Adattament ta’ drittijiet in rem

Spanja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Liema huma d-drittijiet in rem li jistgħu jqumu minn suċċessjoni skont il-liġi ta’ dan l-Istat Membru?

Id-drittijiet in rem jiġu trasferiti mal-mewt jekk id-detentur ikun id-deċedut u dawn id-drittijiet ma jintemmewx mal-mewt. Dawn jinkludu d-drittijiet fuq il-propjetà, is-servitujiet (flimkien mad-drittjiet tal-fond f’livell ogħla) u titoli (ipoteki, flimkien ma’ kreditu garantit). Madankollu, id-drittijiet mill-użufrutt jintemmu mal-mewt tal-użufruttwarju (l-Artikolu 513(1) tal-Kodiċi Ċivili Spanjol [Código Civil]).

Is-suċċessjoni tista’ tagħti lok għal drittijiet ġodda in rem, minħabba x-xewqat tad-deċedut (pereżempju legati ta’ drittijiet ta' użufrutt, użu jew abitazzjoni, il-ħolqien ta’ servitù) jew minħabba l-liġi (użufrutt legali li l-liġi tagħti lill-konjuġi f’suċċessjoni b’testment jew ab intestato).

2 Dawn id-drittijiet in rem jiġu reġistrati f’reġistru tad-drittijiet fuq propjetà mobbli jew immobbli u jekk iva, din ir-reġistrazzjoni hija obbligatorja? F’liema reġistru(i) jiġu reġistrati u x’inhuma r-rekwiżiti u l-proċedura ta’ reġistrazzjoni?

Ir-reġistrazzjoni mhix obbligatorja, jiġifieri fil-liġi mhix meħtieġa biex jinkiseb id-dritt (ħlief fil-każ ta’ ipoteki). Madankollu, minħabba li r-reġistrazzjoni fir-Reġistru tal-Artijiet toffri protezzjoni lil dik il-parti li tirreġistra d-dritt tagħha, fil-prattika d-detentur ta’ dritt normalment japplika għar-reġistrazzjoni.

L-istrumenti tas-suċċessjoni jistgħu jieħdu l-forma ta’ testment, kuntratt testamentarju, dikjarazzjoni ta’ werrieta ab intestato jew iċ-Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni (l-Artikolu 14 tal-Liġi Spanjola dwar l-Ipoteki [Ley Hipotecaria]). Madankollu, b’mod ġenerali, anke jekk dan l-istrument jikkonferixxi l-istat ta’ werriet jew legatarju lil persuna, ir-reġistrazzjoni mill-ġdid ta’ drittijiet li qabel kienu f’isem id-deċedut mhix possibbli immedjatament. L-allokazzjoni ta’ drittijiet fuq propjetà partikolari mid-diviżjoni tal-partimonju trid issir bil-ftehim tal-werrieta l-oħra kollha (u quddiem nutar biex issir ir-reġistrazzjoni). Jekk ma jintlaħaqx ftehim bejn il-werrieta kollha, il-kwistjoni jkollha tmur quddiem il-qorti.

Qabel issir id-diviżjoni ta’ patrimonju, il-werriet jista’ biss jitlob li ssir nota fir-Reġistru dwar il-fatt li għandu dritt għal oġġett reġistrat speċifiku fil-patrimonju, sabiex terzi persuni jkunu jafu bih.

Il-liġi tagħti d-dritt fuq oġġett speċifiku ta’ propjetà f’patrimonju lil legatarju mal-mewt tad-detentur (l-Artikolu 882 tal-Kodiċi Ċivili), iżda l-legatarju ma jistax jieħu l-pussess tal-ħaġa minn jeddu (l-Artikolu 885 tal-Kodiċi Ċivili) sakemm id-deċedut ma tahx l-awtorizzazzjoni biex jagħmel dan. Il-liġi tagħti lil-legatarju d-dritt li jitlob illi l-werriet jittrasferixxi l-oġġett speċifiku lilu u huwa dan l-att nutarili li jista’ jiġi rreġistrat. Jekk werriet jirrifjuta li jittrasferixxi oġġett speċifiku, il-legatarju jkollu jiftaħ kawża l-qorti.

Hemm eċċezzjonijiet għad-diviżjoni ta’ wirt wara l-mewt, jiġifieri jekk id-diviżjoni mit-testatur kienet suċċessjoni antiċipata jew jekk it-testment jindika werriet wieħed biss.

Qabel ma tista’ ssir ir-reġistrazzjoni ta’ oġġett, trid issir ukoll id-dikjarazzjoni rilevanti mal-awtoritajiet tat-taxxa sabiex jitħallsu t-taxxi għat-trasferiment.

3 Liema effetti huma marbuta mar-reġistrazzjoni tad-drittijiet in rem?

Permezz tar-reġistrazzjoni l-werriet ta’ dritt fuq propjetà jitqies bħala d-detentur legali tiegħu, ikun jista’ jiddisponi minnu u jgawdi mill-istess protezzjoni bħad-detentur oriġinali kontra werrieta potenzjali oħra li ma jkunux irreġistraw id-drittijiet tagħhom.

4 Hemm regoli u proċeduri speċifiċi fis-seħħ għall-adattament ta’ dritt in rem li għalih hija intitolata persuna skont il-liġi applikabbli għas-suċċessjonijiet f'każ li l-liġi tal-Istat Membru fejn jiġi invokat id-dritt ma jirrikonoxxix dan id-dritt in rem?

Il-Liġi 29/2015 dwar il-kooperazzjoni internazzjonali ġuridika tgħid fl-Artikolu 61:

"1. Jekk deċiżjoni jew strument awtentiku barrani jordna miżuri jew jittrasponi drittijiet li mhumiex rikonoxxuti mil-liġi Spanjola, ir-reġistratur jadattahom sa fejn ikun possibbli għal miżura jew dritt previst fil-liġi Spanjola, jew rikonoxxut minnha, li jkollu effetti simili jew għan jew interessi simili, sakemm l-effetti tal-adattament tagħhom ma jmurx lil hinn mill-effetti li kieku kien ikollhom fil-liġi tal-pajjiż tal-oriġini. Qabel issir ir-reġistrazzjoni ta’ dritt, ir-reġistratur jinforma lid-detentur bid-dritt jew miżura li hemm bżonn tiġi adattata.

"2. Kwalunkwe parti interessata tista’ tappella l-adattament ta’ miżura jew dritt fil-qorti.”

L-aħħar aġġornament: 16/10/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.