Prilagodba stvarnih prava

Španjolska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Koja stvarna prava prema pravu ove države članice mogu proizići iz nasljeđivanja?

Stvarna se prava prenose nakon smrti ako je nositelj tih prava preminula osoba i ako ona ne prestaju smrću. Ona uključuju imovinska prava, služnosti (uz prava povlaštenog dobra) te instrumente osiguranja (hipoteke i osigurani kredit). Međutim, prava plodouživanja prestaju smrću nositelja prava plodouživanja (članak 513. stavak 1. španjolskog Građanskog zakonika [Código Civil]).

Nasljeđivanjem može nastati novo stvarno pravo, i to na temelju želja preminule osobe (npr. legati prava plodouživanja, upotrebe ili stanovanja, zasnivanje prava služnosti) ili zakona (zakonsko pravo plodouživanja koje se u skladu sa zakonom dodjeljuje bračnom drugu u okviru oporučnog ili zakonskog nasljeđivanja).

2 Jesu li ta stvarna prava upisana u upisnik prava na nepokretnoj ili pokretnoj imovini i, ako jesu, je li takav upis obvezan? U koje se upisnike ta prava upisuju i koji su zahtjevi za upis te koji je postupak upisa?

Upis nije obvezan, odnosno to nije propisano zakonom da bi se steklo predmetno pravo (osim u slučaju hipoteka). Međutim, s obzirom na to da se upisom u registar imovine osigurava zaštita strani čije se pravo upisuje, nositelj prava u praksi obično podnosi zahtjev za upis.

Isprave o nasljeđivanju mogu biti u obliku oporuke, oporučnog ugovora, izjave zakonskih nasljednika ili Europske potvrde o nasljeđivanju (članak 14. španjolskog Zakona o hipoteci [Ley Hipotecaria]). Međutim, u pravilu, čak i ako je takvom ispravom osobi dodijeljen status nasljednika ili legatara, nije moguće odmah ponovno upisati prava koja su prethodno bila upisana na ime preminule osobe. Raspodjela prava na konkretnu stavku imovine iz podjele ostavine mora se izvršiti uz suglasnost svih drugih nasljednika (i to pred javnim bilježnikom kako bi se mogao provesti upis u registar). Ako nije postignuta suglasnost svih nasljednika, to će se pitanje morati riješiti na sudu.

Prije nego što se nasljedstvo podijeli, nasljednik može zatražiti samo da se u registar upiše zabilježba da ima pravo na konkretnu upisanu stavku iz nasljedstva kako bi treće strane znale za to pravo.

Zakonom je pravo na konkretnu stavku imovine u okviru nasljedstva dodijeljeno legataru u trenutku smrti nositelja tog prava (članak 882. Građanskog zakonika), ali je legatar ne može preuzeti u posjed samostalno (članak 885. Građanskog zakonika) osim ako ga je pokojnik ovlastio da to učini. Legatar u skladu sa zakonom ima pravo zatražiti da mu nasljednik prenese konkretnu stavku imovine, a javnobilježnička isprava o takvom prijenosu može se upisati. Ako nasljednik odbije prenijeti konkretnu stavku imovine, legatar će to pitanje morati uputiti sudu.

Postoje izuzeća kad je riječ o podjeli nasljedstva nakon smrti, tj. ako je podjela koju je odredio oporučitelj bila očekivano nasljedstvo ili je u oporuci naveden samo jedan nasljednik.

Prije nego što se određena stavka može upisati, potrebno je dati odgovarajuću izjavu poreznim tijelima kako bi se mogli platiti porezi koji proizlaze iz prijenosa.

3 Koji su učinci povezani s upisom stvarnih prava?

Učinak je upisa taj da se nasljednik imovinskog prava smatra zakonskim nositeljem tog prava, može raspolagati njime te uživa istu zaštitu kao i izvorni nositelj prava od svih drugih mogućih nasljednika koji nisu upisali svoja prava.

4 Postoje li posebna pravila ili posebni postupci za prilagodbu stvarnog prava koje pripada određenoj osobi prema pravu mjerodavnom za nasljeđivanje ako takvo stvarno pravo ne postoji u pravu države članice u kojoj se ta osoba na njega poziva?

U članku 61. Zakona 29/2015 o međunarodnoj pravnoj suradnji navodi se sljedeće:

„1. Ako se u odluci ili stranoj vjerodostojnoj ispravi nalažu mjere ili prenose prava koja nisu priznata u okviru španjolskog prava, upisničar će ih, koliko god je to moguće, prilagoditi mjeri ili pravu utvrđenom ili priznatom u okviru španjolskog prava, koje ima slične učinke, sličnu svrhu ili služi sličnom interesu, pod uvjetom da učinci njihove prilagodbe ne prelaze okvire učinaka koje bi imali u pravu države podrijetla. Prije upisa prava upisničar će obavijestiti nositelja prava o pravu ili mjeri koju treba prilagoditi.

2. Svaka zainteresirana strana može osporiti prilagodbu prava ili mjere na sudu.”

Posljednji put ažurirano: 16/10/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.