Teisių in rem pritaikymas

Slovakija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokios teisės in rem galėtų kilti iš paveldėjimo pagal šios valstybės narės teisę?

A – Turtinės teisės (Civilinio kodekso 123–151 straipsniai):

1/ vieno asmens nuosavybė

2/ bendra nuosavybė (dalijamas ir nedalijamas sutuoktinių turtas)

B – Teisės į kitų asmenų turtą (Civilinio kodekso 151a–151v straipsniai):

1/ kreditorinio reikalavimo pirmumo teisės (reikalavimų atsiradimas, žemesnės eilės kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė)

2/ servitutai

3/ teisės sulaikyti turtą

Nuosavybės teisė iš testatoriaus įpėdiniui paveldėjimo būdu pereina testatoriaus mirties dieną. Nekilnojamojo turto nuosavybės perėjimas visada turi būti įregistruojamas turto registre.

Kreditorinio reikalavimo pirmumo teisės naudojamos reikalavimams ir susijusiems mokesčiams užtikrinti, suteikiant teisę užtikrinimo priemonės gavėjui skolą atgauti arba jos grąžinimo siekti pasitelkiant kreditorinio reikalavimo pirmumo teisę (įkeitimą), jeigu tinkamu laiku už skolą nėra iki galo atsiskaityta.

Kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė nustatoma rašytine sutartimi, įpėdinių sudaromu susitarimu dėl palikimo priėmimo, teismo arba administracinės institucijos sprendimu arba teisės aktu ir paprastai įsigalioja įregistravus ją registre.

Servitutais ribojamos nekilnojamojo turto savininkų teisės kitų asmenų naudai, įpareigojant šiuos savininkus toleruoti tam tikrus veiksmus, neatlikti tam tikrų veiksmų arba atlikti tam tikrus veiksmus. Servitutais suteikiamos teisės siejamos arba su konkretaus nekilnojamojo turto nuosavybe (pvz., teise pereiti per žemės sklypą), arba su tam tikru asmeniu (teisė naudoti iki gyvos galvos).

Su nekilnojamojo turto nuosavybe susiję servitutai (daiktiniai servitutai) perduodami juos įgyjančiai šaliai kartu su turto nuosavybe. Su asmeniu susiję servitutai (asmeniniai servitutai) baigiasi mirus asmeniui, kurio naudai jie buvo nustatyti.

Teisė sulaikyti turtą – tai asmens teisė pasilikti kilnojamąjį turtą, kurį jis privalo perduoti, ir taip užtikrinti savo piniginį reikalavimą asmeniui, kuriam jis priešingu atveju privalėtų tą turtą perduoti. Tačiau savavališkai arba sukčiavimo būdu įgytas turtas negali būti sulaikomas. Remiantis teise sulaikyti turtą, kai vykdomas teismo sprendimas, kreditorius turi teisę savo reikalavimo patenkinimą iš sulaikyto turto duodamų pajamų gauti pirmiau negu kiti kreditoriai, įskaitant turinčius kreditorinio reikalavimo pirmumo teisę.

2 Ar šios teisės in rem įregistruojamos teisių į nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą registre ir, jei taip, ar toks įregistravimas privalomas? Kuriame registre (-uose) jos įregistruojamos ir kokie yra įregistravimo reikalavimai ir tvarka?

A – Turtinės teisės į nekilnojamąjį turtą, gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą ir negyvenamas patalpas visada turi būti įregistruojamos turto registre ir tai turi visuotinai privalomą poveikį. Turto perdavimo sutarčių atveju nuosavybės teisės neįsigalioja, kol šios sutartys nėra įregistruotos tame registre. Kitaip tariant, registro įrašas turi steigiamąjį poveikį.. Mirties atveju registro įrašo poveikis yra kitoks, nes, tik padarius šį įrašą, atgaline data paskelbiama, kad paveldėjimo proceso pagrindu palikėjo mirties dieną nuosavybė perėjo įpėdiniui. Ši procedūra reglamentuojama Turto registro įstatymu 162/1995 , o nuosavybės perėjimo įregistravimas įvykus paveldėjimo procesui yra privalomas. Prašymą įregistruoti turtą turto registre pateikia notaras, kuriam teismas arba kitas įgaliotas asmuo (įpėdinis) yra pavedęs atlikti paveldėjimo procesą. Prašymas pateikiamas teritoriniu požiūriu kompetentingos Apylinkės tarnybos Kadastro skyriui.

Nuosavybės teisė į tam tikrą kilnojamąjį turtą privalo būti įregistruota atitinkamuose registruose. Šie registrai – tai: Verslo subjektų registras (Įstatymas Nr. 530/2003 dėl Verslo subjektų registro) – registro teismai yra apylinkių teismai, veikiantys apygardos teismo buveinėje;

Transporto priemonių registras, už kurį atsakinga Policijos apylinkės kelių eismo inspekcija;

Pramoninės nuosavybės tarnyba Banska Bistricoje, kompetentinga visai Slovakijai, registruoja patentus, prekių ženklus, dizainus ir kitus nuosavybinius duomenis;

Slovakijos Respublikos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, atsakingas už registruojamų vertybinių popierių perdavimą, yra kompetentingas visai Slovakijai;

Transporto ir statybos ministerijos administruojamas Slovakijos Respublikos jūrininkystės registras, kuriame registruojami pramoginiai laivai, yra kompetentingas visai Slovakijai.

B – Teisės į kito asmens turtą

Registruose taip pat registruojamos teisės į kitų asmenų turtą, kuriomis ribojamos savininko galimybės disponuoti turtu. Paprastai kreditorinio reikalavimo pirmumo teisės į nekilnojamąjį turtą, gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą ir negyvenamas patalpas laikomos nustatytomis tada, kai įregistruojamos turto registre.

1/ Teisė sulaikyti kilnojamąjį turtą nustatoma ją įregistravus Centriniame notariniame teisių sulaikyti turtą registre (Įstatymo Nr. 323/1992 dėl notarų ir notarų veiklos (Notarų kodekso) 73d–73i straipsniai ir Notarų rūmų vidaus taisyklės), kurį tvarko Notarų rūmai; jeigu tvarkomas atskiras atitinkamos rūšies turto registras, įrašas daromas tame registre (kaip nurodyta pirmiau išdėstytame A punkte). Teisę sulaikyti turtą, informacijos apie teisę sulaikyti turtą pakeitimus ir šios teisės įgyvendinimo pradžią registruoja notaras, gavęs įgalioto asmens prašymą, kaip nustatyta atitinkamuose teisės aktuose. Ta pati nuostata taikoma teisės sulaikyti turtą išbraukimui iš Teisių sulaikyti turtą registro. Registracijos prašantys asmenys turi įrodyti notarui savo tapatybę arba, jeigu jie teikia prašymą kito asmens vardu, jie turi įrodyti, kad yra įgalioti tai daryti. Asmenys, prašantys įregistruoti kreditorinio reikalavimo pirmumo teisę, turi notarui pateikti visą teisės aktuose reikalaujamą informaciją, kuri tada įtraukiama į kreditorinio reikalavimo pirmumo teisių registrą. Jeigu kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė yra nustatyta įpėdinių sudarytu paveldėjimo susitarimu arba teismo ar administracinės institucijos sprendimu, asmuo, prašantis įregistruoti kreditorinio reikalavimo pirmumo teisę, turi pateikti notarui sprendimą, kuriuo nustatoma kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė.

2/ Daiktiniai servitutai nustatomi juos įregistravus turto registre.

3/ Teisės sulaikyti turtą, kurias galima nustatyti tik į kilnojamąjį turtą, neregistruojamos.

3 Kokios pasekmės yra siejamos su teisių in rem įregistravimu?

Testatoriaus mirties atveju nuosavybės teisė įpėdiniui pereina testatoriaus mirties dieną. Įregistravimas registre turi tik konstatuojamąjį poveikį.

4 Ar yra nustatytos specialios taisyklės ir tvarka, skirtos teisės in rem, į kurią asmuo turi teisę pagal paveldėjimui taikytiną teisę, pritaikymui, jeigu valstybės narės, kurioje remiamasi teise, teisėje tokia teisė in rem nėra žinoma?

2015 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Įstatymo Nr. 97/1963 dėl tarptautinės privatinės teisės ir proceso taisyklių 67a straipsnis, kuriuo vadovaujantis tapo įmanoma pritaikyti užsienio subjekto sprendime nurodytą daiktinę teisę, priemonę arba tvarką. Kai priimamas sprendimas dėl užsienio subjekto sprendimo dėl paveldėjimo, susijusio su daiktine teise, paskelbimo vykdytinu, įstatyme reglamentuojamas nežinomos daiktinės teisės pritaikymas to proceso pagrindu.

Paskutinis naujinimas: 16/02/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.