Aanpassing van zakelijke rechten

Erfgenamen in een EU-land kunnen aanspraak maken op erfrechten van een ander EU-land wanneer de rechten worden aangepast zodat zij nauw aansluiten bij de rechten in hun land van verblijf.

Algemene informatie

Om erfgenamen of legatarissen in staat te stellen aanspraak te maken op rechten die in het kader van een grensoverschrijdende erfopvolging zijn ontstaan of aan hen zijn overgedragen, is in de erfrechtverordening bepaald dat een zakelijk recht (recht op onroerende of roerende goederen) dat een erfgenaam of legataris bezit, maar dat onbekend is in het EU-land waar het zakelijk recht wordt ingeroepen, in overeenstemming moet worden gebracht met het meest gelijkwaardige zakelijk recht in dat EU-land. Daarbij moet rekening worden gehouden met de door dat specifieke zakelijk recht nagestreefde doelstellingen en belangen en de daaraan verbonden rechtsgevolgen.

In dit verband heeft het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken een aantal informatiebladen over nationaal recht gepubliceerd, met uitleg over:

  • de zakelijke rechten die kunnen voortvloeien uit erfopvolging;
  • de vraag of deze rechten worden ingeschreven in een register van rechten op onroerende of roerende goederen;
  • de gevolgen van de inschrijving van deze rechten;
  • de specifieke voorschriften en procedures voor de aanpassing van een zakelijk recht.

Om een informatieblad over nationaal recht en procedures voor de aanpassing van zakelijke rechten in een EU-lidstaat te raadplegen, klik op de overeenkomstige nationale vlag op deze pagina.

Link

EU-ADAPT — EU-Adapt is een IT-instrument om rechters, notarissen en andere beoefenaars van juridische beroepen die met een grensoverschrijdende erfopvolging te maken hebben, te helpen een zo dicht mogelijk gelijkwaardig zakelijk recht te vinden. De gebruiker kan in het instrument de volgende elementen invoeren: i) het op de erfopvolging toepasselijke recht van de lidstaat (“lex successionis”), ii) het zakelijke recht dat bestaat krachtens het op de erfopvolging toepasselijke recht van de lidstaat (“zakelijk recht”) en iii) het recht van de lidstaat waar het zakelijk recht wordt ingeroepen (“lex rei sitae”). Het instrument biedt vervolgens richtsnoeren en suggereert het overeenkomstige zakelijke recht volgens het recht van de lidstaat waar het recht wordt ingeroepen.

Laatste update: 20/04/2024

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.