Prispôsobenie vecných práv

Belgicko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Ktoré vecné práva by mohli vyplynúť z dedenia podľa právneho poriadku tohto členského štátu?

Vecné práva, ktoré môžu vyplynúť z dedenia podľa právneho poriadku Belgicka, sú vlastnícke právo a scudzenie vlastníckych práv, a to:

– užívacie právo (článok 745a Občianskeho zákonníka);

– právo užívať a obývať nehnuteľnosť (článok 625 Občianskeho zákonníka);

– vecné bremená (článok 637 Občianskeho zákonníka);

– právo k povrchu cudzieho majetku a dlhodobý nájom nehnuteľnosti.

2 Zapisujú sa tieto vecné práva do registra ako práva k nehnuteľnostiam alebo hnuteľným veciam, a ak áno, je takýto zápis povinný? Do akého registra alebo registrov sa zapisujú, aké sú požiadavky na zápis a aký je postup?

Ak sa osoba stane nositeľom vlastníckeho práva alebo vlastníckeho práva na základe scudzenia z dôvodu prevodu práva v prípade smrti, stáva sa vlastníkom erga omnes. Inak povedané, ak sa takéto právo prevedie v prípade smrti (dedenie alebo závet), nie je potrebné vykonať zápis v katastri nehnuteľností. V skutočnosti sa článok 1 zákona o hypotékach, v ktorom sa uvádzajú prípady, keď sa prevod vecného práva musí zapísať do katastra nehnuteľností, aby ho bolo možné uplatniť voči tretím osobám, nevzťahuje na tento prípad.

3 Aké následky vyplývajú zo zápisu vecných práv?

Neuvádza sa.

4 Sú v platnosti nejaké osobitné pravidlá a postupy na prispôsobenie vecného práva, na ktoré má osoba nárok na základe rozhodného práva pre dedenie, v prípade, že právny poriadok členského štátu, v ktorom sa tohto práva dovoláva, toto vecné právo nepozná?

V tomto štádiu sa nezaviedli osobitné pravidlá a postupy na prispôsobenie vecného práva.

Posledná aktualizácia: 31/05/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.