Prispôsobenie vecných práv

Slovinsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Ktoré vecné práva by mohli vyplynúť z dedenia podľa právneho poriadku tohto členského štátu?

Vecné práva, ktoré môžu vyplynúť z dedenia, zahŕňajú vlastnícke právo k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku a pracovným nástrojom remeselníka a živnostníka a iné vecné práva (záložné právo, právo prístupu), práva a povinnosti vyplývajúce z právnych a neobchodných vzťahov, autorské právo (finančný majetok aj nemateriálnu zložku), práva prihlasovateľa patentu alebo jeho vlastníka, právo na odmenu pôvodcu technického zlepšenia, práva na dizajn.

Majetkové práva, ktoré súvisia s konkrétnou osobou, ako sú osobné vecné bremená, právo na doživotný dôchodok a právo na výživné, nemôžu byť predmetom dedenia.

2 Zapisujú sa tieto vecné práva do registra ako práva k nehnuteľnostiam alebo hnuteľným veciam, a ak áno, je takýto zápis povinný? Do akého registra alebo registrov sa zapisujú, aké sú požiadavky na zápis a aký je postup?

Po ukončení pozostalostného konania vydá súd rozhodnutie o dedičstve, ktoré je rozhodnutím súdu vo veci samej a má deklaratórny charakter. To znamená, že v rozhodnutí sa osoby vyhlasujú za dedičov, odkazovníkov alebo ostatných príjemcov, ktorí nadobudli právo na dedičstvo, právo na odkaz alebo iné práva na dedičstvo v okamihu smrti závetcu. Ďalej to znamená, že v rozhodnutí o dedičstve sa neukladá konkrétne plnenie ani povinnosti, ale skôr to, že osoby, ktorých práva boli určené v konečnom rozhodnutí o dedičstve/odkaze, sú samy zodpovedné za výkon týchto práv.

Uvedené pravidlá sa neuplatňujú na vydanie majetku v držbe súdu. Súd nariadi vydanie majetku bezprostredne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve a nariadi zápis do katastra nehnuteľností. Príjemcovia však musia pred vydaním majetku predložiť dôkaz, že splnili alebo zabezpečili povinnosti, ktoré im uložil závetca v prospech osôb, ktoré sa nemôžu starať o svoje záležitosti a prospech, alebo na všeobecne užitočný účel (článok 216 zákona o dedičstve).

Zápis do katastra nehnuteľností:

Osobitné pravidlá sa uplatňujú aj na zápis vecných práv k nehnuteľnostiam. Zapisujú sa do katastra nehnuteľností. Súd z úradnej moci nariadi, aby sa potrebné zápisy do katastra nehnuteľností vykonali hneď po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve. To zahŕňa napríklad zápis vlastníckeho práva dediča, ako aj všetky ďalšie bremená alebo obmedzenia vlastníckeho práva (užívacie právo odkazovníka alebo zrušenie hypotéky, obidva v podobe odkazu).

Zápis do obchodného registra:

Do obchodného registra sa zapisujú účasti v spoločnostiach a majetok živnostníkov. Všetky zapísané zmeny týkajúce sa spoločníkov spoločnosti v súdnom registri majú len deklaratórny charakter, keďže postavenie spoločníka sa získa iba zápisom do súdneho registra. V prípade dedičstva účasti sa vyžaduje predloženie konsolidovaného znenia zmeneného ustanovenia zakladateľského dokumentu vrátane zmenených ustanovení o spoločníkoch a ich účasti s notárskym osvedčením, že zmenené ustanovenia zakladateľského dokumentu sú v súlade s konečným rozhodnutím o dedičstve. Živnostník sa zapíše do obchodného registra na základe jeho úplnej žiadosti. V prípade neúplnej žiadosti správca registra požiada žiadateľa o doplnenie žiadosti v lehote ôsmich dní. Ak žiadateľ nedoplní žiadosť v stanovenej lehote, správca registra zamietne žiadosť rozhodnutím. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie správcovi registra v lehote ôsmich dní od doručenia rozhodnutia.

Zápis do iných registrov:

  • register transakčných účtov (evidencia transakčných účtov)
  • register zaknihovaných cenných papierov, ktorý vedie centrálny klíringový depozitár cenných papierov (Centralna klirinško depotna družba d.d.– KDD)
  • register e-RISK (register strelných zbraní, register motorových vozidiel)
  • register lodí
  • register lietadiel
  • register autorov a diel chránených autorským právom, register práv a odmien z rozmnožovania diel chránených autorským právom, register diel chránených autorským právom, register audiovizuálnych diel
  • dôchodkové dávky.

3 Aké následky vyplývajú zo zápisu vecných práv?

Zápis do katastra nehnuteľností:

Zápis vecných práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností je upravený v zákone o katastri nehnuteľností (Zakon o zemljiški knjigi) (Úradný vestník Slovinskej republiky, č. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, ,28.09, 25/1114/15 – ZUUJFO).

Zápis vecných práv k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia o dedičstve má deklaratórny účinok, pretože dedič nadobudne vlastnícke právo v okamihu smrti závetcu.

Zápis do katastra nehnuteľností má účinok zverejnenia. To znamená, že ak sa právo zapíše do katastra nehnuteľností, nikto nemôže namietať, že o tom nevedel.

V katastri nehnuteľností sa takisto uplatňuje zásada dôvery. Osoba zapísaná v katastri nehnuteľností sa považuje za oprávnenú osobu (vlastníka).

Zápis do obchodného registra:

Postup zápisu je upravený v zákone o obchodnom registri Slovinskej republiky (Zakon o poslovnem registru) (Úradný vestník Slovinskej republiky, č. 49/06, 33/07 – ZSReg-B a 19/15). Zápis do obchodného registra ma výlučne deklaratórny charakter. Dedič nemusí čakať na vykonanie zápisu do súdneho registra, aby nadobudol postavenie spoločníka, keďže majetok závetcu vrátane obchodného podielu prejde na jeho dedičov v okamihu smrti závetcu.

Zápis do iných registrov:

Do registra transakčných účtov:

Register transakčných účtov (RTR) je jednotnou počítačovou databázou transakčných účtov a ich držiteľov, či už sú to podnikateľské subjekty alebo fyzické osoby. Keď sa osoba stane držiteľom transakčného účtu, informácie o účte sa zapíšu do registra.

Do registra zaknihovaných cenných papierov:

Držiteľ nadobudne zaknihovaný cenný papier, keď sa zaknihovaných cenný papier zapíše na účet držiteľa do centrálneho registra zaknihovaných cenných papierov.

Do registra E-RISK, registra lodí a registra lietadiel:

Register evidovaných vozidiel obsahuje všetky informácie o konkrétnom vozidle, ktoré musia byť uvedené na osvedčení o evidencii, jeho registrácii, vydanom osvedčení o evidencii vozidla, vlastníkovi vozidla alebo osobe, na ktorú je vozidlo zapísané, technických kontrolách, povinnom poistení a ďalšie informácie. Zápis do registra evidovaných vozidiel nemá účinok zverejnenia, pretože tento záznam nie je vo verejne prístupnom registri. To isté platí aj pre záznamy o civilných strelných zbraniach (správne oddelenia vedú záznamy o vydaných zbrojných preukazoch, zatiaľ čo ministerstvo vnútra vedie centrálnu evidenciu vydaných zbrojných preukazov, záznamy o povoleniach vydaných predajcom strelných zbraní a prevádzkovateľom strelníc). Naproti tomu zápisy do registra lodí a registra lietadiel majú účinok zverejnenia.

Do registra diel chránených autorským právom:

Zápisom do registra sa vytvára právna domnienka, že autor alebo držiteľ autorských práv ku konkrétnemu dielu je ten, ktorý je uvedený v registri, pokiaľ sa nepreukáže inak. Register je verejný.

Do registra poistených osôb a osôb požívajúcich práva z dôchodkového a invalidného poistenia:

Register poistených osôb obsahuje: register osôb požívajúcich práva z dôchodkového a invalidného poistenia, register platieb poistných dávok, register osôb povinných platiť povinné príspevky na sociálne zabezpečenie a register znaleckých posudkov. V zákone, ktorým sa riadi úradný register, sa nestanovuje, aby bol tento register verejný a zápis do tohto registra mal účinok zverejnenia.

4 Sú v platnosti nejaké osobitné pravidlá a postupy na prispôsobenie vecného práva, na ktoré má osoba nárok na základe rozhodného práva pre dedenie, v prípade, že právny poriadok členského štátu, v ktorom sa tohto práva dovoláva, toto vecné právo nepozná?

Vo vnútroštátnom práve neexistujú osobitné pravidlá alebo postupy na prispôsobenie vecných práv.

Posledná aktualizácia: 07/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.