Teisių in rem pritaikymas

Ispanija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokios teisės in rem galėtų kilti iš paveldėjimo pagal šios valstybės narės teisę?

Teisės in rem perduodamos mortis causa, jeigu po šių teisių turėtojo mirties jų galiojimas nenutrūksta. Prie tokių teisių priskiriama nuosavybės teisė, servitutai (drauge su nuosavybės teise į žemės valdą, kurios savininkas turi servitutą naudotis kita žemės valda), įkaitai (hipoteka, drauge su užtikrintu kreditu). Tačiau uzufrukto galiojimas nutrūksta mirus uzufruktą turinčiam asmeniui (Ispanijos civilinio kodekso 513 straipsnio 1 dalis).

Paveldėjimo faktas gali lemti naujų teisių in rem sukūrimą, tiek mirusiajam pareiškus savo paskutinę valią (pvz., paliekant uzufruktą, panaudos ar būsto teises arba sukuriant servitutą), tiek įstatymu (sutuoktiniam įstatymu nustačius uzufruktą, kai paveldima tiek palikus testamentą, tiek jo nepalikus).

2 Ar šios teisės in rem įregistruojamos teisių į nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą registre ir, jei taip, ar toks įregistravimas privalomas? Kuriame registre (-uose) jos įregistruojamos ir kokie yra įregistravimo reikalavimai ir tvarka?

Registracija nėra privaloma, t. y. įstatymas nereikalauja, kad tai būtų atlikta siekiant įgyti teisę (išskyrus hipoteką). Tačiau registracija turto registre suteikia apsaugą teisę įregistravusiai šaliai, todėl teisės turėtojas paprastai prašo ją įregistruoti.

Testamentas, testamentinė sutartis, pareiškimas dėl įpėdinių pagal įstatymą ir Europos paveldėjimo pažymėjimas (Ispanijos hipotekos įstatymo 14 str.) – įprasti paveldėjimo dokumentai. Tačiau nors tokiu dokumentu asmeniui paprastai ir suteikiamas įpėdinio arba testamentinės išskirtinės gavėjo statusas, mirusiojo vardu prieš tai įregistruotos teisės perregistruoti iškart neįmanoma. Dalijantis paveldimą turtą teisė į konkretų objektą turi būti suteikta pritarus visiems įpėdiniams (ir turi dalyvauti notaras, antraip registracija neįmanoma). Jeigu įpėdiniai drauge nesusitaria, ginčą turės spręsti teismas.

Prieš dalijantis paveldimą turtą, įpėdinis tegali paprašyti, kad registre būtų įrašyta pastaba, jog jis turi teisę į konkretų užregistruotą paveldimo turto objektą, kad apie šią teisę žinotų trečiosios šalys.

Turto savininkui mirus testamentinės išskirtinės gavėjui įstatymu suteikiama teisė paveldėti konkretų paveldimo turto objektą (Ispanijos civilinio kodekso 882 straipsnis), tačiau testamentinės išskirtinės gavėjas negali pats jo pasisavinti (Ispanijos civilinio kodekso 885 straipsnis), nebent mirusysis jam (jai) suteikė leidimą. Testamentinės išskirtinės gavėjui įstatymu suteikiama teisė reikalauti, kad įpėdinis perduotų jam (jai) konkretų objektą, ir būtent šis notaro aktas gali būti įregistruotas. Jeigu įpėdinis prieštarauja, testamentinės išskirtinės gavėjas turės kreiptis dėl savo teisių į teismą.

Po mirties paveldimo turto padalijimui taikomos išimtys: kai testatorius padalija turtą entre vivos arba išreikšdamas paskutinę valią ir kai yra tik vienas įpėdinis.

Tam, kad būtų galima įregistruoti objektą, mokesčių administratoriams taip pat būtina pateikti atitinkamą deklaraciją, kad turto perdavimo mokesčiai buvo sumokėti.

3 Kokios pasekmės yra siejamos su teisių in rem įregistravimu?

Registracija reiškia, kad nuosavybės teisės paveldėtojas laikomas teisėtu jos turėtoju, jis (ji) turi teisę ja disponuoti ir jam (jai), kaip ir pirmesniam jos turėtojui, suteikiama tokia pati apsauga nuo bet kurio kito galimo įpėdinio, kuris savo teisių nėra įregistravęs.

4 Ar yra nustatytos specialios taisyklės ir tvarka, skirtos teisės in rem, į kurią asmuo turi teisę pagal paveldėjimui taikytiną teisę, pritaikymui, jeigu valstybės narės, kurioje remiamasi teise, teisėje tokia teisė in rem nėra žinoma?

Įstatymo Nr. 29/2015 dėl tarptautinio teisinio bendradarbiavimo 61 straipsnyje nustatyta:

„1. Jeigu sprendimu arba užsienio valstybės autentišku dokumentu reikalaujama imtis priemonių arba suteikti teises, kurios nepripažįstamos pagal Ispanijos teisę, registro tvarkytojas jas pritaikys, kiek įmanoma, prie Ispanijos teisės aktuose nustatytų arba jais pripažįstamų priemonių ar teisių, turinčių panašų poveikį, tikslą arba paskirtį, jeigu jas taip pritaikius pasiektas poveikis neviršys tokių priemonių ar teisių poveikio pagal kilmės šalies teisę. Prieš įregistruodamas teisę registro tvarkytojas praneš teisės ar priemonės savininkui apie numatomą pritaikymą.

2. Bet kuri suinteresuotoji šalis gali kreiptis į teismą ir užginčyti pritaikymą.“

Paskutinis naujinimas: 16/10/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.