Teisių in rem pritaikymas

Belgija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokios teisės in rem galėtų kilti iš paveldėjimo pagal šios valstybės narės teisę?

Daiktinės teisės, kurios gali atsirasti iš paveldėjimo pagal Belgijos teisę, yra nuosavybės teisė ir jos sudedamosios dalys, t. y.:

– uzufruktas (Civilinio kodekso (Code civil) 745bis straipsnis;

– naudojimas ir gyvenimas (Civilinio kodekso 625 straipsnis);

– servitutas (Civilinio kodekso 637 straipsnis);

– užstatymas ir ilgalaikė nuoma (ilgalaikės nuomos teisės).

2 Ar šios teisės in rem įregistruojamos teisių į nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą registre ir, jei taip, ar toks įregistravimas privalomas? Kuriame registre (-uose) jos įregistruojamos ir kokie yra įregistravimo reikalavimai ir tvarka?

Kai asmuo tampa nuosavybės teisės ar vienos iš jos sudedamųjų dalių turėtoju įgijęs šią teisę mirties atveju, šis asmuo tampa erga omnes savininku. Kitaip tariant, kai tokia teisė perduodama mirties atveju (pagal paveldėjimą arba testamentą), tokio perdavimo nereikia įregistruoti turto registre. Šis atvejis nėra nurodytas Hipotekos įstatymo (loi hypothécaire) 1 straipsnyje, kuriame tiksliai apibrėžti atvejai, kai daiktinės teisės perdavimas turi būti užregistruotas, kad būtų privalomas tretiesiems asmenims.

3 Kokios pasekmės yra siejamos su teisių in rem įregistravimu?

Netaikoma.

4 Ar yra nustatytos specialios taisyklės ir tvarka, skirtos teisės in rem, į kurią asmuo turi teisę pagal paveldėjimui taikytiną teisę, pritaikymui, jeigu valstybės narės, kurioje remiamasi teise, teisėje tokia teisė in rem nėra žinoma?

Šiuo metu nėra nustatyta jokių specialių taisyklių ar procedūrų dėl daiktinės teisės pritaikymo.

Paskutinis naujinimas: 31/05/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.