Prispôsobenie vecných práv

Grécko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Ktoré vecné práva by mohli vyplynúť z dedenia podľa právneho poriadku tohto členského štátu?

Podľa gréckeho práva sú vecné práva, ktoré môžu byť predmetom dedenia, vlastníctvo, vecné bremená, záložné práva, nocionálne záložné práva, hypotéky a vlastníctvo bane.

2 Zapisujú sa tieto vecné práva do registra ako práva k nehnuteľnostiam alebo hnuteľným veciam, a ak áno, je takýto zápis povinný? Do akého registra alebo registrov sa zapisujú, aké sú požiadavky na zápis a aký je postup?

Z uvedených vecných práv sa musia zaregistrovať: vlastníctvo nehnuteľnosti, hypotéky, vlastníctvo bane a nocionálne záložné práva. Vlastníctvo nehnuteľnosti, hypotéky a vlastníctvo bane sa musia zaregistrovať na katastrálnom úrade v regióne, v ktorom sa majetok nachádza, zatiaľ čo nocionálne záložné práva sa musia zaregistrovať do registra záložných práv v mieste pobytu záložného veriteľa alebo v jeho sídle, alebo v prípade, že záložný veriteľ nemá pobyt alebo svoje registrované sídlo na území Grécka, do registra záložných práv v Aténach.

Na zápis takýchto práv je nevyhnutné podať žiadosť na katastrálnom úrade a musia sa takisto zaplatiť poplatky stanovené v zákone (pozri zákon 2664/1998). K žiadosti sa musí pripojiť listina, ktorá sa má zaregistrovať, kópia súhrnnej mapy, ktorá bola pripravená a pripojená k registrovanej listine, súhrn registrovanej listiny a overený výpis z katastrálnej mapy pre majetok, ktorého sa týka registrovaná listina.

Na zaregistrovanie záložného práva sa musí podať žiadosť do registra záložných práv spolu s príslušným formulárom.

3 Aké následky vyplývajú zo zápisu vecných práv?

Registrácia týchto vecných práv má v práve konštitutívnu povahu (pozri článok 12 zákona 2664/1998) v tom zmysle, že akékoľvek porušenie registračnej povinnosti znamená, že prevod vlastníctva nehnuteľného majetku nenastane alebo zriadenie, prevod alebo zrušenie vecného práva k nehnuteľnému majetku sa neuskutoční. To isté sa uplatňuje aj pri registrácii nocionálnych záložných práv.

4 Sú v platnosti nejaké osobitné pravidlá a postupy na prispôsobenie vecného práva, na ktoré má osoba nárok na základe rozhodného práva pre dedenie, v prípade, že právny poriadok členského štátu, v ktorom sa tohto práva dovoláva, toto vecné právo nepozná?

V Grécku nie sú prijaté právne normy alebo postupy na prispôsobenie vecného práva neznámeho gréckemu právu k najbližšiemu právu, ktoré pozná toto právo.

Posledná aktualizácia: 06/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.