Dostosowanie praw rzeczowych

Osoby dziedziczące w państwach UE mogą skorzystać z prawa do dziedziczenia przewidzianego w innym państwie członkowskim UE w przypadku dostosowania tego prawa tak, aby odpowiadało one podobnemu prawu w ich państwie pochodzenia.

Informacje ogólne

Aby umożliwić spadkobiercom lub zapisobiercom zamieszkałym w innym państwie członkowskim UE skorzystanie z praw powstałych lub przeniesionych na nich w drodze dziedziczenia, rozporządzenie w sprawie spadków przewiduje obowiązek dostosowania nieznanego prawa rzeczowego (do rzeczy ruchomych lub nieruchomości) do najbardziej odpowiadającego mu prawa rzeczowego przewidzianego w prawie wspomnianego innego państwa. Przy dostosowywaniu należy uwzględniać cele i interesy, którym służy określone prawo rzeczowe, a także związane z nim skutki.

W tym kontekście europejska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych opublikowała arkusze informacyjne na temat prawa krajowego, zawierające wyjaśnienia dotyczące:

  • praw rzeczowych, które mogą wynikać z dziedziczenia;
  • wskazania, czy takie prawa wpisuje się do rejestru praw do nieruchomości lub rzeczy ruchomych;
  • skutków wpisu takich praw do rejestru;
  • przepisów szczególnych i procedur dotyczących dostosowania prawa rzeczowego.

Aby zapoznać się z arkuszem informującym o przepisach i procedurach krajowych dotyczących dostosowania praw rzeczowych w konkretnym państwie UE, należy kliknąć na odpowiednią flagę po lewej stronie.

Powiązana strona

EU-ADAPT jest narzędziem informatycznym, które ma pomóc sędziom, notariuszom i innym przedstawicielom zawodów prawniczych zajmującym się transgranicznymi sprawami spadkowymi w znalezieniu najbardziej odpowiedniego prawa rzeczowego. Użytkownik może wskazać w tym narzędziu (i) prawo państwa członkowskiego mające zastosowanie do dziedziczenia (lex successionis), (ii) istniejące w tym prawie prawo rzeczowe oraz (iii) prawo państwa członkowskiego, w którym powołano się na dane prawo rzeczowe (lex rei sitae). Narzędzie dostarczy następnie wskazówek i zaproponuje prawo rzeczowe, które powinno być odpowiednie na mocy prawa państwa członkowskiego, w którym powołano się na prawo rzeczowe nieznane w danym systemie prawnym.

Ostatnia aktualizacja: 20/04/2024

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.