 216. Zakona o nasljeđivanju).

Upis u zemljišne knjige:

Posebno pravilo primjenjuje se i na upis stvarnih prava nad nepokretnom imovinom. Ona se upisuju u zemljišne knjige. Sud po službenoj dužnosti nalaže potrebne upise imovine u zemljišne knjige neposredno nakon što rješenje o nasljeđivanju postane pravomoćno. To, na primjer, uključuje upis prava vlasništva nasljednika te sve ostale terete ili ograničenja u pogledu prava vlasništva (pravo legatara na plodouživanje ili brisanje hipoteke, u oba slučaja u obliku legata).

Upis u poslovni registar:

Sudjelujući interesi u trgovačkim društvima i imovina samostalnih poduzetnika upisuju se u poslovni registar. Sve promjene u pogledu članova društava upisane u sudski registar samo su deklaratorne jer se status člana ne stječe tek nakon upisa u sudski registar. U slučaju nasljeđivanja sudjelujućeg interesa potrebno je dostaviti pročišćeni tekst izmijenjene odredbe društvenog ugovora, uključujući izmijenjene odredbe o članovima i njihovim sudjelujućim interesima, uz potvrdu javnog bilježnika da su izmijenjene odredbe društvenog ugovora u skladu s pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju. Samostalni poduzetnik upisuje se u poslovni registar na temelju svoje potpune prijave. Ako je prijava nepotpuna, službenik registra zatražit će od podnositelja prijave da svoju prijavu dopuni u roku od osam dana. Ako podnositelj prijave ne dopuni prijavu u određenom roku, službenik registra donijet će rješenje o odbacivanju prijave. Protiv tog rješenja službeniku registra može se podnijeti žalba u roku od osam dana od datuma dostave rješenja.

Upis u druge registre:

  • registar transakcijskih računa (upis transakcijskih računa)
  • registar elektroničkih vrijednosnih papira, koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo (Centralna klirinško depotna družba d.d., KDD)
  • registar E-RISK (registar oružja, registar motornih vozila)
  • registar brodova
  • registar zrakoplova
  • registar autora i zaštićenih autorskih djela, registar prava i naknada od reprodukcije zaštićenih autorskih djela, registar zaštićenih autorskih djela, registar audiovizualnih djela
  • mirovinske naknade.

3 Koji su učinci povezani s upisom stvarnih prava?

Upis u zemljišne knjige:

Upis stvarnih prava nad nepokretnom imovinom u zemljišne knjige uređen je Zakonom o zemljišnim knjigama (Zakon o zemljiški knjigi) (Službeni list Republike Slovenije, br. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11 i 14/15 – ZUUJFO).

Upis stvarnih prava nad nepokretnom imovinom u zemljišne knjige na temelju rješenja o nasljeđivanju ima deklaratorni učinak jer je nasljednik pravo vlasništva stekao u trenutku oporučiteljeve smrti.

Upis u zemljišne knjige ima publicitetni učinak. To znači da nitko ne može tvrditi da nije znao za određeno pravo ako je ono upisano u zemljišne knjige.

Primjenjuje se i načelo povjerenja u zemljišne knjige. Pretpostavlja se da je osoba upisana u zemljišne knjige korisnik (vlasnik).

Upis u poslovni registar:

Postupak upisa uređen je Zakonom o poslovnom registru Slovenije (Zakon o poslovnem registru) (Službeni list Republike Slovenije, br. 49/06, 33/07 – ZSReg-B i 19/15). Upis u poslovni registar samo je deklaratoran. Nasljednik ne mora čekati upis u sudski registar da bi stekao status člana društva jer se oporučiteljeva imovina, uključujući poslovni udio, prenosi na njegove nasljednike u trenutku njegove smrti.

Upis u druge registre:

Registar transakcijskih računa:

Registar transakcijskih računa (RTR) jedinstvena je računalna baza podataka o transakcijskim računima i njihovim vlasnicima, neovisno o tome je li riječ o poslovnim subjektima ili fizičkim osobama. Kad osoba postane vlasnik transakcijskog računa, informacije o računu unose se u registar.

Registar elektroničkih vrijednosnih papira:

Imatelj stječe elektronički vrijednosni papir kad se taj elektronički vrijednosni papir upiše na imateljev račun u središnjem registru elektroničkih vrijednosnih papira.

Registar E-RISK, registar brodova i registar zrakoplova:

Registar registriranih vozila sadržava sve informacije o određenom vozilu koje se moraju nalaziti na prometnoj dozvoli, njegovoj registraciji, izdanoj knjižici vozila, vlasniku vozila ili osobi u čije je ime registrirano vozilo, tehničkim pregledima, obveznom osiguranju i druge informacije. Upis u registar registriranih vozila nema publicitetni učinak jer nije riječ o javnom registru. Jednako vrijedi za evidenciju oružja za civilnu upotrebu (administrativne jedinice vode evidenciju o izdanim dozvolama za oružje, dok ministarstvo nadležno za unutarnje poslove vodi središnji registar izdanih dozvola za vatreno oružje, evidenciju odobrenja izdanih trgovcima vatrenim oružjem i voditeljima strelišta). Za razliku od toga, upis u registar brodova i registar zrakoplova ima publicitetni učinak.

Registar zaštićenih autorskih djela:

Upisom u registar stvara se zakonska pretpostavka da je osoba navedena u registru autor određenog djela ili nositelj autorskih prava za određeno djelo dok se ne dokaže drukčije. Registar je javan.

Registar osiguranika i korisnika prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja:

Registar osiguranika uključuje: registar korisnika prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, registar isplaćenih naknada iz osiguranja, registar osoba koje su obvezne plaćati doprinose za obvezno socijalno osiguranje i registar vještačenja. Zakonom kojim se uređuje službeni registar nije utvrđeno da je taj registar javan i da upis u registar ima publicitetni učinak.

4 Postoje li posebna pravila ili posebni postupci za prilagodbu stvarnog prava koje pripada određenoj osobi prema pravu mjerodavnom za nasljeđivanje ako takvo stvarno pravo ne postoji u pravu države članice u kojoj se ta osoba na njega poziva?

U nacionalnom pravu ne postoje posebna pravila ili postupak za prilagodbu stvarnih prava.

Posljednji put ažurirano: 07/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.