Aanpassing van zakelijke rechten

Spanje
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Welke zakelijke rechten kunnen er overeenkomstig het recht van deze lidstaat voortvloeien uit een erfopvolging?

Zakelijke rechten worden bij overlijden overgedragen als de overledene de houder is van die rechten en deze rechten niet door het overlijden komen te vervallen. Het gaat hierbij om eigendomsrechten, erfdienstbaarheden (samen met rechten in verband met het heersend erf) en zekerheden (hypotheken en gedekt krediet). De rechten in verband met vruchtgebruik komen echter te vervallen wanneer de vruchtgebruiker overlijdt (artikel 513, lid 1, van het Spaanse Burgerlijk Wetboek [Código Civil]).

De erfopvolging kan leiden tot nieuwe zakelijke rechten, omdat de overledene dat wenst (bv. legaten van vruchtgebruik, gebruiks- of woonrechten, vestigen van een erfdienstbaarheid) of omdat de wet dat verlangt (wettelijk vruchtgebruik dat de wet toekent aan een echtgenoot die te maken heeft met erfopvolging met of zonder testament).

2 Worden deze zakelijke rechten ingeschreven in een register van rechten op onroerende en roerende zaken en, zo ja, is een dergelijke inschrijving verplicht? In welk(e) register(s) worden die rechten ingeschreven en wat zijn de voorwaarden en de procedure voor de inschrijving?

Inschrijving is niet verplicht, dat wil zeggen dat dit recht volgens de wet ook kan worden verkregen als er geen inschrijving plaatsvindt (behalve in geval van hypotheken). In de praktijk schrijft de houder van een recht zich gewoonlijk echter wel in het kadaster in, omdat dat hem of haar bescherming biedt.

Erfopvolgingsakten kunnen de vorm aannemen van een testament, een erfovereenkomst, een verklaring van erfopvolgers zonder testament of een Europese erfrechtverklaring (artikel 14 van de Spaanse Hypotheekwet [Ley Hipotecaria]). Zo'n akte geeft iemand de status van erfgenaam of legataris, maar toch is het doorgaans niet mogelijk om rechten die eerst op naam van de overledene stonden, meteen opnieuw in te schrijven. De toekenning van rechten op een specifiek goed op basis van de verdeling van de nalatenschap moet door alle andere erfgenamen worden goedgekeurd (en ten overstaan van een notaris, anders kan geen inschrijving plaatsvinden). Als er geen overeenstemming tussen alle erfgenamen wordt bereikt, moet de zaak aan de rechter worden voorgelegd.

Vóór de verdeling van een erfenis kan een erfgenaam alleen vragen dat er in het kadaster een aantekening wordt gemaakt waaruit blijkt dat hij of zij recht heeft op een specifiek ingeschreven goed dat deel uitmaakt van de erfenis. Op die manier kunnen derden van dit recht kennisnemen.

Op grond van de wet krijgt een legataris recht op een specifiek goed van de erfenis op het moment dat de houder van dat recht overlijdt (artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek). De legataris kan dat goed echter niet op eigen gezag in bezit nemen (artikel 885 van het Burgerlijk Wetboek), tenzij de overledene hem of haar daarvoor toestemming heeft verleend. De legataris heeft wettelijk gezien het recht om te eisen dat de erfgenaam een specifiek goed aan hem of haar overdraagt; de bijbehorende notariële akte kan worden ingeschreven. Als de erfgenaam een specifiek goed weigert over te dragen, moet de legataris de zaak voor de rechter brengen.

Er bestaan uitzonderingen op de verdeling van een erfenis na overlijden, dat wil zeggen de verdeling door de erflater was een te verwachten erfenis of het testament heeft slechts één erfgenaam.

Voordat een goed kan worden ingeschreven, moet ook de betrokken aangifte bij de belastingdienst worden gedaan, zodat de overdrachtsbelasting kan worden betaald.

3 Welke gevolgen heeft de inschrijving van zakelijke rechten?

De inschrijving heeft het volgende effect: de erfgenaam van een eigendomsrecht wordt als de wettelijke houder daarvan beschouwd, hij of zij kan daarover beschikken en geniet dezelfde bescherming als de oorspronkelijke houder ten opzichte van andere mogelijke erfgenamen die hun rechten niet hebben ingeschreven.

4 Gelden er voor de aanpassing van een zakelijk recht waartoe een persoon krachtens het op de erfopvolging toepasselijke recht gerechtigd is, specifieke voorschriften en procedures wanneer het recht van de lidstaat waar het recht wordt ingeroepen het betreffende zakelijk recht niet kent?

In artikel 61 van Wet 29/2015 inzake internationale juridische samenwerking in burgerlijke zaken staat:

"1. Indien op grond van een beslissing of buitenlandse authentieke akte maatregelen moeten worden getroffen of rechten moeten worden overgenomen die niet door het Spaanse recht worden erkend, zal de registerbewaarder deze voor zover mogelijk aanpassen aan een maatregel of recht die/dat wel in de Spaanse wet is vastgesteld of daardoor wordt erkend en die/dat soortgelijke gevolgen of een soortgelijk doel of soortgelijke belangen heeft, zo lang deze aanpassing niet meer gevolgen heeft dan als bepaald in de wet van het land van herkomst. Alvorens een recht in te schrijven, informeert de registerbewaarder de houder van het recht of de maatregel over de noodzakelijke aanpassing daarvan.

2. Iedere belanghebbende kan de aanpassing van een recht of maatregel bij de rechter aanvechten."

Laatste update: 16/10/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.