Lietu tiesību (in rem) pielāgošana

Grieķija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Kādas lietu tiesības (in rem) var rasties mantošanas ceļā saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem?

Saskaņā ar Grieķijas tiesībām var mantot šādas lietu tiesības: īpašumtiesības, lietu servitūtus, ķīlu, ķīlu bez nodošanas, hipotēku, īpašumtiesības uz raktuvēm.

2 Vai šādas lietu tiesības (in rem) tiek reģistrētas nekustama vai kustama īpašuma reģistrā un, ja tā, vai šāda reģistrācija ir obligāta? Kurā reģistrā vai reģistros tās reģistrē un kādas ir reģistrācijai izvirzītās prasības un piemērotā kārtība?

No minētajām lietu tiesībām ir jāreģistrē īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu, hipotēka, īpašumtiesības uz raktuvēm un ķīla bez nodošanas. Īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu, hipotēkas un īpašumtiesības uz raktuvēm ir jāieraksta tā reģiona Kadastra birojā, kurā īpašums atrodas, savukārt ķīlas bez nodošanas ir jāieraksta Ķīlu reģistrā pēc ķīlas devēja dzīvesvietas vai juridiskās adreses; ja ķīlas devējs nedzīvo vai tā juridiskā adrese nav Grieķijā, ķīlu bez nodošanas reģistrē Atēnu Ķīlu reģistrā.

Tiesības ierakstīšanai ir nepieciešams iesniegt pieteikumu Kadastra birojam, kā arī samaksāt likumā noteikto nodevu (sk. Likumu 2664/1998). Pieteikumam ir jāpievieno ierakstāmais akts, kā arī ierakstāmajam aktam pievienotā sagatavotā uzmērīšanas plāna kopija, ierakstāmā akta kopsavilkums un apliecināts izraksts no tā īpašuma kadastrālā plāna, uz kuru attiecas ierakstāmais akts.

Ķīlas ierakstīšanas pieteikums kopā ar attiecīgo veidlapu jāiesniedz Ķīlu reģistrā.

3 Kādas ir ar lietu tiesību (in rem) reģistrāciju saistītās sekas?

Šo lietu tiesību ierakstīšana likuma izpratnē konstituē tiesības (sk. Likuma 2664/1998 12. pantu), proti, neierakstīšana nozīmē, ka nenotiek nekustamā īpašuma īpašumtiesību pāreja vai uz nekustamo īpašumu attiecināmā lietu tiesība netiek izveidota, nodota vai atcelta. Tas pats attiecas arī uz ķīlu bez nodošanas reģistrāciju.

4 Vai ir spēkā īpaši noteikumi un procedūras, lai pielāgotu lietu tiesību (in rem), uz ko persona ir tiesīga saskaņā ar mantošanai piemērojamiem tiesību aktiem, gadījumā, ja tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā persona atsaucas uz attiecīgo tiesību, šāda lietu tiesība (in rem) nav zināma?

Grieķijā nav pieņemti juridiski vai procesuāli noteikumi par Grieķijas tiesībās nepazīstamu lietu tiesību pielāgošanu tuvākajām pazīstamajām tiesībām.

Lapa atjaunināta: 06/06/2019

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.