Adaptarea drepturilor reale

Slovenia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Care sunt drepturile reale ar putea lua naștere în urma unei succesiuni în temeiul legii statului membru?

Drepturile reale care ar putea rezulta în urma unei succesiuni includ dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile și asupra instrumentelor de lucru ale unui meșteșugar și ale unui comerciant individual și alte drepturi reale (dreptul de gaj, dreptul de acces, drepturile și obligațiile care rezultă din raporturile juridice și raporturile necomerciale), dreptul de autor (atât activele financiare, cât și componenta nematerială), drepturile solicitantului sau ale titularului unui brevet, dreptul la compensare al autorului unei îmbunătățiri tehnice, drepturile asupra desenelor sau modelelor industriale.

Drepturile de proprietate care sunt legate de o anumită persoană, precum servitutea personală, dreptul la o rentă viageră și dreptul la întreținere, nu pot face obiectul succesiunii.

2 Sunt aceste drepturi înscrise într-un registru al drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile sau mobile și, în caz afirmativ, înscrierea este obligatorie? În ce registru (registre) sunt înscrise și care sunt cerințele și procedura de înscriere?

La finalizarea procedurii succesorale, instanța emite o decizie privind moștenirea, care este o decizie pe fond a instanței, cu caracter declarativ. Aceasta înseamnă că decizia numește persoanele care vor fi moștenitorii, legatarii sau alți beneficiari care au dobândit dreptul privind succesiunea, dreptul la moștenire sau alte drepturi privind succesiunea în momentul decesului testatorului. De asemenea, aceasta înseamnă că decizia privind moștenirea nu impune îndeplinirea anumitor atribuții sau obligații, ci mai degrabă că persoanele ale căror drepturi au fost identificate în decizia definitivă privind moștenirea/succesiunea sunt ele însele responsabile de asigurarea respectării acestor drepturi.

Normele de mai sus nu se aplică în cazul livrării bunurilor reținute de instanță. Imediat ce decizia privind moștenirea devine definitivă, instanța dispune transmiterea bunurilor și înregistrarea în cartea funciară. Cu toate acestea, înainte de transmitere, beneficiarii trebuie să facă dovada că au îndeplinit sau că au garantat obligațiile care le-au fost impuse de testator în beneficiul persoanelor care nu pot gestiona afacerile și beneficiile proprii sau într-un scop general util (articolul 216 din Legea privind moștenirile).

Înregistrarea în Cartea funciară:

O regulă specifică se aplică și în cazul înregistrării drepturilor reale asupra bunurilor imobile. Acestea sunt înregistrate în Cartea funciară. Instanța dispune din oficiu ca înregistrările necesare cu privire la bunuri să se introducă în Cartea funciară imediat ce decizia privind moștenirea devine definitivă. Aceasta include, de exemplu, înregistrarea dreptului de proprietate al moștenitorului și orice alte sarcini sau restricții asupra dreptului de proprietate (dreptul de uzufruct al legatarului sau stingerea ipotecii de către acesta, ambele sub forma unei moșteniri).

Înregistrarea în registrul întreprinderilor:

Participațiile în întreprinderi și activele comercianților individuali sunt înregistrate în registrul întreprinderilor. Toate modificările înregistrate în registrul instanței, cu privire la partenerii întreprinderii, au doar caracter declarativ, deoarece statutul unui partener se obține numai în urma înregistrării în registrul instanței. În cazul moștenirii unei participații, este necesar să se transmită un text consolidat al dispoziției modificate a statutului, inclusiv dispozițiile modificate privind partenerii și participațiile acestora, cu certificarea notarială privind conformitatea dispozițiilor modificate ale statutului cu decizia definitivă privind succesiunea. Comercianții individuali sunt înregistrați în registrul întreprinderilor în baza unui dosar complet. În cazul unui dosar incomplet, administratorul registrului îi cere solicitantului să completeze cererea în termen de opt zile. Dacă solicitantul nu completează cererea în termenul specificat, administratorul registrului va respinge cererea prin intermediul unei decizii. Recursul împotriva acestei decizii se transmite administratorului registrului în termen de opt zile de la data comunicării deciziei.

Înregistrarea în alte registre:

  • Registrul conturilor de operațiuni (înregistrarea conturilor de operațiuni)
  • Registrul titlurilor de valoare dematerializate, pus la dispoziție de Depozitarul central de titluri de valoare (Centralna klirinško depotna družba d.d.- KDD)
  • Registrul E-RISK (Registrul armelor de foc, Registrul autovehiculelor)
  • Registrul ambarcațiunilor
  • Registrul aeronavelor
  • Registrul autorilor și al operelor protejate prin dreptul de autor, Registrul drepturilor și al despăgubirilor pentru reproducerea operelor protejate prin dreptul de autor, Registrul operelor protejate prin dreptul de autor, Registrul operelor audiovizuale
  • Pensii.

3 Care sunt efectele înscrierii drepturilor reale?

Înregistrarea în Cartea funciară:

Înregistrarea drepturilor reale asupra bunurilor imobile în Cartea funciară este reglementată în Legea privind Cartea funciară (Zakon o zemljiški knjigi) (Monitorul oficial al Republicii Slovenia, numerele 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11 și 14/15 – ZUUJFO).

Înregistrarea drepturilor reale asupra bunurilor imobile în Cartea funciară pe baza deciziei privind moștenirea are un efect declarativ, deoarece moștenitorul a dobândit dreptul de proprietate la decesul testatorului.

Înregistrarea în Cartea funciară are un efect de publicitate. Aceasta înseamnă că, dacă dreptul este înregistrat în Cartea funciară, nimeni nu poate invoca necunoașterea.

Se aplică, de asemenea, principiul încrederii în Cartea funciară. Se presupune că o persoană înregistrată în Cartea funciară este beneficiarul (proprietarul).

Înregistrarea în registrul întreprinderilor:

Procedura de înregistrare este reglementată prin Legea privind Registrul întreprinderilor din Slovenia (Zakon o poslovnem registru) (Monitorul oficial al Republicii Slovenia, numerele 49/06, 33/07 – ZSReg-B și 19/15). Înregistrarea în registrul întreprinderilor are doar un caracter declarativ. Moștenitorul nu trebuie să aștepte până se efectuează înregistrarea în registrul instanței pentru a dobândi statutul de asociat, deoarece bunurile imobile ale testatorului, inclusiv părțile sociale, sunt transferate moștenitorilor la decesul acestuia.

Înregistrarea în alte registre:

În Registrul conturilor de operațiuni:

Registrul conturilor de operațiuni (RTR) este o bază de date computerizată unică privind conturile de operațiuni și titularii acestora, persoane juridice sau persoane fizice. Atunci când o persoană devine titularul unui cont de operațiuni, informațiile privind contul sunt introduse în registru.

În Registrul titlurilor de valoare dematerializate:

Titularul dobândește un titlu de valoare dematerializat atunci când acesta este introdus în contul titularului în registrul central al titlurilor de valoare dematerializate.

În Registrul E-RISK, Registrul ambarcațiunilor și Registrul aeronavelor:

Registrul vehiculelor înmatriculate cuprinde toate informațiile privind un anumit vehicul, care trebuie să apară pe certificatul de înmatriculare, înmatricularea, certificatul de înmatriculare emis, proprietarul vehiculului sau persoana pe al cărui nume este înmatriculat vehiculul, inspecțiile tehnice, asigurarea obligatorie și alte informații. Înregistrarea în registrul vehiculelor înmatriculate nu are un efect de publicitate, deoarece acesta nu este un registru public. Același lucru se aplică în cazul evidențelor privind armele de foc civile (unitățile administrative țin evidența certificatelor emise pentru armele de foc, în timp ce Ministerul afacerilor interne ține registrul central al certificatelor emise pentru armele de foc, evidențele autorizațiilor emise pentru distribuitorii de arme de foc și operatorii de poligoane de tragere). În schimb, înregistrările în Registrul ambarcațiunilor și în Registrul aeronavelor au efect de publicitate.

În Registrul operelor protejate prin dreptul de autor:

Înregistrarea în registru dă naștere prezumției legale conform căreia autorul sau titularul dreptului de autor pentru o anumită operă este cel menționat în registru, până la proba contrarie. Registrul este public.

În Registrul persoanelor asigurate și al beneficiarilor drepturilor prevăzute în asigurarea de pensie și invaliditate:

Registrul persoanelor asigurate include: registrul beneficiarilor drepturilor prevăzute în asigurarea de pensie și invaliditate, registrul plăților prestațiilor de asigurări, registrul persoanelor obligate să plătească contribuții obligatorii la sistemul de asigurări sociale și registrul cu avizele experților. Actul care reglementează registrul oficial nu prevede că acest registru este public și că înregistrarea în cadrul său are efect de publicitate.

4 Există norme și proceduri specifice pentru adaptarea unui drept real invocat de o persoană în temeiul legii aplicabile succesiunii pentru situația în care în legea statului membru care se invocă nu se prevede acest drept?

Nu există reguli sau proceduri specifice pentru adaptarea drepturilor reale în dreptul național.

Ultima actualizare: 07/01/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.