Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Prispôsobenie vecných práv

Holandsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Ktoré vecné práva by mohli vyplynúť z dedenia podľa právneho poriadku tohto členského štátu?

Táto otázka sa v Holandsku upravuje v článku 4:182 Občianskeho zákonníka (Burgerlijk Wetboek).

Článok 182 Občianskeho zákonníka znie takto:

  • Ak osoba zomrie, dedičia dedia prenosné práva, majetok a držby ipso jure. Prvá veta sa neuplatní v prípade, že sa dedičstvo zosnulého rozdelí podľa článku 13. V takom prípade dedí majetok a držby zosnulého manžel ipso jure.
  • Dedičia ipso jure zdedia dlhy zosnulého, ktoré v čase smrti nezanikli. Ak je plnenie rozdelené, každý z nich zodpovedá za časť, ktorá sa rovná ich podielu na dedičstve, pokiaľ nie sú spoločne a nerozdielne zodpovední.

V Holandsku sa uplatňuje zásada držby, na základe ktorej dedičia ipso jure prevezmú postavenie zosnulého. Vlastníctvo majetku a dlhy z dedičstva sa na základe univerzálnej dedičskej sukcesie (univerzálnym odkazom) prevedú na dedičov, ktorí prijali dedičstvo.

V prípade právneho rozdelenia dedičstva (wettelijke verdeling), ak zosnulý nezanechá závet, pozostalý manžel/registrovaný partner nadobudne celý majetok a dlhy a potomkovia získavajú len nárok. Potomkovia nie sú zodpovední za dlhy z dedičstva. Ak sa uplatní právne rozdelenie dedičstva, za dlhy je zodpovedný iba pozostalý manžel/registrovaný partner.

Zásada držby znamená, že z dedičstva ako takého nevyplývajú žiadne vecné alebo vlastnícke práva. Dedičstvo v Holandsku nepredstavuje samostatný majetok. Neexistuje žiadne obmedzenie, pokiaľ ide o nakladanie s majetkom v rámci dedičstva a na dedičstvo sa nevzťahuje exekúcia. Exekúcia vecných predmetov z dedičstva medzi dedičmi je možná.

2 Zapisujú sa tieto vecné práva do registra ako práva k nehnuteľnostiam alebo hnuteľným veciam, a ak áno, je takýto zápis povinný? Do akého registra alebo registrov sa zapisujú, aké sú požiadavky na zápis a aký je postup?

Keďže samotné dedičstvo nie je samostatným majetkom, nevzniká povinnosť zápisu do registra.

Osvedčenie o dedičstve alebo európske osvedčenie o dedičstve možno zapísať do katastra nehnuteľností, pozri články 27 a 27a zákona o katastri nehnuteľností (Kadasterwet). To dedičom umožňuje, aby oznámili, že vlastník zomrel a vlastníctvo bolo univerzálnym odkazom prevedené na dedičov. Zápis však nie je povinnou požiadavkou. Aj bez zápisu sa vlastníctvo prenáša aj ipso jure. Ak si dedičia následne rozdelia majetok z dedičstva, vyžaduje sa darovanie, pričom ide o prevod singulárnym odkazom. Rozdelenie sa upravuje v článku 3:186 Občianskeho zákonníka.

Článok 186 Občianskeho zákonníka znie takto:

  • Na účel prevodu časti pridelenej každému spoločnému vlastníkovi sa vyžaduje formálne darovanie rovnakým spôsobom ako pri prevode.
  • Časť získaná spoločným vlastníkom bude uvedená pod rovnakým odkazom ako spoločné vlastníctvo vlastníkov pred rozdelením.

V článku 3:89 Občianskeho zákonníka sa stanovuje, že pri formálnom darovaní nehnuteľnosti alebo obmedzených práv na tento majetok sa vyhotoví notársky zápis, ktorý sa zapíše do verejných registrov.

Článok 89 Občianskeho zákonníka znie takto:

  • Formálne darovanie potrebné na prevod nehnuteľného majetku sa uskutoční notárskym zápisom, ktorý sa vyhotoví na tento účelom medzi stranami a následne sa zapíše do verejných registrov určených na tento účel. Nadobúdateľ aj postupca si môžu dať úkon zapísať.
  • V listine o formálnom darovaní sa presne uvedie názov prevodu; pomocné podmienky, ktoré sa netýkajú prevodu, môžu byť z listiny vynechané.
  • Ak vo veci vypracovania listiny o formálnom darovaní koná pre jednu zo strán splnomocnený zástupca, v zápise sa presne uvedie plná moc.
  • Ustanovenia tohto článku sa mutatis mutandis uplatnia na formálne darovanie požadované na prevod iného zapísaného majetku.

3 Aké následky vyplývajú zo zápisu vecných práv?

Pozri odpoveď vyššie.

4 Sú v platnosti nejaké osobitné pravidlá a postupy na prispôsobenie vecného práva, na ktoré má osoba nárok na základe rozhodného práva pre dedenie, v prípade, že právny poriadok členského štátu, v ktorom sa tohto práva dovoláva, toto vecné právo nepozná?

Nie, v Občianskom zákonníku ani v katastri nehnuteľností sa neuplatňujú žiadne osobitné pravidlá.

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.