Prispôsobenie vecných práv

Česko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Ktoré vecné práva by mohli vyplynúť z dedenia podľa právneho poriadku tohto členského štátu?

Z dedenia by mohli vyplynúť tieto vecné práva:

 • vlastnícke právo (jeho registrácia neobmedzuje vznik iných vecných práv),
 • právo stavby (jeho registrácia v prípade nehnuteľných vecí neobmedzuje vznik iných vecných práv),
 • vecné bremeno (jeho registrácia v prípade nehnuteľných vecí neobmedzuje vznik iných vecných práv),
 • záložné právo 1) ak je pozemok zaťažený záložným právom, právom stavby ho možno zaťažiť iba so súhlasom záložného veriteľa, 2) k prevodu vlastníckeho práva k lietadlu zaťaženému záložným právom sa vyžaduje súhlas záložného veriteľa,
 • zádržné právo,
 • zabezpečovací prevod práva [jeho registrácia v prípade vecí zapísaných vo verejnom zozname (napr. pokiaľ ide o nehnuteľnosti, podiely v spoločnosti s ručením obmedzeným, ochranné známky) neobmedzuje vznik iných vecných práv],
 • predkupné právo (registrácia zmluvného predkupného práva v prípade nehnuteľných vecí neobmedzuje vznik iných vecných práv).

2 Zapisujú sa tieto vecné práva do registra ako práva k nehnuteľnostiam alebo hnuteľným veciam, a ak áno, je takýto zápis povinný? Do akého registra alebo registrov sa zapisujú, aké sú požiadavky na zápis a aký je postup?

Vlastnícke právo:

Právo stavby: v prípade nehnuteľných vecí sa vždy eviduje v katastri nehnuteľností, zápis je povinný, pre požiadavky na zápis a postup pozri vlastnícke právo k nehnuteľnostiam.

Vecné bremeno: v prípade nehnuteľných vecí sa vždy eviduje v katastri nehnuteľností, zápis je povinný, pre požiadavky na zápis a postup pozri vlastnícke právo k nehnuteľnostiam.

Záložné právo:

 • k nehnuteľnostiam sa eviduje v katastri nehnuteľností, zápis je povinný, pre požiadavky na zápis a postup pozri vlastnícke právo k nehnuteľnostiam,
 • k podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným sa eviduje v obchodnom registri, zápis je povinný, pre požiadavky na zápis a postup pozri vlastnícke právo k podielom v spoločnosti s ručením obmedzeným,
 • k zaknihovaným cenným papierom eviduje Centrálny depozitár cenných papierov, zápis je povinný, pre požiadavky na zápis a postup pozri vlastnícke právo k zaknihovaným cenným papierom,
 • k ochrannej známke, priemyselnému vzoru a patentu eviduje Úrad priemyselného vlastníctva, zápis je povinný, pre požiadavky na zápis a postup pozri vlastnícke právo k úžitkovým vzorom, priemyselným vzorom (...),
 • k nehnuteľnostiam, ktoré sa nezapisujú do katastra nehnuteľností, hromadným veciam, závodu a iným hnuteľným veciam (ak je záložná zmluva spísaná vo forme notárskej zápisnice) sa eviduje v registri záložných práv. Zápis je povinný, požiadavky na zápis a postup nájdete tu: https://www.nkcr.cz/sluzby/overovani-a-vypisy-z-rejstriku/vyhledavani-v-rejstricich-a-kontaktni-misto-czech-point.

Zádržné právo: neregistruje sa v nijakej evidencii.

Zabezpečovací prevod práva:

 • k nehnuteľnostiam sa eviduje v katastri nehnuteľností, zápis je povinný, pre požiadavky na zápis a postup pozri vlastnícke právo k nehnuteľnostiam,
 • k podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným sa eviduje v obchodnom registri, zápis je povinný, pre požiadavky na zápis a postup pozri vlastnícke právo k podielom v spoločnosti s ručením obmedzeným,
 • k ochrannej známke, priemyselnému vzoru a patentu eviduje Úrad priemyselného vlastníctva, zápis je povinný, pre požiadavky na zápis a postup pozri vlastnícke právo k úžitkovým vzorom, priemyselným vzorom (...),

Predkupné právo:

 • zmluvné predkupné právo k nehnuteľnostiam sa eviduje v katastri nehnuteľností, zápis je povinný, pre požiadavky na zápis a postup pozri vlastnícke právo k nehnuteľnostiam,
 • zmluvné predkupné právo k podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným sa eviduje v obchodnom registri, zápis je povinný, pre požiadavky na zápis a postup pozri vlastnícke právo k podielom v spoločnosti s ručením obmedzeným,

zmluvné predkupné právo k ochrannej známke, priemyselnému vzoru a patentu eviduje Úrad priemyselného vlastníctva, zápis je povinný, pre požiadavky na zápis a postup pozri vlastnícke právo k úžitkovým vzorom, priemyselným vzorom (...).

3 Aké následky vyplývajú zo zápisu vecných práv?

Ak ide o zápis vecných práv v dôsledku smrti pôvodného vlastníka (tzv. prechod vecných práv), ich zápis má vždy deklaratórne účinky. Dedičstvo sa totiž nadobúda smrťou poručiteľa, takéto nadobudnutie však, samozrejme, musí byť potvrdené súdom. Uznesením o dedičstve sa potom deklarujú právne vzťahy s účinnosťou ku dňu smrti poručiteľa. Toto pravidlo nie je výslovne legislatívne upravené vo vzťahu k jednotlivým verejným zoznamom.

4 Sú v platnosti nejaké osobitné pravidlá a postupy na prispôsobenie vecného práva, na ktoré má osoba nárok na základe rozhodného práva pre dedenie, v prípade, že právny poriadok členského štátu, v ktorom sa tohto práva dovoláva, toto vecné právo nepozná?

Neexistujú nijaké osobitné pravidlá na prispôsobenie cudzích vecných práv, ktoré vnútroštátny právny poriadok nepozná.

Posledná aktualizácia: 25/01/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.