Aanpassing van zakelijke rechten

Griekenland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Welke zakelijke rechten kunnen er overeenkomstig het recht van deze lidstaat voortvloeien uit een erfopvolging?

De zakelijke rechten die naar Grieks recht kunnen worden vererfd, zijn eigendom, zakelijke erfdienstbaarheden, pandrechten, notionele pandrechten, hypotheken en mijneigendom.

2 Worden deze zakelijke rechten ingeschreven in een register van rechten op onroerende en roerende zaken en, zo ja, is een dergelijke inschrijving verplicht? In welk(e) register(s) worden die rechten ingeschreven en wat zijn de voorwaarden en de procedure voor de inschrijving?

Van de genoemde zakelijke rechten moeten eigendom van onroerende goederen, hypotheken, mijneigendom en notionele pandrechten worden ingeschreven. Eigendom van onroerende goederen, hypotheken en mijneigendom moeten worden ingeschreven in het kadaster van de regio waar de goederen zijn gelegen, terwijl notionele pandrechten moeten worden ingeschreven in het pandrechtregister van de woonplaats of de statutaire zetel van de pandgever, of indien de pandgever niet op Grieks grondgebied woonachtig is of zijn statutaire zetel heeft, in het pandrechtregister van Athene.

Het is van essentieel belang om bij het kadaster een verzoek om inschrijving van deze rechten in te dienen en ook moeten de wettelijk vastgestelde vergoedingen worden betaald (zie Wet nr. 2664/1998). Het verzoek moet vergezeld gaan van de in te schrijven akte, een kopie van de opmeetkaart die is opgesteld en bij de akte is gevoegd, een samenvatting van de akte en een gewaarmerkt uittreksel van de kadastrale kaart voor de goederen waarop de akte betrekking heeft.

Om een pandrecht in het pandrechtregister in te schrijven, moet een verzoek worden ingediend en het desbetreffende formulier worden meegezonden.

3 Welke gevolgen heeft de inschrijving van zakelijke rechten?

De inschrijving van deze zakelijke rechten is bij wet constitutief voor de rechten (zie artikel 12 van Wet nr. 2664/1998), hetgeen inhoudt dat bij het ontbreken van de inschrijving de eigendom van de onroerende goederen niet wordt overgedragen of dat er geen vestiging, overdracht of opheffing van het zakelijke recht op de onroerende goederen plaatsvindt. Dit geldt ook voor de inschrijving van notionele pandrechten.

4 Gelden er voor de aanpassing van een zakelijk recht waartoe een persoon krachtens het op de erfopvolging toepasselijke recht gerechtigd is, specifieke voorschriften en procedures wanneer het recht van de lidstaat waar het recht wordt ingeroepen het betreffende zakelijk recht niet kent?

Griekenland heeft geen rechtsregels of procedures om een in de Griekse wetgeving onbekend zakelijk recht aan te passen aan het in die wetgeving bekende recht dat daar het dichtst bij in de buurt komt.

Laatste update: 06/06/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.