Aanpassing van zakelijke rechten

Tsjechië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Welke zakelijke rechten kunnen er overeenkomstig het recht van deze lidstaat voortvloeien uit een erfopvolging?

De volgende zakelijke rechten kunnen uit een erfopvolging voortvloeien:

 • eigendomsrecht (de inschrijving ervan vormt geen belemmering voor andere zakelijke rechten);
 • bouwrecht (voor onroerende goederen vormt de inschrijving ervan geen belemmering voor andere zakelijke rechten);
 • erfdienstbaarheid (voor onroerende goederen vormt de inschrijving ervan geen belemmering voor andere zakelijke rechten);
 • hypotheek: 1) een onroerend goed kan alleen met instemming van de hypotheekhouder met een hypotheek worden bezwaard, 2) voor de eigendomsoverdracht van een met hypotheek bezwaard luchtvaartuig is de instemming van de hypotheekhouder vereist;
 • pandrecht;
 • eigendomsoverdracht tot zekerheid voor een verplichting (voor zaken die in het openbare register zijn ingeschreven (bv. voor onroerende goederen, een aandeel in een besloten vennootschap, een handelsmerk), vormt de inschrijving ervan geen belemmering voor andere zakelijke rechten);
 • voorkeursrecht (voor onroerende goederen vormt de inschrijving van een contractueel vastgesteld voorkeursrecht geen belemmering voor andere zakelijke rechten).

2 Worden deze zakelijke rechten ingeschreven in een register van rechten op onroerende en roerende zaken en, zo ja, is een dergelijke inschrijving verplicht? In welk(e) register(s) worden die rechten ingeschreven en wat zijn de voorwaarden en de procedure voor de inschrijving?

Bezitstitel:

Bouwrecht: voor onroerende goederen altijd ingeschreven in het kadaster; inschrijving is verplicht; zie voor de inschrijvingsvereisten en de inschrijvingsprocedure het eigendomsrecht op onroerende goederen.

Erfdienstbaarheid: voor onroerende goederen altijd ingeschreven in het kadaster; inschrijving is verplicht; zie voor de inschrijvingsvereisten en de inschrijvingsprocedure het eigendomsrecht op onroerende goederen.

Pandrecht:

 • met betrekking tot onroerende goederen ingeschreven in het kadaster; inschrijving is verplicht; zie voor de inschrijvingsvereisten en de inschrijvingsprocedure het eigendomsrecht op onroerende goederen;
 • met betrekking tot een aandeel in een besloten vennootschap ingeschreven in het handelsregister; inschrijving is verplicht; zie voor de inschrijvingsvereisten en de inschrijvingsprocedure het eigendomsrecht op een aandeel in een besloten vennootschap;
 • met betrekking tot ingeschreven effecten ingeschreven bij de centrale effectenbewaarinstelling; inschrijving is verplicht; zie voor de inschrijvingsvereisten en de inschrijvingsprocedure het eigendomsrecht op ingeschreven effecten;
 • met betrekking tot handelsmerken, industriële ontwerpen en octrooien ingeschreven door het Bureau voor de Industriële Eigendom; inschrijving is verplicht; zie voor de inschrijvingsvereisten en de inschrijvingsprocedure het eigendomsrecht op toegepaste ontwerpen, industriële ontwerpen enz.;
 • met betrekking tot niet in het kadaster ingeschreven onroerende goederen, collectieve eigendom, werken en andere roerende goederen (wanneer de zekerheidsovereenkomst is opgemaakt in de vorm van een notariële akte) ingeschreven in het zekerhedenregister; inschrijving is verplicht; zie voor de inschrijvingsvereisten en de inschrijvingsprocedure: https://www.nkcr.cz/sluzby/overovani-a-vypisy-z-rejstriku/vyhledavani-v-rejstricich-a-kontaktni-misto-czech-point

Pandrecht: in geen enkel register ingeschreven.

Eigendomsoverdracht tot zekerheid voor een verplichting:

 • met betrekking tot onroerende goederen ingeschreven in het onroerendgoedkadaster; inschrijving is verplicht; zie voor de inschrijvingsvereisten en de inschrijvingsprocedure het eigendomsrecht op onroerende goederen;
 • met betrekking tot een aandeel in een besloten vennootschap ingeschreven in het handelsregister; inschrijving is verplicht; zie voor de inschrijvingsvereisten en de inschrijvingsprocedure het eigendomsrecht op een aandeel in een besloten vennootschap;
 • met betrekking tot handelsmerken, industriële ontwerpen en octrooien ingeschreven door het Bureau voor de Industriële Eigendom; inschrijving is verplicht; zie voor de inschrijvingsvereisten en de inschrijvingsprocedure het eigendomsrecht op toegepaste ontwerpen, industriële ontwerpen enz.;

Voorkeursrecht:

 • een contractueel vastgesteld voorkeursrecht met betrekking tot onroerende goederen wordt ingeschreven in het kadaster; inschrijving is verplicht; zie voor de inschrijvingsvereisten en de inschrijvingsprocedure het eigendomsrecht op onroerende goederen;
 • een contractueel vastgesteld voorkeursrecht met betrekking tot een aandeel in een besloten vennootschap wordt ingeschreven in het handelsregister; inschrijving is verplicht; zie voor de inschrijvingsvereisten en de inschrijvingsprocedure het eigendomsrecht op een aandeel in een besloten vennootschap;

een contractueel vastgesteld voorkeursrecht met betrekking tot handelsmerken, industriële ontwerpen en octrooien wordt ingeschreven door het Bureau voor de Industriële Eigendom; inschrijving is verplicht; zie voor de inschrijvingsvereisten en de inschrijvingsprocedure het eigendomsrecht op toegepaste ontwerpen, industriële ontwerpen enz.

3 Welke gevolgen heeft de inschrijving van zakelijke rechten?

De inschrijving van zakelijke rechten als gevolg van het overlijden van de oorspronkelijke eigenaar (overdracht van zakelijke rechten) heeft altijd declaratoire werking. Erfopvolging wordt verkregen door overlijden van de erflater en deze verkrijging moet door een rechtbank worden bevestigd. Met de uitspraak van de rechtbank over de erfopvolging worden de rechtsbetrekkingen van kracht verklaard op de datum van overlijden van de erflater. Dit beginsel is niet uitdrukkelijk bij wet vastgesteld met betrekking tot de individuele openbare registers.

4 Gelden er voor de aanpassing van een zakelijk recht waartoe een persoon krachtens het op de erfopvolging toepasselijke recht gerechtigd is, specifieke voorschriften en procedures wanneer het recht van de lidstaat waar het recht wordt ingeroepen het betreffende zakelijk recht niet kent?

Er zijn geen specifieke regels voor de aanpassing van buitenlandse zakelijke rechten die onbekend zijn in het Tsjechische rechtsstelsel.

Laatste update: 25/01/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.