Aanpassing van zakelijke rechten

België
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Welke zakelijke rechten kunnen er overeenkomstig het recht van deze lidstaat voortvloeien uit een erfopvolging?

De zakelijke rechten die kunnen voortvloeien uit een erfopvolging naar Belgisch recht zijn het eigendomsrecht en de onderdelen daarvan, namelijk:

- vruchtgebruik (artikel 745 bis van het burgerlijk wetboek);

- gebruik en bewoning (artikel 625 van het burgerlijk wetboek);

- erfdienstbaarheden (artikel 637 van het burgerlijk wetboek);

- erfpacht en opstal.

2 Worden deze zakelijke rechten ingeschreven in een register van rechten op onroerende en roerende zaken en, zo ja, is een dergelijke inschrijving verplicht? In welk(e) register(s) worden die rechten ingeschreven en wat zijn de voorwaarden en de procedure voor de inschrijving?

Wanneer een persoon houder wordt van een eigendomsrecht of van een gesplitst eigendomsrecht als gevolg van een overdracht van het eigendomsrecht wegens overlijden, wordt deze persoon houder erga omnes. Met andere woorden, wanneer een dergelijk recht wordt overgedragen wegens overlijden (erfopvolging of testament), is het niet nodig om een inschrijving in het kadaster te verrichten. Artikel 1 van de hypotheekwet, waarin wordt bepaald in welke gevallen de overdracht van een zakelijk recht openbaar moet worden gemaakt in het kadaster om aan derden te kunnen worden tegengeworpen, heeft immers geen betrekking op deze situatie.

3 Welke gevolgen heeft de inschrijving van zakelijke rechten?

N.v.t.

4 Gelden er voor de aanpassing van een zakelijk recht waartoe een persoon krachtens het op de erfopvolging toepasselijke recht gerechtigd is, specifieke voorschriften en procedures wanneer het recht van de lidstaat waar het recht wordt ingeroepen het betreffende zakelijk recht niet kent?

Momenteel zijn er geen specifieke voorschriften of procedures ingevoerd inzake de aanpassing van een zakelijk recht.

Laatste update: 31/05/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.