Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.
Swipe to change

Teisių in rem pritaikymas

Nyderlandai
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokios teisės in rem galėtų kilti iš paveldėjimo pagal šios valstybės narės teisę?

Šis klausimas Nyderlanduose reglamentuojamas Civilinio kodekso (nyd. Burgerlijk Wetboek) 4:182 straipsnyje.

Civilinio kodekso 182 straipsnis:

  • Asmeniui mirus, to asmens teisės, kurias įmanoma perleisti, taip pat jo asmeniniai daiktai ir turtas ipso jure pereina jo įpėdiniams. Pirmasis sakinys netaikomas, kai mirusiojo turtas yra padalytas pagal 13 straipsnį. Tuo atveju mirusiojo asmeniniai daiktai ir turtas ipso jure pereina sutuoktiniui.
  • Įpėdiniai tampa ipso jure mirusiojo kreditorių skolininkais, atsakingais už jo skolas, kurios neišnyko jo mirties momentu. Kai turtas dalijamas, kiekvienas įpėdinis atsako už dalį, atitinkančią jam tekusią palikimo dalį, išskyrus atvejus, kai įpėdiniai yra atsakingi solidariai.

Nyderlanduose taikomas turto turėjimo savo žinioje principas, pagal kurį įpėdiniai ipso jure perima mirusiojo padėtį. Paveldimo turto nuosavybė ir skolos pagal universaliąją nuosavybės teisę pereina palikimą priėmusiems įpėdiniams.

Jeigu, mirusiajam nesudarius testamento, turtas teisiškai padalijamas (nyd. wettelijke verdeling), pergyvenęs sutuoktinis arba registruotasis partneris perima visą turtą ir skolas, o palikuonys įgyja tik reikalavimo teisę. Palikuonys nėra atsakingi už palikimo skolas. Jeigu taikomas teisinis palikimo padalijimas, už skolas yra atsakingas tik pergyvenęs sutuoktinis arba registruotasis partneris.

Turto turėjimo savo žinioje principas reiškia, kad pats paveldėjimas nuosavybinių daiktinių teisių arba turtinių teisių nesuteikia. Palikimas Nyderlanduose nelaikomas atskiru turto objektu. Disponavimas palikėjo turtu nesuvaržomas, palikimas negali būti areštuojamas. Tarp įpėdinių įmanomas atskirų palikėjo turto objektų areštas.

2 Ar šios teisės in rem įregistruojamos teisių į nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą registre ir, jei taip, ar toks įregistravimas privalomas? Kuriame registre (-uose) jos įregistruojamos ir kokie yra įregistravimo reikalavimai ir tvarka?

Kadangi palikimas nėra atskiras turto objektas, jis registre neregistruojamas.

Registre gali būti įregistruojamas paveldėjimo pažymėjimas arba Europos paveldėjimo pažymėjimas, žr. Žemės registro įstatymo (nyd. Kadasterwet) 27 ir 27a straipsnius. Taip įpėdiniai gauna galimybę informuoti, kad savininkas mirė ir pagal universaliąją nuosavybės teisę nuosavybė perėjo jiems. Tačiau registracija nėra steigiamąjį poveikį turintis reikalavimas. Be registracijos nuosavybė taip pat pereina ipso jure. Jeigu įpėdiniai vėliau padalija palikėjo turtą, tampa reikalingas palikimo pristatymas. Tada palikimas perduodamas pagal nuosavybės teisę į konkretų turtą. Padalijimas reglamentuojamas Civilinio kodekso 3:186 straipsnyje.

Civilinio kodekso 186 straipsnis:

  • Siekiant perduoti kiekvienam bendrasavininkiui paskirtą dalį, reikalaujama tokio pat oficialaus pristatymo, kaip numatyta perdavimo atveju.
  • Bendrasavininkio gauta dalis valdoma pagal tą pačią nuosavybės teisę, pagal kurią bendrasavininkiai palikimą valdė kartu iki jo padalijimo.

Siekiant atlikti oficialų nekilnojamojo turto ar ribotų teisių į šį turtą pristatymą, Civilinio kodekso 3:89 straipsnyje numatyta, kad turi būti parengiamas ir viešuosiuose registruose įregistruojamas notarinis dokumentas.

Civilinio kodekso 89 straipsnis:

  • Oficialus pristatymas, kurio reikalaujama siekiant perduoti nekilnojamąjį turtą, atliekamas šiuo tikslu šalių parengtu notariniu dokumentu, kuris vėliau įregistruojamas tam skirtuose viešuosiuose registruose. Dokumentą gali įregistruoti tiek turto gavėjas, tiek jo perdavėjas.
  • Oficialaus pristatymo dokumente tiksliai nurodoma perduodamo turto nuosavybė; su perdavimu nesusijusių papildomų sąlygų dokumente nurodyti nebūtina.
  • Jeigu rengiant oficialaus pristatymo dokumentą vienos iš šalių interesais veikia įgaliotasis atstovas, dokumente tiksliai nurodomas įgaliojimas.
  • Šio straipsnio nuostatos mutatis mutandis taikomos oficialiam pristatymui, kurio reikalaujama siekiant perduoti kitą registruotą turtą.

3 Kokios pasekmės yra siejamos su teisių in rem įregistravimu?

Žr. pirmiau pateiktą atsakymą.

4 Ar yra nustatytos specialios taisyklės ir tvarka, skirtos teisės in rem, į kurią asmuo turi teisę pagal paveldėjimui taikytiną teisę, pritaikymui, jeigu valstybės narės, kurioje remiamasi teise, teisėje tokia teisė in rem nėra žinoma?

Ne, Civiliniame kodekse arba Žemės registro įstatyme konkrečių normų nenumatyta.

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.