Dostosowanie praw rzeczowych

Belgia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Jakie prawa rzeczowe mogą wynikać z dziedziczenia zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego?

Do praw rzeczowych, które mogą wynikać z dziedziczenia zgodnie z prawem belgijskim, należy prawo własności i inne ograniczone prawa rzeczowe, tj.:

– prawo użytkowania (usufruit) [art. 745bis kodeksu cywilnego (Code civil)];

– prawo używania (usage) i mieszkania (habitation) (art. 625 kodeksu cywilnego);

– służebność (art. 637 kodeksu cywilnego);

– prawo zabudowy (superficie) oraz emfiteuza, czyli wieloletnia dzierżawa (emphytéose).

2 Czy te prawa rzeczowe podlegają wpisowi do rejestru nieruchomości lub ruchomości, a jeżeli tak, to czy taki wpis jest obowiązkowy? Do jakiego rejestru wpisuje się te prawa i jakie są wymogi i procedury rejestracyjne?

Jeżeli osoba nabywa prawo własności lub jeden z rodzajów tego prawa wskutek przeniesienia tego prawa po śmierci uprawnionego, nabyte w ten sposób prawa są skuteczne erga omnes. Innymi słowy, jeżeli przeniesienie takiego prawa następuje wskutek śmierci pierwotnego uprawnionego (w drodze dziedziczenia ustawowego lub testamentowego), nie ma konieczności wpisu takiego przeniesienia do rejestru nieruchomości. W takim przypadku nie stosuje się art. 1 ustawy o zabezpieczeniu hipotecznym (loi hypothécaire), w którym określono, w jakich przypadkach należy zarejestrować prawo rzeczowe, aby było ono skuteczne wobec osób trzecich.

3 Jakie skutki wiążą się z wpisem praw rzeczowych do rejestru?

Nie dotyczy.

4 Czy istnieją szczególne zasady i procedury dotyczące dostosowania prawa rzeczowego, przysługującego określonej osobie zgodnie z prawem właściwym dla dziedziczenia, w przypadku gdy w prawie państwa członkowskiego, w którym powołano się na to prawo takie prawo rzeczowe nie jest znane?

Nie istnieją obecnie żadne przepisy szczególne ani procedury dotyczące dostosowania prawa rzeczowego.

Ostatnia aktualizacja: 31/05/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.