Prispôsobenie vecných práv

Poľsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Ktoré vecné práva by mohli vyplynúť z dedenia podľa právneho poriadku tohto členského štátu?

Vecné práva vyplývajúce z dedenia zahŕňajú vlastnícke práva k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku, trvalé užívacie práva, obmedzené vecné práva, ako sú vecné bremená (vrátane práva vlastníctva k panujúcemu pozemku), hypotéky a záložné práva (vrátane finančných záväzkov, za ktoré sa ručí hypotékami a záložnými právami), vlastnícke práva členov družstva k bytovému družstvu, práva a povinnosti susedov, žaloby za odškodnenie a žaloby o odmietnutie (služobnosti), nároky na zakúpenie podľa článku 231 Občianskeho zákonníka (t. j. nároky na zakúpenie pozemku voči osobe, ktorá postavila budovu alebo iné vybavenie na pozemku inej osoby).

Práva na používanie a osobné služobnosti sa nededia.

2 Zapisujú sa tieto vecné práva do registra ako práva k nehnuteľnostiam alebo hnuteľným veciam, a ak áno, je takýto zápis povinný? Do akého registra alebo registrov sa zapisujú, aké sú požiadavky na zápis a aký je postup?

Spravidla sa vecné práva zapisujú v katastroch nehnuteľností, ktoré vedú príslušné okresné súdy (katastrálne súdy) (sądy wieczystoksięgowe). Takýto zápis však nie je vždy povinný a nemá vždy konštitutívny účinok, napríklad právo vlastníctva člena družstva sa môže dediť, pokiaľ ide o bytové družstvo, v prípade ktorého nebol vytvorený záznam v katastri nehnuteľností.

Vlastnícke právo nadobudnuté dedením nehnuteľného majetku, pre ktorý bol vytvorený záznam v katastri nehnuteľností, sa musí zapísať do katastra nehnuteľností na základe vhodného dokladu, ktorým sa preukazuje dedenie zo zákona, pokiaľ ide o vlastníka (závetcu) zapísaného v katastri nehnuteľností. Zápis vlastníctva na základe dedenia nemá konštitutívny účinok.

Zápis do katastra nehnuteľností sa vyžaduje v záujme založenia hypotéky. Takýto zápis má konštitutívny účinok, čo znamená, že právo vzniká zápisom do katastra nehnuteľností.

Zápis do katastra nehnuteľností, do ktorého už boli zapísané obmedzené vecné práva, má konštitutívny účinok a ide o podmienku platnosti prevodu práva.

Takéto práva sa zapisujú v katastri nehnuteľností buď na žiadosť vlastníka nehnuteľného majetku (práva prístupu, vydržanie), alebo ex offo, napríklad v prípade administratívneho rozhodnutia.

Žiadosť o zápis sa predkladá písomne katastrálnemu súdu na oficiálnom formulári KW-WPIS. Formuláre sú k dispozícii na webovom sídle ministerstva spravodlivosti a na oddeleniach katastrov nehnuteľností okresných súdov.

V záujme zápisu obmedzených vecných práv k nehnuteľnému majetku stačí, aby vlastník vydal vyhlásenie, že takéto právo vzniklo.

Pokiaľ nie je v osobitnom nariadení stanovené inak, za žiadosť o zápis vlastníctva, trvalých užívacích práv alebo obmedzených vecných práv do katastra nehnuteľností sa vyberá pevný poplatok vo výške 200 PLN. Pokiaľ ide o spoločné vlastníctvo, časť pevného poplatku sa účtuje v pomere k vlastnenému podielu, najmenej však 100 PLN.

Pokiaľ ide o vlastníctvo, trvalé užívacie práva alebo vlastnícke právo člena družstva vyplývajúce z dedenia, odkazu hnuteľného majetku v závete, rozdelenia dedičstva alebo zrušenia spoločného vlastníctva, za zápis do katastra nehnuteľností sa účtuje jednotný pevný poplatok vo výške 150 PLN bez ohľadu na počet podielov na takýchto právach. Poplatok sa musí uhradiť zároveň s podaním žiadosti. Žiadosť, na ktorú sa vzťahuje pevný poplatok, ktorý nebol náležite zaplatený, sa vráti bez toho, aby sa vyzvalo na úhradu tohto poplatku.

3 Aké následky vyplývajú zo zápisu vecných práv?

Obmedzené vecné práva zapisované do katastra nehnuteľností sú chránené zásadou dôveryhodnosti katastrov nehnuteľností v očiach verejnosti. Ak nedošlo k ich zápisu, tieto práva prepadnú v prípade, ak sa uskutoční nadobudnutie podľa podmienok dôveryhodnosti v očiach verejnosti. Okrem toho obmedzené vecné práva na nehnuteľný majetok, ktoré boli zapísané do katastra nehnuteľností, majú prednosť pred podobným právom, ktoré do registra nebolo zapísané.

4 Sú v platnosti nejaké osobitné pravidlá a postupy na prispôsobenie vecného práva, na ktoré má osoba nárok na základe rozhodného práva pre dedenie, v prípade, že právny poriadok členského štátu, v ktorom sa tohto práva dovoláva, toto vecné právo nepozná?

Neexistujú nijaké osobitné postupy.

Posledná aktualizácia: 23/10/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.