Aanpassing van zakelijke rechten

Zweden
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Welke zakelijke rechten kunnen er overeenkomstig het recht van deze lidstaat voortvloeien uit een erfopvolging?

In beginsel neemt eenieder die door erfopvolging goederen ontvangt, de goederen met volledige eigendomsrechten over. Was de erflater gehuwd, dan gaat de nalatenschap met vrij beschikkingsrecht naar de overlevende echtgenoot. Dit houdt in dat de echtgenoot tijdens zijn leven met de goederen kan doen wat hij wil — zelfs ze helemaal opmaken —, maar er niet per testament over mag beschikken. De overlevende echtgenoot mag evenmin zijn goederen door schenkingen of vergelijkbare handelingen substantieel verminderen zonder rekening te houden met de erfgenamen van de eerst overleden echtgenoot.

Bovendien kan de erflater bij testament bepalen dat iemand het vruchtgebruik van de goederen krijgt. Tenzij bij testament anders is bepaald, beheert de vruchtgebruiker de goederen en heeft hij recht op alle inkomsten ervan, maar moet hij ook alle noodzakelijke kosten voor de goederen betalen. De vruchtgebruiker moet ook rekening houden met de rechten en belangen van de eigenaar en mag het vruchtgebruik niet overdragen. De eigenaar van de goederen mag deze niet overdragen of er anderszins over beschikken zonder de instemming van de vruchtgebruiker.

2 Worden deze zakelijke rechten ingeschreven in een register van rechten op onroerende en roerende zaken en, zo ja, is een dergelijke inschrijving verplicht? In welk(e) register(s) worden die rechten ingeschreven en wat zijn de voorwaarden en de procedure voor de inschrijving?

Iedereen die onroerende goederen met eigendomsrechten heeft verworven, moet verzoeken om inschrijving daarvan (inschrijving van rechten) in het kadaster, dat wordt bijgehouden door de Zweedse autoriteit voor kadastrale registratie en plattegronden (Lantmäteriet). In de regel moet het verzoek binnen drie maanden na de verwerving worden ingediend. Eenieder die om inschrijving van rechten verzoekt, moet de akte van verwerving en de andere benodigde bewijsstukken ter onderbouwing van de verwerving overleggen. In het geval van een aankoop houdt dit in dat het aankoopdocument moet worden overgelegd. Als de goederen door vererving worden verworven, is het in sommige gevallen (als er slechts één partij bij de nalatenschap is betrokken) in beginsel voldoende om het origineel en een gewaarmerkt afschrift van de ingeschreven boedelinventaris over te leggen. In andere gevallen moeten ook het origineel en een gewaarmerkt afschrift van het document inzake de verdeling van de nalatenschap worden overgelegd. Ook kan overlegging van andere documenten worden verlangd, zoals de toestemming van de eerste voogd, als een partij bij de nalatenschap minderjarig of handelingsonbekwaam is. In sommige gevallen kan om inschrijving van rechten worden verzocht door overlegging van een testament dat rechtsgeldig is geworden in plaats van een document inzake de verdeling van de nalatenschap.

Vruchtgebruik dat door middel van een schriftelijk document is verleend, moet in het kadaster worden ingeschreven. Verzoeken om inschrijving moeten tezamen met het document waarop het recht is gebaseerd, worden ingediend bij de Zweedse autoriteit voor kadastrale registratie en plattegronden.

Zakelijke rechten op roerende goederen worden niet ingeschreven.

3 Welke gevolgen heeft de inschrijving van zakelijke rechten?

De persoon die het laatst een verzoek om inschrijving van rechten heeft ingediend, wordt als eigenaar van de goederen beschouwd.

Als het vruchtgebruik is ingeschreven, geldt dat in de regel ook voor een nieuwe eigenaar van de goederen.

4 Gelden er voor de aanpassing van een zakelijk recht waartoe een persoon krachtens het op de erfopvolging toepasselijke recht gerechtigd is, specifieke voorschriften en procedures wanneer het recht van de lidstaat waar het recht wordt ingeroepen het betreffende zakelijk recht niet kent?

Nee.

Laatste update: 31/05/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.