Prilagodba stvarnih prava

Švedska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Koja stvarna prava prema pravu ove države članice mogu proizići iz nasljeđivanja?

U načelu, svaka osoba koja stekne imovinu nasljeđivanjem preuzima tu imovinu s punim pravom vlasništva. Ako je preminula osoba bila u braku, nadživjeli bračni drug nasljeđuje ostavinu s pravom slobodnog raspolaganja. To znači da bračni drug može činiti što želi s imovinom tijekom svojeg života – čak je i cijelu potrošiti – ali je ne može oporučno ostaviti. Isto tako, bračni drug ne može znatno umanjiti svoju imovinu darovanjem ili drugom usporedivom radnjom, a da ne uzme u obzir nasljednike preminule osobe.

Nadalje, umrla osoba može oporučno odrediti da netko ima pravo plodouživanja na imovini. Osim ako je drukčije određeno oporukom, nositelj prava plodouživanja upravlja imovinom te ima pravo na sve prihode od nje, ali isto tako mora platiti sve nužne troškove za imovinu. Nositelj prava plodouživanja mora uzeti u obzir prava i najbolje interese vlasnika te ne može prenijeti pravo plodouživanja. Vlasnik imovine ne može prenijeti ili na drugi način raspolagati imovinom bez suglasnosti nositelja prava plodouživanja.

2 Jesu li ta stvarna prava upisana u upisnik prava na nepokretnoj ili pokretnoj imovini i, ako jesu, je li takav upis obvezan? U koje se upisnike ta prava upisuju i koji su zahtjevi za upis te koji je postupak upisa?

Osoba koja je stekla nekretninu s pravom vlasništva mora podnijeti zahtjev za upis stečene nekretnine (upis vlasništva) u zemljišnim knjigama koje vodi Državna geodetska uprava Švedske (Lantmäteriet). Opće je pravilo da zahtjev treba podnijeti u roku od tri mjeseca od stjecanja. Osoba koja podnese zahtjev za upis vlasništva mora dostaviti ispravu o stjecanju i druge isprave kojima se dokazuje stjecanje. To znači da je u slučaju kupnje potrebno dostaviti ispravu o kupnji. Ako je nekretnina stečena na temelju nasljedstva, u nekim je slučajevima dovoljno (ako postoji samo jedna stranka ostavine) dostaviti registrirani popis ostavine u izvorniku i ovjerenoj preslici. U drugim se slučajevima mora dostaviti isprava o raspodjeli ostavine u izvorniku i ovjerenoj preslici. Može biti potrebno dostaviti i druge isprave, na primjer, suglasnost glavnog skrbnika ako je stranka ostavine maloljetna ili pravno nesposobna osoba. U nekim slučajevima osoba može podnijeti zahtjev za upis vlasništva podnošenjem oporuke koja ima pravni učinak, umjesto isprave o raspodjeli ostavine.

Plodouživanje dodijeljeno na temelju pisane isprave mora se upisati u zemljišne knjige. Zahtjevi za upis podnose se Državnoj geodetskoj upravi Švedske, a potrebno je dostaviti ispravu na kojoj se pravo temelji.

Stvarna prava na pokretnoj imovini ne podliježu upisu u registar.

3 Koji su učinci povezani s upisom stvarnih prava?

Osoba koja je posljednja podnijela zahtjev za upis vlasništva smatra se vlasnikom nekretnine.

Opće je pravilo da, ako je plodouživanje upisano u registar, ono se primjenjuje i na novog vlasnika nekretnine.

4 Postoje li posebna pravila ili posebni postupci za prilagodbu stvarnog prava koje pripada određenoj osobi prema pravu mjerodavnom za nasljeđivanje ako takvo stvarno pravo ne postoji u pravu države članice u kojoj se ta osoba na njega poziva?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 31/05/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.