Dostosowanie praw rzeczowych

Grecja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Jakie prawa rzeczowe mogą wynikać z dziedziczenia zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego?

Zgodnie z prawem greckim do praw rzeczowych podlegających dziedziczeniu należą: własność, służebność gruntowa, zastaw, zastaw bez wydania rzeczy obciążonej, hipoteka i własność górnicza.

2 Czy te prawa rzeczowe podlegają wpisowi do rejestru nieruchomości lub ruchomości, a jeżeli tak, to czy taki wpis jest obowiązkowy? Do jakiego rejestru wpisuje się te prawa i jakie są wymogi i procedury rejestracyjne?

Spośród wymienionych powyżej praw rzeczowych wpisowi do rejestru podlegają: własność nieruchomości, hipoteka, własność górnicza oraz zastaw bez wydania rzeczy obciążonej. Własność nieruchomości, hipoteka i własność górnicza wymagają wpisu w Urzędzie ds. Nieruchomości (Κτηματολογικό Γραφείο) w regionie, w którym znajduje się przedmiot tego prawa, natomiast zastaw bez wydania rzeczy obciążonej wpisuje się do rejestru zastawów właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby zastawcy, a jeżeli zastawca nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Grecji – do Rejestru Zastawów w Atenach.

Aby dokonać wpisu takich praw do rejestru, należy złożyć wniosek do Urzędu ds. Nieruchomości i uiścić określone w przepisach opłaty (zob. ustawa 2664/1998). Do wniosku należy dołączyć akt, który ma zostać wpisany do rejestru, wyrys z mapy zasadniczej sporządzony i załączony do podlegającego wpisowi aktu, streszczenie takiego aktu i poświadczony wyrys z mapy ewidencyjnej dla nieruchomości, której dotyczy akt podlegający wpisowi.

Aby wpisać zastaw do rejestru zastawów, należy złożyć wniosek wraz z odpowiednim formularzem.

3 Jakie skutki wiążą się z wpisem praw rzeczowych do rejestru?

Zgodnie z prawem wpis wymienionych powyżej praw rzeczowych do rejestru ma charakter konstytutywny (zob. art. 12 ustawy 2664/1998), tj. brak wpisu oznacza, że nie dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości lub ustanowienia, przeniesienia bądź zniesienia prawa rzeczowego na nieruchomości. Dotyczy to również zastawu bez wydania rzeczy obciążonej.

4 Czy istnieją szczególne zasady i procedury dotyczące dostosowania prawa rzeczowego, przysługującego określonej osobie zgodnie z prawem właściwym dla dziedziczenia, w przypadku gdy w prawie państwa członkowskiego, w którym powołano się na to prawo takie prawo rzeczowe nie jest znane?

W Grecji nie uchwalono przepisów ani procedur, które miałyby na celu dostosowanie prawa rzeczowego nieznanego prawu greckiemu do równoważnego prawa istniejącego w prawodawstwie greckim.

Ostatnia aktualizacja: 06/06/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.