Dostosowanie praw rzeczowych

Szwecja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Jakie prawa rzeczowe mogą wynikać z dziedziczenia zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego?

Każdemu, kto nabywa majątek w drodze dziedziczenia, przysługują zasadniczo pełne prawa własności do spadku. Jeśli spadkodawca pozostawał w związku małżeńskim, spadek przechodzi na pozostającego przy życiu małżonka z prawem do swobodnego rozporządzania. Oznacza to, że pozostający przy życiu małżonek może za życia dysponować majątkiem według własnego uznania – nawet spożytkować go w całości – nie może jednak rozrządzić nim w drodze testamentu. Pozostający przy życiu małżonek nie może również powodować znacznego uszczuplenia swojego majątku w drodze darowizny lub jakiejkolwiek innej porównywalnej czynności bez należytego uwzględnienia spadkobierców zmarłego małżonka.

Ponadto spadkodawca może wskazać w testamencie osobę, która otrzyma prawo użytkowania majątku. O ile testament nie stanowi inaczej, osoba, której przysługuje prawo użytkowania, zarządza majątkiem i jest uprawniona do pobierania z niego wszelkich pożytków, ale musi również pokryć wszelkie niezbędne koszty związane z majątkiem. Osoba, której przysługuje prawo użytkowania, musi również uwzględnić prawa i interesy właściciela i nie może dokonać cesji prawa użytkowania. Właściciel majątku nie może dokonać cesji majątku ani rozporządzać nim w inny sposób bez zgody osoby, której przysługuje prawo użytkowania.

2 Czy te prawa rzeczowe podlegają wpisowi do rejestru nieruchomości lub ruchomości, a jeżeli tak, to czy taki wpis jest obowiązkowy? Do jakiego rejestru wpisuje się te prawa i jakie są wymogi i procedury rejestracyjne?

Każdy, kto nabył nieruchomość wraz z prawami własności, musi złożyć wniosek o wpisanie nabycia (tytułu prawnego) do rejestru nieruchomości prowadzonego przez Szwedzki Krajowy Urząd Geodezyjny (Lantmäteriet). Zasadniczo wniosek należy złożyć w okresie trzech miesięcy od dnia nabycia. Każda osoba składająca wniosek o wpisanie tytułu prawnego do rejestru musi przedłożyć akt nabycia i pozostałe dokumenty niezbędne do uzasadnienia nabycia. W przypadku kupna oznacza to, że należy przedłożyć potwierdzenie zakupu. Jeżeli majątek nabywa się w drodze dziedziczenia, w niektórych przypadkach (jeżeli jest tylko jeden spadkobierca) zasadniczo wystarczy przedłożyć oryginał zarejestrowanego spisu inwentarza wraz z poświadczonym odpisem. W innych przypadkach należy również przedłożyć oryginał dokumentu potwierdzającego dział spadku wraz z poświadczonym odpisem. Może być również wymagane przedłożenie innych dokumentów, takich jak zgoda opiekuna (överförmyndare), jeżeli spadek dziedziczy osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona. W niektórych przypadkach podstawą wpisu tytułu prawnego do rejestru, zamiast dokumentu potwierdzającego dział spadku, może być ważny testament.

Prawo użytkowania przeniesione w drodze dokumentu podlega obowiązkowi wpisu do rejestru nieruchomości. Wnioski o wpis do rejestru składa się do Szwedzkiego Krajowego Urzędu Geodezyjnego wraz z dokumentem, na którym opiera się uprawnienie.

Prawa rzeczowe na rzeczach ruchomych nie podlegają wpisowi do rejestru.

3 Jakie skutki wiążą się z wpisem praw rzeczowych do rejestru?

Osoba, która jako ostatnia złożyła wniosek o wpisanie prawa do rejestru, jest uznawana za właściciela nieruchomości.

Co do zasady, jeżeli do rejestru wpisano prawo użytkowania, ma ono zastosowanie do nowego właściciela nieruchomości.

4 Czy istnieją szczególne zasady i procedury dotyczące dostosowania prawa rzeczowego, przysługującego określonej osobie zgodnie z prawem właściwym dla dziedziczenia, w przypadku gdy w prawie państwa członkowskiego, w którym powołano się na to prawo takie prawo rzeczowe nie jest znane?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 31/05/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.