Dostosowanie praw rzeczowych

Słowenia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Jakie prawa rzeczowe mogą wynikać z dziedziczenia zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego?

Prawa rzeczowe, które mogą wynikać z dziedziczenia, obejmują prawo własności rzeczy ruchomych i nieruchomości oraz narzędzi pracy rzemieślnika i osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, a także inne prawa rzeczowe [zastaw, służebność gruntową, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków prawnych i pozagospodarczych, prawa autorskie (zarówno majątkowe, jak i osobiste), prawa przysługujące osobie ubiegającej się o patent lub posiadaczowi patentu, prawo do rekompensaty przysługujące twórcy innowacji technicznej, prawa z rejestracji wzorów].

Prawa majątkowe przysługujące konkretnej osobie, takie jak służebności osobiste, prawo do renty dożywotniej oraz prawo do świadczeń alimentacyjnych, nie podlegają dziedziczeniu.

2 Czy te prawa rzeczowe podlegają wpisowi do rejestru nieruchomości lub ruchomości, a jeżeli tak, to czy taki wpis jest obowiązkowy? Do jakiego rejestru wpisuje się te prawa i jakie są wymogi i procedury rejestracyjne?

Po zakończeniu postępowania spadkowego sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, które jest postanowieniem co do istoty sprawy o charakterze deklaratoryjnym. Oznacza to, że sąd stwierdza w postanowieniu, iż osoba jest spadkobiercą, zapisobiercą lub innym beneficjentem, który z chwilą śmierci spadkodawcy nabył prawo do spadku, przedmiot zapisu lub inne prawa wynikające z dziedziczenia. Oznacza to również, że w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd nie nakłada żadnych konkretnych obowiązków ani opłat, lecz stwierdza, że osoby, których prawa zostały stwierdzone w kończącym postępowanie postanowieniu o nabyciu spadku / przedmiotu zapisu, same odpowiadają za wykonanie tych praw.

Powyższe zasady nie mają zastosowania do wydania rzeczy zabezpieczonych przez sąd. Sąd nakazuje wydanie takich rzeczy bezzwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku i nakazuje dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze nieruchomości. Przed wydaniem beneficjenci muszą jednak przedstawić dowody potwierdzające, że wykonali obowiązki, które nałożył na nie spadkodawca, na rzecz osób, które nie są w stanie samodzielnie zadbać o swoje sprawy i interesy, lub w ogólnie użytecznym celu bądź zabezpieczyli wykonanie tych obowiązków (art. 216 ustawy o dziedziczeniu).

Wpis do rejestru nieruchomości:

Istnieje również przepis szczególny dotyczący wpisu do rejestru praw rzeczowych na nieruchomości. Wpisu tego dokonuje się w rejestrze nieruchomości. Sąd z urzędu nakazuje dokonanie niezbędnych wpisów dotyczących nieruchomości w rejestrze nieruchomości bezzwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Wpisy te dotyczą na przykład prawa własności przysługującego spadkobiercy oraz wszelkich innych obciążeń lub ograniczeń prawa własności (prawo użytkowania przysługujące zapisobiercy lub zwolnienie z hipoteki, obydwa w formie zapisu).

Wpis do rejestru działalności gospodarczej:

Udziały w spółkach i majątek osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą rejestruje się w rejestrze działalności gospodarczej. Rejestracja w rejestrze działalności gospodarczej wszelkich zmian dotyczących wspólników dokonanych w rejestrze sądowym ma charakter wyłącznie deklaratoryjny, ponieważ status wspólnika można nabyć wyłącznie poprzez wpis do rejestru sądowego. W przypadku dziedziczenia udziału należy złożyć skonsolidowany tekst zmienionych postanowień aktu założycielskiego, w tym zmienionych postanowień dotyczących wspólników i ich udziałów, wraz z notarialnym poświadczeniem zgodności zmienionych postanowień aktu z prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Wpisu osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą do rejestru działalności gospodarczej dokonuje się na jej wniosek. Jeżeli wniosek jest niekompletny, podmiot prowadzący rejestr wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie ośmiu dni. Jeżeli wnioskodawca nie uzupełni wniosku w wyznaczonym terminie, podmiot prowadzący rejestr odrzuci wniosek w drodze postanowienia. Można wnieść zażalenie na to postanowienie do podmiotu prowadzącego rejestr w terminie ośmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

Wpis do innych rejestrów:

  • rejestr rachunków bankowych (rejestracja rachunków bankowych);
  • rejestr rejestrowanych papierów wartościowych prowadzony przez Centralną Izbę ds. Rozliczania Papierów Wartościowych (Centralna klirinško depotna družba d.d. – KDD);
  • rejestr E-RISK (rejestr broni palnej, rejestr pojazdów silnikowych);
  • rejestr statków;
  • rejestr statków powietrznych;
  • rejestr twórców i utworów objętych prawem autorskim, rejestr praw i rekompensat z tytułu zwielokrotniania utworów objętych prawem autorskim, rejestr utworów objętych prawem autorskim, rejestr utworów audiowizualnych;
  • świadczenia rentowe i emerytalne.

3 Jakie skutki wiążą się z wpisem praw rzeczowych do rejestru?

Wpis do rejestru nieruchomości:

Dokonywanie wpisów praw rzeczowych na nieruchomościach w rejestrze nieruchomości reguluje ustawa o rejestrze nieruchomości (Zakon o zemljiški knjigi) (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii nr 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11 oraz 14/15 – ZUUJFO).

Wpis do rejestru nieruchomości praw rzeczowych na nieruchomości na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku ma charakter deklaratoryjny, ponieważ spadkobierca nabywa prawo własności z chwilą śmierci spadkodawcy.

Z wpisem do rejestru nieruchomości wiąże się zasada jawności formalnej. Oznacza ona, że jeżeli prawo zostało wpisane do rejestru nieruchomości, nie można powołać się na nieznajomość tego faktu.

Zastosowanie ma również zasada rękojmi wiary publicznej wpisów do rejestru nieruchomości. Zakłada się, że osoba wpisana do rejestru nieruchomości jest beneficjentem (właścicielem).

Wpis do rejestru działalności gospodarczej:

Procedurę wpisu do rejestru reguluje ustawa o słoweńskim rejestrze działalności gospodarczej (Zakon o poslovnem registru) (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii nr 49/06, 33/07 – ZSReg-B oraz 19/15). Wpis do rejestru działalności gospodarczej ma charakter wyłącznie deklaratoryjny. Aby uzyskać status wspólnika, spadkobierca nie musi czekać do momentu dokonania wpisu w rejestrze sądowym, ponieważ spadkobiercy nabywają spadek, w tym udział w przedsiębiorstwie, z chwilą śmierci spadkodawcy.

Wpis do innych rejestrów:

Do rejestru rachunków bankowych:

Rejestr rachunków bankowych jest zbiorczą zinformatyzowaną bazą danych dotyczących rachunków bankowych i ich posiadaczy, bez względu na to, czy są to przedsiębiorstwa, czy też osoby fizyczne. Kiedy osoba staje się posiadaczem rachunku bankowego, w rejestrze dokonuje się stosownego wpisu dotyczącego rachunku.

Do rejestru rejestrowanych papierów wartościowych:

Posiadacz nabywa rejestrowany papier wartościowy, kiedy zostaje on zarejestrowany na koncie posiadacza w centralnym rejestrze rejestrowanych papierów wartościowych.

Do rejestru E-RISK, rejestru statków i rejestru statków powietrznych:

Rejestr zarejestrowanych pojazdów zawiera wszystkie informacje na temat konkretnego pojazdu, które muszą figurować w dowodzie rejestracyjnym, informacje dotyczące rejestracji pojazdu i wydanego dowodu rejestracyjnego, dane właściciela pojazdu lub osoby, na której nazwisko zarejestrowano pojazd, informacje dotyczące przeglądów technicznych i obowiązkowych ubezpieczeń oraz inne dane. Z wpisem do rejestru zarejestrowanych pojazdów nie wiąże się zasada jawności formalnej, ponieważ rejestr ten nie jest rejestrem publicznym. Ta sama zasada dotyczy rejestrów cywilnej broni palnej (organy administracji prowadzą rejestry wydanych zezwoleń na broń palną, zaś ministerstwo właściwe do spraw wewnętrznych prowadzi centralny rejestr wydanych zezwoleń na broń palną oraz rejestr zezwoleń wydawanych sprzedawcom broni palnej i podmiotom prowadzącym strzelnice). Z wpisami do rejestru statków i rejestru statków powietrznych wiąże się natomiast zasada jawności formalnej.

Do rejestru utworów objętych prawem autorskim:

Dokonanie wpisu w rejestrze powoduje powstanie domniemania prawnego, że twórcą utworu lub podmiotem praw autorskich jest osoba wpisana do rejestru, chyba że przedstawione zostaną dowody przeciwne. Rejestr ten jest rejestrem publicznym.

Do rejestru osób ubezpieczonych i beneficjentów praw wynikających z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego:

Rejestr osób ubezpieczonych obejmuje: rejestr beneficjentów praw wynikających z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, rejestr płatności świadczeń ubezpieczeniowych, rejestr osób zobowiązanych do opłacania obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i rejestr opinii specjalistycznych. W akcie prawnym dotyczącym tego rejestru urzędowego nie przewidziano, że jest on rejestrem publicznym ani że z wpisami do tego rejestru wiąże się zasada jawności formalnej.

4 Czy istnieją szczególne zasady i procedury dotyczące dostosowania prawa rzeczowego, przysługującego określonej osobie zgodnie z prawem właściwym dla dziedziczenia, w przypadku gdy w prawie państwa członkowskiego, w którym powołano się na to prawo takie prawo rzeczowe nie jest znane?

Nie istnieją przepisy szczegółowe ani procedury dotyczące dostosowania praw rzeczowych w prawie krajowym.

Ostatnia aktualizacja: 07/01/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.