Lietu tiesību (in rem) pielāgošana

Mantinieki vienā ES dalībvalstī var atsaukties uz mantošanas tiesību normām citā ES dalībvalstī, kad tiesības tiek pielāgotas, lai precīzi atbilstu tiesībām savas dzīvesvietas valstī.

Lai ļautu mantiniekiem vai legātāriem citā ES valstī izmantot tiesības, kas radušās vai tiem nodotas mantošanas ceļā, Mantošanas regulā paredzēts, ka nezināmas in rem tiesības (tiesības uz nekustamo vai kustamo īpašumu) jāpielāgo tuvākajām līdzvērtīgām in rem tiesībām atbilstoši attiecīgās otras ES valsts tiesību aktiem. Veicot šādu pielāgošanu, būtu jāņem vērā mērķi un intereses, uz ko ir vērstas konkrētās in rem tiesības, un to sekas.

Šajā sakarā Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās ir publicējis vairākas informācijas lapas par valstu tiesību aktiem, kurās izskaidro:

  • in rem tiesības, kas varētu rasties mantojuma ceļā;
  • vai šādas tiesības tiek ierakstītas nekustamā īpašuma vai kustamas mantas reģistrā;
  • sekas, kas izriet no to reģistrācijas;
  • īpašus noteikumus un procedūras attiecībā uz in rem tiesību pielāgošanu.

Lai iepazītos ar informācijas lapu par valstu tiesību aktiem un procedūrām attiecībā uz in rem tiesību pielāgošanu kādā ES valstī, noklikšķiniet uz atbilstošās valsts karoga, kas redzams šajā lapā .

Lapa atjaunināta: 30/05/2023

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.