Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Dostosowanie praw rzeczowych

Osoby dziedziczące w państwach UE mogą wykonać prawo do dziedziczenia przewidziane w innym państwie członkowskim UE w przypadku dostosowania tego prawa tak, aby odpowiadało one podobnemu prawu w ich państwie pochodzenia.

Aby umożliwić spadkobiercom lub zapisobiercom zamieszkałym w innym państwie członkowskim UE skorzystanie z praw powstałych lub przeniesionych na nich w drodze dziedziczenia, rozporządzenie w sprawie spadków przewiduje dostosowanie nieznanego prawa rzeczowego (do rzeczy ruchomych lub nieruchomości) do równoważnego prawa rzeczowego przewidzianego w prawie wspomnianego innego państwa. Przy dostosowywaniu należy uwzględniać cele i interesy, którym służy określone prawo rzeczowe, a także związane z nim skutki.

W tym kontekście europejska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych opublikowała kilka arkuszy informacyjnych na temat prawa krajowego, zawierających wyjaśnienia dotyczące:

  • praw rzeczowych, które mogą wynikać z dziedziczenia;
  • wskazania, czy takie prawa są wpisywane do rejestru praw do nieruchomości lub rzeczy ruchomych;
  • skutków wynikających z ich wpisu do rejestru;
  • przepisów szczególnych i procedur dotyczących dostosowania prawa rzeczowego.

Aby zapoznać się z arkuszem informacyjnym na temat przepisów i procedur krajowych dotyczących dostosowania praw rzeczowych w konkretnym państwie UE, należy kliknąć na odpowiednią flagę państwową widoczną na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja: 30/05/2023

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.