Lietu tiesību (in rem) pielāgošana

Čehija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Kādas lietu tiesības (in rem) var rasties mantošanas ceļā saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem?

No mantojuma var izrietēt šādas lietu tiesības:

 • tiesības uz īpašumu (to reģistrēšana neierobežo citas lietu tiesības),
 • būvniecības tiesības (to reģistrēšana attiecībā uz nekustamo īpašumu neierobežo citas lietu tiesības),
 • servitūts (tā reģistrēšana attiecībā uz nekustamo īpašumu neierobežo citas lietu tiesības),
 • hipotēka: (1) ja hipotēka attiecas uz zemes gabalu, šīs tiesības var izmantot tikai ar hipotekārā kreditora piekrišanu; (2) ja hipotēka uzlikta gaisa kuģim, tā īpašumtiesības var nodot tikai ar hipotekārā kreditora piekrišanu,
 • aizturējuma tiesības,
 • pienākumu izpildes nodrošinājums īpašumtiesību nodošanas veidā (reģistrēšana gadījumos, kas iekļauti valsts reģistrā (piemēram, attiecībā uz nekustamo īpašumu, kapitāla daļām sabiedrībā ar ierobežotu atbildību, preču zīmi), neierobežo citas lietu tiesības),
 • pirmpirkuma tiesības (no līguma izrietošu pirmpirkuma tiesību reģistrēšana attiecībā uz nekustamo īpašumu neierobežo citas lietu tiesības).

2 Vai šādas lietu tiesības (in rem) tiek reģistrētas nekustama vai kustama īpašuma reģistrā un, ja tā, vai šāda reģistrācija ir obligāta? Kurā reģistrā vai reģistros tās reģistrē un kādas ir reģistrācijai izvirzītās prasības un piemērotā kārtība?

Īpašumtiesības:

Būvniecības tiesības vienmēr reģistrē Zemes reģistrā attiecībā uz nekustamo īpašumu, un reģistrācija ir obligāta; informāciju par reģistrācijas prasībām un kārtību skatīt sadaļā par nekustamā īpašuma īpašumtiesībām.

Servitūtu vienmēr reģistrē Zemes reģistrā attiecībā uz nekustamo īpašumu, un reģistrācija ir obligāta; informāciju par reģistrācijas prasībām un kārtību skatīt sadaļā par nekustamā īpašuma īpašumtiesībām.

Aizturējuma tiesības:

 • aizturējuma tiesības attiecībā uz nekustamo īpašumu reģistrē Zemes reģistrā, un reģistrācija ir obligāta; informāciju par reģistrācijas prasībām un kārtību skatīt sadaļā par nekustamā īpašuma īpašumtiesībām,
 • aizturējuma tiesības attiecībā uz kapitāla daļām sabiedrībā ar ierobežotu atbildību reģistrē Komercreģistrā, un reģistrācija ir obligāta; informāciju par reģistrācijas prasībām un kārtību skatīt sadaļā par tiesībām uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību kapitāla daļu īpašumu,
 • vārda vērtspapīru aizturējuma tiesības reģistrē Centrālajā vērtspapīru depozitārijā, un reģistrācija ir obligāta; informāciju par reģistrācijas prasībām un kārtību skatīt sadaļā par vārda vērtspapīru īpašumtiesībām,
 • aizturējuma tiesības attiecībā uz preču zīmēm, rūpnieciskajiem dizainparaugiem un patentiem reģistrē Intelektuālā īpašuma birojs, un reģistrācija ir obligāta; informāciju par reģistrācijas prasībām un kārtību skatīt sadaļā par īpašumtiesībām uz ražojumā izmantotiem dizainparaugiem, rūpnieciskiem dizainparaugiem utt.,
 • aizturējuma tiesības attiecībā uz Zemes reģistrā nereģistrētiem nekustamajiem īpašumiem, kopīpašumu, darbiem un citu kustamo mantu (ja nodrošinājuma līgums ir sastādīts kā notariāls akts) reģistrē Nodrošinājumu reģistrā, un reģistrācija ir obligāta; informācija par reģistrācijas prasībām un kārtību pieejama šādā adresē: https://www.nkcr.cz/sluzby/overovani-a-vypisy-z-rejstriku/vyhledavani-v-rejstricich-a-kontaktni-misto-czech-point.

Ķīlas tiesības reģistros nereģistrē.

Pienākumu izpildes nodrošinājums īpašumtiesību nodošanas veidā:

 • attiecībā uz nekustamo īpašumu to reģistrē Nekustamo īpašumu kadastrā, un reģistrācija ir obligāta; informāciju par reģistrācijas prasībām un kārtību skatīt sadaļā par nekustamā īpašuma īpašumtiesībām,
 • attiecībā uz kapitāla daļām sabiedrībā ar ierobežotu atbildību to reģistrē Komercreģistrā, un reģistrācija ir obligāta; informāciju par reģistrācijas prasībām un kārtību skatīt sadaļā par tiesībām uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību kapitāla daļu īpašumu,
 • attiecībā uz preču zīmēm, rūpnieciskajiem dizainparaugiem un patentiem to reģistrē Intelektuālā īpašuma birojs, un reģistrācija ir obligāta; informāciju par reģistrācijas prasībām un kārtību skatīt sadaļā par īpašumtiesībām uz ražojumā izmantotajiem dizainparaugiem, rūpnieciskajiem dizainparaugiem utt.

Pirmpirkuma tiesības:

 • no līguma izrietošas pirmpirkuma tiesības attiecībā uz nekustamo īpašumu reģistrē Zemes reģistrā, un reģistrācija ir obligāta; informāciju par reģistrācijas prasībām un kārtību skatīt sadaļā par nekustamā īpašuma īpašumtiesībām,
 • no līguma izrietošas pirmpirkuma tiesības attiecībā uz kapitāla daļām sabiedrībā ar ierobežotu atbildību reģistrē Komercreģistrā, un reģistrācija ir obligāta; informāciju par reģistrācijas prasībām un kārtību skatīt sadaļā par tiesībām uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību kapitāla daļu īpašumu.

No līguma izrietošas pirmpirkuma tiesības attiecībā uz preču zīmēm, rūpnieciskajiem dizainparaugiem un patentiem reģistrē Intelektuālā īpašuma birojs, un reģistrācija ir obligāta; informāciju par reģistrācijas prasībām un kārtību skatīt sadaļā par īpašumtiesībām uz izmantotajiem dizainparaugiem, rūpnieciskajiem dizainparaugiem utt.

3 Kādas ir ar lietu tiesību (in rem) reģistrāciju saistītās sekas?

Lietu tiesību reģistrēšanai pēc sākotnējā īpašnieka nāves (t. i., lietu tiesību nodošanai) vienmēr ir deklaratīvas sekas. Mantošana notiek pēc testatora nāves, kad mantojuma iegūšanu apstiprina tiesa. Tiesas nolēmumā par mantojumu tiek noteiktas tiesiskās attiecības, kas ir spēkā testatora nāves dienā. Tiesību aktos šis princips nav skaidri noteikts attiecībā uz dažādajiem valsts reģistriem.

4 Vai ir spēkā īpaši noteikumi un procedūras, lai pielāgotu lietu tiesību (in rem), uz ko persona ir tiesīga saskaņā ar mantošanai piemērojamiem tiesību aktiem, gadījumā, ja tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā persona atsaucas uz attiecīgo tiesību, šāda lietu tiesība (in rem) nav zināma?

Nav īpašu noteikumu par Čehijas tiesību sistēmā nezināmu citvalstu lietu tiesību pielāgošanu.

Lapa atjaunināta: 25/01/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.