Aanpassing van zakelijke rechten

Estland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Welke zakelijke rechten kunnen er overeenkomstig het recht van deze lidstaat voortvloeien uit een erfopvolging?

In het algemeen is naar Ests recht het beginsel van de universele erfopvolging van toepassing, op grond waarvan de goederen van de overledene (de nalatenschap), met inbegrip van alle rechten en plichten van de erflater, worden overgedragen aan een andere persoon (de rechtsopvolger). Indien er sprake is van meer dan één rechtsopvolger, is de nalatenschap overeenkomstig artikel 147 van de wet erfopvolging gezamenlijk eigendom van de erfgenamen. Uit een erfenis vloeien geen nieuwe rechten voort. De instructies in een testament (legaten en instructies over de verdeling van de nalatenschap) vallen uitsluitend onder het verbintenissenrecht.

In sommige gevallen kan de overlevende echtgenoot van de overledene een erfdienstbaarheid aanvragen voor de huwelijkswoning van de echtgenoten (artikel 16, lid 3, van de wet erfopvolging), op voorwaarde dat dit recht een vordering is uit hoofde van het verbintenissenrecht en niet van een zakelijk recht.

Het recht van de rechtsopvolger op aan de nalatenschap verbonden eigendomsrechten kan worden beperkt in gevallen waarin hij of zij een voorlopige rechtsopvolger is voor wie een latere rechtsopvolger is aangewezen (artikel 48 van de wet erfopvolging). In dergelijke gevallen wordt in het kadaster ingeschreven dat de rechtsopvolger een voorlopige rechtsopvolger is (artikel 491 van de Kadasterwet).

2 Worden deze zakelijke rechten ingeschreven in een register van rechten op onroerende en roerende zaken en, zo ja, is een dergelijke inschrijving verplicht? In welk(e) register(s) worden die rechten ingeschreven en wat zijn de voorwaarden en de procedure voor de inschrijving?

Onroerende goederen en verwante rechten worden in het kadaster ingeschreven. Alle eigendomsrechten worden aan de rechtsopvolger overgedragen via het kadaster. Wanneer het kadaster niet meer juist is, doordat een zakelijk recht buiten het kadaster om is overgedragen, corrigeert het kadaster de inschrijving op basis van het inschrijvingsverzoek van de nieuwe houder van het zakelijke recht. Een document waarin wordt verklaard dat het zakelijke recht is overgedragen (verklaring van erfrecht), moet bij het inschrijvingsverzoek worden gevoegd (artikel 651, lid 1, van de (Kadasterwet). Om vast te stellen of de erflater de enige houder van het zakelijke recht was, dan wel of het zakelijke recht gezamenlijk eigendom is, moet in sommige gevallen naast de verklaring van erfrecht een verklaring van eigendom bij het inschrijvingsverzoek worden gevoegd. Een inschrijvingsverzoek moet worden gelegaliseerd of digitaal ondertekend (artikel 34, lid 21, van de Kadasterwet).

Het kadaster kan van de houder van een zakelijk recht of de executeur van een testament overlegging van een inschrijvingsverzoek en de voor de correctie en de inschrijving in het kadaster benodigde documenten verlangen, op straffe van een boete (artikel 651, lid 5, van de Kadasterwet).

Elk ander aan inschrijving onderworpen goed wordt ook overgedragen aan de rechtsopvolger, ongeacht de inschrijving in het kadaster. In de regel wordt van een erfgenaam verlangd dat deze aan het betrokken register de nodige informatie en documenten betreffende de vererving van een goed of een recht verstrekt. In het geval van vererving van aandelen of het lidmaatschap van vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een woningbouwvereniging evenwel moet een notaris na de legalisatie van de verklaring van erfrecht een kennisgeving van de vererving van de aandelen of het lidmaatschap aan het handelsregister toezenden.

3 Welke gevolgen heeft de inschrijving van zakelijke rechten?

Alle zakelijke rechten gaan van rechtswege over op de erfgenamen en zijn onafhankelijk van de inschrijving van deze rechten. De inschrijving wordt in de regel ongeldig wanneer een nalatenschap openvalt en de erfgenaam in het algemeen de ingeschreven gegevens moet laten wijzigen.

4 Gelden er voor de aanpassing van een zakelijk recht waartoe een persoon krachtens het op de erfopvolging toepasselijke recht gerechtigd is, specifieke voorschriften en procedures wanneer het recht van de lidstaat waar het recht wordt ingeroepen het betreffende zakelijk recht niet kent?

Volgens artikel 6291 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan een rechtbank een procedure tot aanpassing van een zakelijk recht van een ander land inleiden op basis van een verzoekschrift van de persoon die daartoe gerechtigd is. Indien nodig hoort de rechtbank de indiener van het verzoekschrift. De rechtbank vermeldt in de uitspraak over aanpassing van een zakelijk recht of de Estse wetten een zakelijk recht voorschrijven dat gelijkwaardig is aan het zakelijke recht van het andere land dat moet worden aangepast. Als een gelijkwaardig zakelijk recht bestaat, geeft de rechtbank dit in de uitspraak aan. Als ten behoeve van de tenuitvoerlegging van een uitspraak over aanpassing van een zakelijk recht de indiener van het verzoekschrift contact moet opnemen met een niet-gerechtelijke registrator of een andere persoon of instelling, moet dat in de uitspraak worden vermeld. De indiener kan tegen de uitspraak beroep instellen.

Volgens artikel 475, lid 1, punt 101, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt de aanpassing van zakelijke rechten overeenkomstig artikel 31 van Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad behandeld in procedures op verzoekschrift.

Laatste update: 18/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.