Teisių in rem pritaikymas

Graikija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokios teisės in rem galėtų kilti iš paveldėjimo pagal šios valstybės narės teisę?

Pagal Graikijos teisę daiktinės teisės, kurios galėtų būti paveldimos, yra nuosavybė, daiktiniai servitutai, įkeitimas, sąlyginis įkeitimas, hipoteka ir telkinių nuosavybė.

2 Ar šios teisės in rem įregistruojamos teisių į nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą registre ir, jei taip, ar toks įregistravimas privalomas? Kuriame registre (-uose) jos įregistruojamos ir kokie yra įregistravimo reikalavimai ir tvarka?

Iš minėtųjų daiktinių teisių nekilnojamojo turto nuosavybė, hipoteka, telkinių nuosavybė ir sąlyginis įkeitimas turi būti registruojami. Nekilnojamojo turto nuosavybė, hipoteka ir telkinių nuosavybė turi būti užregistruojamos regiono, kuriame yra turtas, Kadastro tarnyboje, o sąlyginis įkeitimas turi būti užregistruojamas įkeitėjo gyvenamosios vietos arba registruotos buveinės Įkeitimo priemonių registre, arba, jeigu įkeitėjas Graikijos teritorijoje negyvena arba neturi registruotos buveinės – Atėnų įkeitimo priemonių registre.

Labai svarbu Kadastro tarnybai pateikti prašymą užregistruoti tokias teises, taip pat turi būti sumokėti įstatyme nurodyti mokesčiai (žr. Įstatymą 2664/1998). Prie prašymo turi būti pridėtas registruotinas dokumentas, tyrimo diagramos, kuri buvo parengta ir pridėta prie registruotino dokumento, kopija, registruotino dokumento santrauka ir patvirtintas turto, su kuriuo susijęs registruotinas dokumentas, kadastro diagramos išrašas.

Kartu su atitinkama forma turi būti pateikiamas prašymas užregistruoti įkeitimą Įkeitimo priemonių registre.

3 Kokios pasekmės yra siejamos su teisių in rem įregistravimu?

Tų daiktinių teisių įregistravimas pagal įstatymą turi steigiamąjį poveikį (žr. Įstatymo 2664/1998 12 straipsnį), nes neįregistravimas reiškia, kad nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą perdavimas neįvyksta arba daiktinė teisė į nekilnojamąjį turtą nesukuriama, neperduodama arba nepanaikinama. Ta pati nuostata taikoma sąlyginio įkeitimo įregistravimui.

4 Ar yra nustatytos specialios taisyklės ir tvarka, skirtos teisės in rem, į kurią asmuo turi teisę pagal paveldėjimui taikytiną teisę, pritaikymui, jeigu valstybės narės, kurioje remiamasi teise, teisėje tokia teisė in rem nėra žinoma?

Graikijoje nėra priimtų teisės normų ar procedūrų, kuriomis Graikijos teisėje nežinoma daiktinė teisė būtų pritaikoma pagal artimiausią toje teisės sistemoje žinomą teisę.

Paskutinis naujinimas: 06/06/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.