Aanpassing van zakelijke rechten

Slovenië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Welke zakelijke rechten kunnen er overeenkomstig het recht van deze lidstaat voortvloeien uit een erfopvolging?

De zakelijke rechten die kunnen voortvloeien uit erfopvolging, omvatten het eigendomsrecht op roerende of onroerende zaken, gereedschappen van een ambachtsman en een eenmanszaak en andere zakelijke rechten (het pandrecht, het recht op toegang, rechten en verplichtingen die voortvloeien uit rechtsverhoudingen en niet-zakelijke relaties, auteursrecht (financiële en niet-materiële componenten), de rechten van een octrooiaanvrager of -houder, het recht op schadeloosstelling van de bedenker van een technische verbetering, ontwerprechten).

Eigendomsrechten die zijn verbonden aan een bepaalde persoon, zoals persoonlijke erfdienstbaarheden, het recht op een lijfrente en het recht op onderhoud, kunnen niet onder de erfopvolging vallen.

2 Worden deze zakelijke rechten ingeschreven in een register van rechten op onroerende en roerende zaken en, zo ja, is een dergelijke inschrijving verplicht? In welk(e) register(s) worden die rechten ingeschreven en wat zijn de voorwaarden en de procedure voor de inschrijving?

Na afronding van de erfrechtprocedure neemt de rechter een beslissing over de nalatenschap; dit betreft een beslissing over de grond van de zaak, die declaratoir van aard is. Dit betekent dat in de rechterlijke beslissing wordt aangegeven dat betrokkenen de erfgenamen, legatarissen of andere begunstigden zijn die het recht op een nalatenschap, een legaat of andere erfrechten hebben verworven op het moment van het overlijden van de erflater. Dit betekent ook dat de rechterlijke beslissing over de nalatenschap geen specifieke verplichtingen oplegt, maar wel dat deze aangeeft dat de personen aan wie in de definitieve beslissing over de nalatenschap/het legaat rechten worden toegekend, zelf verantwoordelijk zijn voor de handhaving van deze rechten.

De bovenvermelde regels gelden niet voor de levering van door de rechtbank in bewaring gehouden zaken. De rechtbank geeft onmiddellijk na haar definitieve beslissing over de nalatenschap opdracht de betrokken zaak te leveren en in te schrijven in het kadaster. Vóór de levering moeten de begunstigden echter aantonen dat zij aan de verplichtingen die de erflater aan hen heeft opgelegd ten behoeve van personen die hun eigen zaken en belangen niet kunnen behartigen of met een algemeen nuttig doel, hebben voldaan of dat deze verplichtingen zijn zekergesteld (artikel 216 van de wet inzake erfenissen).

Inschrijving in het kadaster

Er geldt tevens een bijzondere regel voor de inschrijving van de zakelijke rechten op onroerende zaken. Deze worden ingeschreven in het kadaster. Onmiddellijk nadat een definitieve beslissing is genomen over de nalatenschap, zal de rechtbank ambtshalve gelasten de noodzakelijke gegevens met betrekking tot de onroerende zaak in te schrijven in het kadaster. Hierbij gaat het onder meer om de inschrijving van het eigendomsrecht van de erfgenaam en van eventuele andere lasten of beperkingen die op het eigendomsrecht rusten (het recht op vruchtgebruik door de legataris of diens recht op kwijtschelding van de hypotheek, beide in de vorm van een legaat).

Inschrijving in het handelsregister

Deelnemingen in vennootschappen en de goederen van eenmanszaken worden ingeschreven in het handelsregister. Alle ingeschreven wijzigingen met betrekking tot vennoten in het register zijn zuiver declaratoir van aard, daar de status van een vennoot pas wordt verkregen na inschrijving in het handelsregister. Ingeval de nalatenschap bestaat uit een deelneming, moet een geconsolideerde tekst van de gewijzigde bepaling van de vennootschapsakte worden ingediend, met inbegrip van de gewijzigde bepalingen inzake vennoten en hun deelnemingen, met een notariële certificering dat de gewijzigde bepalingen van de vennootschapsakte in overeenstemming zijn met de definitieve beslissing over de erfopvolging. Een eenmanszaak wordt in het handelsregister ingeschreven op basis van de volledige aanvraag van de bedrijfseigenaar. In geval van een onvolledige aanvraag verzoekt de beheerder van het register de aanvrager om de gegevens binnen acht dagen aan te vullen. Vult de aanvrager de aanvraag niet binnen de vastgestelde termijn aan, dan zal de beheerder van het register de aanvraag door middel van een besluit afwijzen. Binnen acht dagen na de datum waarop het besluit wordt betekend, kan hiertegen beroep worden ingesteld bij de beheerder van het register.

Inschrijving in andere registers

  • Register van transactierekeningen (inschrijving van transactierekeningen)
  • Register van girale effecten, dat wordt bijgehouden door de centrale effectenclearinginstelling (Centralna klirinško depotna družba d.d.- KDD)
  • E-RISK-register (register van vuurwapens, register van motorvoertuigen)
  • Scheepsregister
  • Register van luchtvaartuigen
  • Register van auteurs en auteursrechtelijk beschermde werken, register van rechten en compensatie voor de reproductie van auteursrechtelijk beschermde werken, register van auteursrechtelijk beschermde werken, register van audiovisuele werken
  • Pensioenuitkeringen.

3 Welke gevolgen heeft de inschrijving van zakelijke rechten?

Inschrijving in het kadaster

Inschrijving van zakelijke rechten op onroerende zaken in het kadaster is gereguleerd in de kadasterwet (Zakon o zemljiški knjigi) (Staatsblad van de Republiek Slovenië, nrs. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11 en 14/15 – ZUUJFO).

Inschrijving van zakelijke rechten op onroerende zaken in het kadaster op basis van de beslissing over de erfenis heeft een declaratoire werking, daar de erfgenaam het eigendomsrecht op het moment van overlijden van de erflater heeft verworven.

Inschrijving in het kadaster heeft een publiciteitseffect. Dit houdt in dat niemand zich kan beroepen op onwetendheid als het recht is ingeschreven in het kadaster.

Ook geldt het beginsel van vertrouwen in het kadaster. Een persoon die is ingeschreven in het kadaster wordt verondersteld de begunstigde (eigenaar) te zijn.

Inschrijving in het handelsregister

De inschrijvingsprocedure is vastgelegd in de wet inzake het handelsregister van Slovenië (Zakon o poslovnem registru) (Staatsblad van de Republiek Slovenië, nrs. 49/06, 33/07 – ZSReg-B en 19/15). De inschrijving in het handelsregister heeft een zuiver declaratoir karakter. Een erfgenaam hoeft niet te wachten totdat een inschrijving in het handelsregister heeft plaatsgevonden om de status van vennoot te verwerven, aangezien de nalatenschap van de erflater, met inbegrip van het aandeel in het bedrijf, op het moment van het overlijden op zijn erfgenamen overgaat.

Inschrijving in andere registers

Het register van transactierekeningen:

het register van transactierekeningen (RTR) is een centrale geautomatiseerde gegevensbank van transactierekeningen en de bijbehorende rekeninghouders – dit kunnen zowel zakelijke entiteiten als natuurlijke personen zijn. Wanneer een persoon houder van een transactierekening wordt, worden de rekeninggegevens in het register ingeschreven.

Het register van girale effecten:

de houder verwerft een giraal effect op het moment dat het girale effect wordt ingeschreven op de rekening van de houder in het centrale register van girale effecten.

Het E-RISK-register, het scheepsregister en het register van luchtvaartuigen:

het register van ingeschreven voertuigen bevat alle informatie over een bepaald voertuig die moet worden vermeld op het kentekenbewijs: de voertuigregistratie, het afgegeven kentekenbewijs, de eigenaar van het voertuig of degene op wiens naam het voertuig staat geregistreerd, technische keuringen, verplichte verzekering en andere informatie. De inschrijving in het register van ingeschreven voertuigen heeft geen publiciteitseffect, daar het hier geen openbaar register betreft. Hetzelfde geldt voor de registers van civiele vuurwapens (bestuurlijke eenheden houden gegevens bij van afgegeven vuurwapenvergunningen, terwijl het ministerie van Binnenlandse Zaken het centrale register van afgegeven vuurwapenvergunningen en registers van vergunningen die zijn afgegeven aan vuurwapenhandelaars en exploitanten van schietbanen bijhoudt). Inschrijvingen in het scheepsregister en het register van luchtvaartuigen hebben daarentegen wel een publiciteitseffect.

Het register van auteursrechtelijk beschermde werken:

inschrijving in het register creëert het rechtsvermoeden dat de auteur of houder van het auteursrecht van een bepaald werk degene is die is ingeschreven in het register totdat het tegendeel wordt bewezen. Het register is openbaar.

Het register van verzekerden en begunstigden van rechten uit hoofde van pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen:

het register van verzekerden omvat: het register van begunstigden van rechten uit hoofde van pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, het register van door verzekeringen uitgekeerde bedragen, het register van personen die verplicht zijn sociale premies af te dragen en het register van deskundigenadviezen. In de wet inzake het officiële register is niet vastgelegd dat dit register openbaar is en dat inschrijving in dit register een publiciteitseffect heeft.

4 Gelden er voor de aanpassing van een zakelijk recht waartoe een persoon krachtens het op de erfopvolging toepasselijke recht gerechtigd is, specifieke voorschriften en procedures wanneer het recht van de lidstaat waar het recht wordt ingeroepen het betreffende zakelijk recht niet kent?

Er zijn geen bijzondere regels of procedures voor de aanpassing van zakelijke rechten in de nationale wetgeving.

Laatste update: 07/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.