Teisių in rem pritaikymas

Švedija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokios teisės in rem galėtų kilti iš paveldėjimo pagal šios valstybės narės teisę?

Iš esmės bet kuris turtą paveldėjęs asmuo tą turtą perima kartu su visomis nuosavybės teisėmis. Jeigu mirusysis buvo susituokęs, turtas pereina pergyvenusiam sutuoktiniui ir pastarasis įgyja laisvo disponavimo teisę. Tai reiškia, kad sutuoktinis gali savo gyvenimo laikotarpiu su tuo turtu daryti viską, ką nori, – netgi jį iki galo sunaudoti, tačiau negali jo palikti testamentu. Sutuoktinis taip pat negali iš esmės sumažinti turto jį dovanodamas arba kitu panašiu veiksmu, deramai neatsižvelgęs į pirmojo mirusiojo įpėdinių interesus.

Be to, palikėjas gali testamentu numatyti, kad kuris nors asmuo gautų turto uzufruktą. Jeigu testamente nenumatyta kitaip, uzufruktorius valdo turtą ir turi teisę iš jo gauti pajamas, tačiau taip pat turi mokėti reikalingas turto išlaikymo išlaidas. Uzufruktorius taip pat turi atsižvelgti į turto savininko teises ir interesus ir negali uzufrukto perduoti. Turto savininkas negali perduoti turto ar kitaip juo disponuoti be uzufruktoriaus sutikimo.

2 Ar šios teisės in rem įregistruojamos teisių į nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą registre ir, jei taip, ar toks įregistravimas privalomas? Kuriame registre (-uose) jos įregistruojamos ir kokie yra įregistravimo reikalavimai ir tvarka?

Bet kuris nekilnojamąjį turtą nuosavybės teisėmis įgijęs asmuo turi prašyti įregistruoti turto įgijimą (nuosavybės registracija) žemės registre, kurį tvarko Švedijos nacionalinė žemės priežiūros tarnyba (šved. Lantmäteriet). Paprastai prašymas turėtų būti pateikiamas per tris mėnesius nuo turto įgijimo. Bet kuris asmuo, prašantis įregistruoti nuosavybės teisę, turi pateikti turto įgijimo dokumentą ir kitus dokumentus, reikalingus turto įgijimui pagrįsti. Pirkimo atveju tai reiškia, kad turi būti pateikiamas pirkimo dokumentas. Jeigu turtas yra įgytas paveldėjimo būdu, kai kuriais atvejais (kai į turtą pretenduoja tik vienas asmuo) iš esmės pakanka pateikti užregistruotą turto aprašo originalą kartu su patvirtinta kopija. Kitais atvejais taip pat turi būti pateiktas turto paskirstymo dokumento originalas ir patvirtinta kopija. Gali būti reikalaujama pateikti ir kitus dokumentus, pvz., vyriausiojo globėjo sutikimą, jeigu į turtą pretenduojantis asmuo yra nepilnametis arba neveiksnus. Kai kuriais atvejais įregistruoti nuosavybės teisę gali būti siekiama pateikiant teisiškai įsigaliojusį testamentą, o ne turto paskirstymo dokumentą.

Rašytiniu dokumentu nustatytas uzufruktas įregistruojamas žemės registre. Registracijos prašymai ir dokumentai, kuriais grindžiama atitinkama teisė, teikiami Švedijos nacionalinei žemės priežiūros tarnybai.

Daiktinės teisės į kilnojamąjį turtą neregistruojamos.

3 Kokios pasekmės yra siejamos su teisių in rem įregistravimu?

Turto savininku laikomas asmuo, vėliausiai paprašęs įregistruoti nuosavybės teisę.

Paprastai jeigu įregistruojamas uzufruktas, jis taikomas naujam turto savininkui.

4 Ar yra nustatytos specialios taisyklės ir tvarka, skirtos teisės in rem, į kurią asmuo turi teisę pagal paveldėjimui taikytiną teisę, pritaikymui, jeigu valstybės narės, kurioje remiamasi teise, teisėje tokia teisė in rem nėra žinoma?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 31/05/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.