Teisių in rem pritaikymas

Lenkija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokios teisės in rem galėtų kilti iš paveldėjimo pagal šios valstybės narės teisę?

Iš paveldėjimo kylančios daiktinės teisės – tai, be kita ko, nuosavybės teisės į kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, neterminuotas uzufruktas, ribotos daiktinės teisės, pvz., nekilnojamojo turto servitutai (įskaitant nuosavybės teisę į dominuojantį sklypą), hipoteka ir kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė (įskaitant jais užtikrintus įsipareigojimus), kooperatyvų narių nuosavybės teisės į būsto kooperatyvą, kaimynų teisės ir prievolės, vindikaciniai ieškiniai ir negatoriniai ieškiniai (dėl servitutų), reikalavimai nupirkti pagal Civilinio kodekso 231 straipsnį (t. y. reikalavimai nupirkti žemę, reiškiami asmeniui, kuris kito asmens žemėje pastatė pastatą ar kitą statinį).

Panaudos teisės ir asmeniniai servitutai nėra paveldimi.

2 Ar šios teisės in rem įregistruojamos teisių į nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą registre ir, jei taip, ar toks įregistravimas privalomas? Kuriame registre (-uose) jos įregistruojamos ir kokie yra įregistravimo reikalavimai ir tvarka?

Paprastai daiktinės teisės įregistruojamos kompetentingų apylinkių teismų (žemės registrų teismų) (lenk. sądy wieczystoksięgowe) tvarkomuose žemės registruose. Tačiau toks įregistravimas ne visada privalomas ir ne visada turi steigiamąjį poveikį, pavyzdžiui, gali būti paveldima kooperatyvo nario nuosavybės teisė būsto kooperatyvo, kuriam nėra sukurta žemės registro, atžvilgiu.

Paveldėjimo būdu įgytos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą, kuriam yra sukurtas žemės registras, turi būti įregistruojamos žemės registre, remiantis tinkamu dokumentu, kuriuo įrodomas paveldėjimas iš žemės registre nurodyto savininko (testatoriaus). Paveldėjimo būdu įgytos nuosavybės teisės įregistravimas steigiamojo poveikio neturi.

Įregistravimas žemės registre yra privalomas norint sukurti hipoteką. Toks įregistravimas turi steigiamąjį poveikį, o tai reiškia, kad teisė atsiranda ją įregistravus žemės registre.

Įregistravimas žemės registre, kuriame jau yra įregistruota ribota daiktinė teisė, turi steigiamąjį poveikį ir yra teisės perdavimo galiojimo sąlyga.

Tokios teisės žemės registre įregistruojamos nekilnojamojo turto savininko prašymu (servitutai, laikotarpiai, kuriems pasibaigus asmuo įgyja turtinę teisę) arba ex officio, pavyzdžiui, administraciniu sprendimu.

Prašymas atlikti įrašą registre pateikiamas raštu žemės registro teismui – jis išdėstomas oficialioje formojeKW-WPIS. Formos pateikiamos Teisingumo ministerijos interneto svetainėje ir apylinkių teismų žemės registro departamentuose.

Siekiant įregistruoti ribotą daiktinę teisę į nekilnojamąjį turtą, savininkui pakanka deklaruoti, kad tokia teisė buvo sukurta.

Jeigu konkrečiuose teisės aktuose nenumatyta kitaip, už prašymą įregistruoti nuosavybę, neterminuotą uzufruktą arba ribotą daiktinę teisę žemės registre taikomas fiksuotas 200 PLN mokestis. Kalbant apie bendrą nuosavybę, taikoma turimai daliai proporcinga fiksuoto mokesčio dalis, tačiau ne mažiau kaip 100 PLN.

Kalbant apie paveldėjimo būdu, pagal testamentinę išskirtinę arba palikimo padalijimo ar bendros nuosavybės panaikinimo būdu įgytą nuosavybę, neterminuotą uzufruktą arba kooperatyvo nario nuosavybės teisę, už prašymą tai įregistruoti žemės registre taikomas bendras fiksuotas 150 PLN mokestis, nepriklausomai nuo turimų tokių teisių dalių. Mokestis turi būti sumokamas pateikiant prašymą. Jeigu už prašymą taikomas fiksuotas mokestis tinkamai nesumokamas, prašymas grąžinamas nepareikalaujant tokio mokėjimo.

3 Kokios pasekmės yra siejamos su teisių in rem įregistravimu?

Žemės registre įregistruotos ribotos daiktinės teisės saugomos pagal žemės registrų viešo patikimumo principą. Jeigu šios teisės nėra įregistruotos, jos nustoja galioti, kai yra įgyjamos viešo patikimumo sąlygomis. Be to, žemės registre įregistruota ribota daiktinė teisė į nekilnojamąjį turtą bus viršesnė negu registre neįregistruota tokia pati teisė.

4 Ar yra nustatytos specialios taisyklės ir tvarka, skirtos teisės in rem, į kurią asmuo turi teisę pagal paveldėjimui taikytiną teisę, pritaikymui, jeigu valstybės narės, kurioje remiamasi teise, teisėje tokia teisė in rem nėra žinoma?

Specialių procedūrų nėra.

Paskutinis naujinimas: 23/10/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.