Prispôsobenie vecných práv

Španielsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Ktoré vecné práva by mohli vyplynúť z dedenia podľa právneho poriadku tohto členského štátu?

Vecné práva sa prevádzajú v prípade smrti, pokiaľ je nositeľom práv zostavovateľ odkazu a tieto práva smrťou nezanikli. Vecné práva zahŕňajú majetkové práva, vecné bremená (spolu s právom na panujúci pozemok) a zabezpečovacie práva (hypotéky spolu so zabezpečeným úverom). Užívacie práva však zanikajú smrťou užívateľa (článok 513 ods. 1 španielskeho Občianskeho zákonníka [Código Civil]).

Dedičské konanie môže viesť k vzniku nových vecných práv, a to buď na základe priania zosnulej osoby (napr. odkaz užívacieho práva, práva používania alebo bývania, práva vecného bremena) alebo zo zákona (zákonné užívacie právo, ktoré zákon priznáva manželovi/manželke, ktorý dedí zo zákona alebo zo závetu).

2 Zapisujú sa tieto vecné práva do registra ako práva k nehnuteľnostiam alebo hnuteľným veciam, a ak áno, je takýto zápis povinný? Do akého registra alebo registrov sa zapisujú, aké sú požiadavky na zápis a aký je postup?

Zápis nie je povinný, t. j. zákon to pre získanie daného práva nevyžaduje (okrem prípadu hypoték). Keďže však zápis do katastra nehnuteľností poskytuje ochranu strane, ktorej právo je zapísané, v praxi nositeľ práva zvyčajne o tento zápis požiada.

Dedičské listiny môžu mať podobu záveti, dedičskej zmluvy, vyhlásenia dedičov zo zákona alebo európskeho osvedčenia o dedičstve (článok 14 španielskeho zákona o hypotékach [Ley Hipotecaria]). Všeobecne však platí, že aj keď takáto listina priznáva určitej osobe štatút dediča alebo odkazovníka, nie je možné práva predtým zapísané na meno zostaviteľa odkazu znovu okamžite zapísať. Uznanie práv k určitej veci pri delení dedičstva sa musí vykonať zmluvou uzatvorenou medzi všetkými dedičmi (a u notára, aby bol možný zápis). Ak všetci dediči nedospejú k dohode, záležitosť bude musieť riešiť súd.

Predtým ako dôjde k rozdeleniu dedičstva, dedič môže požiadať, aby bola do katastra zapísaná poznámka, že dedič má právo na konkrétne zapísanú vec v dedičstve tak, aby tretie strany o tomto práve vedeli.

Zákon priznáva odkazovníkovi právo na konkrétnu vec v dedičstve od momentu smrti nositeľa práv (článok 882 Občianskeho zákonníka), ale odkazovník nemôže vlastníctvo prevziať sám od seba (článok 885 Občianskeho zákonníka), pokiaľ ich k tomu zostaviteľ odkazu neoprávnil. Zákon priznáva odkazovníkovi právo požadovať, aby mu dedič vydal určitú vec a príslušná notárska listina sa môže zapísať. Ak dedič odmietne konkrétnu vec vydať, odkazovník sa musí s danou vecou obrátiť na súd.

Existujú výnimky z delenia dedičstva po smrti, t. j. pokiaľ zostaviteľ odkazu rozdelil majetok za života alebo napísal závet a pokiaľ existuje len jeden dedič.

Predtým ako sa môže určitá vec zapísať, je takisto nevyhnutné podať príslušné priznanie daňovým orgánom, aby bolo možné uhradiť daň z nadobudnutia nehnuteľnosti.

3 Aké následky vyplývajú zo zápisu vecných práv?

Účinok zápisu je taký, že dedič vlastníckeho práva sa považuje za jeho zákonného nositeľa, môže s ním disponovať a prináležíme mu rovnaká ochrana ako pôvodnému držiteľovi, a to pred akýmkoľvek možným dedičom, ktorý svoje práva nenechal zapísať.

4 Sú v platnosti nejaké osobitné pravidlá a postupy na prispôsobenie vecného práva, na ktoré má osoba nárok na základe rozhodného práva pre dedenie, v prípade, že právny poriadok členského štátu, v ktorom sa tohto práva dovoláva, toto vecné právo nepozná?

Zákon č. 29/2015 o medzinárodnej právnej spolupráci v článku 61:

„1. Ak sa rozhodnutím alebo cudzou verejnou listinou nariadia opatrenia alebo vykonávajú práva, ktoré španielske právne predpisy nepoznajú, správca registra ich, ak je to možné, prispôsobí opatreniu alebo právu stanovenému v španielskych právnych predpisoch alebo týmito právnymi predpismi uznávanému, ktoré majú podobné účinky alebo podobný účel alebo záujmy, pokiaľ účinky prispôsobenia týchto opatrení alebo práv neprekračujú účinky, ktoré by opatrenia alebo práva mali v právnom poriadku krajiny pôvodu. Pred zápisom práva správca registra informuje nositeľa práva alebo opatrenia, ktoré treba prispôsobiť.

2. Všetky zainteresované strany môžu na súde napadnúť prispôsobenie práva alebo opatrenia.“

Posledná aktualizácia: 16/10/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.