Dostosowanie praw rzeczowych

Czechy
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Jakie prawa rzeczowe mogą wynikać z dziedziczenia zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego?

Z dziedziczenia mogą wynikać następujące prawa rzeczowe:

 • prawo własności (wpisanie tego prawa do rejestru nie narusza innych praw rzeczowych),
 • prawo zabudowy (právo stavby) (wpisanie tego prawa do rejestru – w odniesieniu do nieruchomości – nie narusza innych praw rzeczowych),
 • służebność (wpisanie tego prawa do rejestru – w odniesieniu do nieruchomości – nie narusza innych praw rzeczowych),
 • prawo zastawu lub hipoteka – 1) obciążenie gruntów hipoteką jest możliwe jedynie za zgodą wierzyciela hipotecznego, 2) przeniesienie prawa własności zastawionego statku powietrznego wymaga zgody zastawnika,
 • prawo zatrzymania,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie (wpisanie tego prawa do rejestru – w odniesieniu do rzeczy wpisanych do rejestru publicznego, np. nieruchomości, udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, znaku towarowego – nie narusza innych praw rzeczowych),
 • prawo pierwokupu (wpisanie umownego prawa pierwokupu do rejestru – w odniesieniu do nieruchomości – nie narusza innych praw rzeczowych).

2 Czy te prawa rzeczowe podlegają wpisowi do rejestru nieruchomości lub ruchomości, a jeżeli tak, to czy taki wpis jest obowiązkowy? Do jakiego rejestru wpisuje się te prawa i jakie są wymogi i procedury rejestracyjne?

Prawo własności:

Prawo zabudowy: w przypadku nieruchomości należy dokonać obowiązkowego wpisu do rejestru nieruchomości; informacje na temat wymogów dotyczących wpisu i procedury rejestracji można znaleźć w części odpowiedzi poświęconej prawu własności nieruchomości.

Służebność: w przypadku nieruchomości należy dokonać obowiązkowego wpisu do rejestru nieruchomości; informacje na temat wymogów dotyczących wpisu i procedury rejestracji można znaleźć w części odpowiedzi poświęconej prawu własności nieruchomości.

Zastaw/hipoteka:

 • w odniesieniu do nieruchomości należy dokonać obowiązkowego wpisu tego prawa do rejestru nieruchomości; informacje na temat wymogów dotyczących wpisu i procedury rejestracji można znaleźć w części odpowiedzi poświęconej prawu własności nieruchomości,
 • w przypadku udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należy dokonać obowiązkowego wpisu do rejestru działalności gospodarczej; informacje na temat wymogów dotyczących wpisu i procedury rejestracji można znaleźć w części odpowiedzi poświęconej prawu własności udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • w przypadku rejestrowanych papierów wartościowych należy dokonać obowiązkowego wpisu do Centralnego Rejestru Papierów Wartościowych; informacje na temat wymogów dotyczących wpisu i procedury rejestracji można znaleźć w części odpowiedzi poświęconej prawu własności zdematerializowanych papierów wartościowych,
 • w przypadku znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów należy dokonać obowiązkowego wpisu do rejestru Urzędu Własności Przemysłowej; informacje na temat wymogów dotyczących wpisu i procedury rejestracji można znaleźć w części odpowiedzi poświęconej prawu własności wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych itd.,
 • w przypadku nieruchomości, która nie figuruje w rejestrze nieruchomości, rzeczy zbiorowej (hromadná věc), przedsiębiorstwa i innych ruchomości (jeżeli umowę zabezpieczenia spisano w formie aktu notarialnego) należy dokonać obowiązkowego wpisu do rejestru zabezpieczeń rzeczowych; informacje na temat wymogów dotyczących wpisu i procedury rejestracji znajdują się pod adresem: https://www.nkcr.cz/sluzby/overovani-a-vypisy-z-rejstriku/vyhledavani-v-rejstricich-a-kontaktni-misto-czech-point.

Prawo zatrzymania: prawo to nie podlega wpisowi w żadnym rejestrze.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie:

 • w przypadku nieruchomości należy dokonać obowiązkowego wpisu do rejestru nieruchomości; informacje na temat wymogów dotyczących wpisu i procedury rejestracji można znaleźć w części odpowiedzi poświęconej prawu własności nieruchomości,
 • w przypadku udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należy dokonać obowiązkowego wpisu do rejestru działalności gospodarczej; informacje na temat wymogów dotyczących wpisu i procedury rejestracji można znaleźć w części odpowiedzi poświęconej prawu własności udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • w przypadku znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów należy dokonać obowiązkowego wpisu do rejestru Urzędu Własności Przemysłowej; informacje na temat wymogów dotyczących wpisu i procedury rejestracji można znaleźć w części odpowiedzi poświęconej prawu własności wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych itd.,

Prawo pierwokupu:

 • jeżeli zostało przewidziane w umowie i dotyczy nieruchomości, należy dokonać obowiązkowego wpisu do rejestru nieruchomości; informacje na temat wymogów dotyczących wpisu i procedury rejestracji można znaleźć w części odpowiedzi poświęconej prawu własności nieruchomości,
 • jeżeli zostało przewidziane w umowie i dotyczy udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, należy dokonać obowiązkowego wpisu do rejestru działalności gospodarczej; informacje na temat wymogów dotyczących wpisu i procedury rejestracji można znaleźć w części odpowiedzi poświęconej prawu własności udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

jeżeli zostało przewidziane w umowie i dotyczy znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów, należy dokonać obowiązkowego wpisu do rejestru Urzędu Własności Przemysłowej; informacje na temat wymogów dotyczących wpisu i procedury rejestracji można znaleźć w części odpowiedzi poświęconej prawu własności wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych itd.

3 Jakie skutki wiążą się z wpisem praw rzeczowych do rejestru?

Jeżeli prawa rzeczowe zostały wpisane do rejestru w następstwie śmierci pierwotnego uprawnionego (tj. nastąpiło przeniesienie praw rzeczowych), ich rejestracja zawsze ma charakter deklaratoryjny. Spadek nabywa się bowiem z chwilą śmierci spadkodawcy, przy czym nabycie takie musi zostać potwierdzone przez sąd. Sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym stwierdza, że stosunki prawne stały się skuteczne z chwilą śmierci spadkodawcy. Zasada ta nie jest wyraźnie określona w prawie w odniesieniu do poszczególnych rejestrów publicznych.

4 Czy istnieją szczególne zasady i procedury dotyczące dostosowania prawa rzeczowego, przysługującego określonej osobie zgodnie z prawem właściwym dla dziedziczenia, w przypadku gdy w prawie państwa członkowskiego, w którym powołano się na to prawo takie prawo rzeczowe nie jest znane?

Nie istnieją przepisy szczegółowe dotyczące dostosowania praw rzeczowych, które są nieznane w czeskim systemie prawnym.

Ostatnia aktualizacja: 25/01/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.