Prispôsobenie vecných práv

Švédsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Ktoré vecné práva by mohli vyplynúť z dedenia podľa právneho poriadku tohto členského štátu?

Každá osoba, ktorá získa majetok dedením, v zásade prevezme majetok s plnými vlastníckymi právami. Ak bol zosnulý zosobášený, dedičstvo prechádza na pozostalého(-ú) manžela(-ku) s právom slobodne s ním nakladať. To znamená, že manžel(-ka) môže počas svojho života nakladať s majetkom, ako chce – dokonca ho úplne využívať –, ale nemôže sa ho vzdať prostredníctvom závetu. Manžel(-ka) nesmie darovaním alebo akýmkoľvek iným porovnateľným úkonom bez náležitého zohľadnenia najskôr dedičov zosnulého spôsobiť významné zníženie svojho majetku.

Okrem toho môže v závete zosnulý stanoviť niekoho, kto získa užívacie právo na celý majetok. Pokiaľ v závete nie je stanovené inak, užívateľ spravuje majetok a má nárok na akýkoľvek z toho plynúci príjem, ale je takisto povinný zaplatiť všetky potrebné náklady na majetok. Užívateľ musí takisto zohľadniť práva vlastníka a jeho najlepšie záujmy a nesmie previesť užívacieho právo. Vlastník majetku nesmie previesť majetok alebo inak nakladať s majetkom bez súhlasu užívateľa.

2 Zapisujú sa tieto vecné práva do registra ako práva k nehnuteľnostiam alebo hnuteľným veciam, a ak áno, je takýto zápis povinný? Do akého registra alebo registrov sa zapisujú, aké sú požiadavky na zápis a aký je postup?

Každý, kto nadobudol nehnuteľnosť s vlastníckymi právami, musí požiadať o zapísanie nadobudnutia (zápis vlastníckeho práva) do katastra nehnuteľností, ktorý vedie štátny švédsky kataster nehnuteľností (Lantmäteriet). Vo všeobecnosti sa musí žiadosť podať do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia. Každá osoba, ktorá podá žiadosť o zapísanie vlastníckeho práva, musí predložiť titul nadobudnutia a iné dokumenty, ktoré sú potrebné na preukázanie nadobudnutia. To znamená, že v prípade kúpy sa musí predložiť dokument o kúpe. Ak sa majetok nadobudne dedením, v niektorých prípadoch (ak existuje len jeden dedič) v zásade postačí predložiť zaregistrovaný originál inventúrneho súpisu dedičstva spolu s overenou kópiou. V ostatných prípadoch sa musí predložiť originál dokumentu o rozdelení dedičstva a jeho overená kópia. Môže sa takisto vyžadovať predloženie iných dokumentov, ako napríklad súhlas hlavného poručníka, ak účastník dedičského konania nie je plnoletý alebo je nespôsobilý na právne úkony. V niektorých prípadoch možno požiadať o zápis vlastníckeho práva predložením právoplatného závetu namiesto dokumentu o rozdelení dedičstva.

Užívacie právo, ktoré bolo udelené písomným dokumentom, sa zapíše do katastra nehnuteľností. Žiadosti o zápis sa podávajú štátnemu švédskemu katastru nehnuteľností spolu s predloženým dokumentom, na ktorom sa nárok zakladá.

Vecné práva k hnuteľnému majetku sa nezapisujú.

3 Aké následky vyplývajú zo zápisu vecných práv?

Osoba, ktorá posledná požiadala o zápis vlastníckeho práva, sa považuje za vlastníka majetku.

Ak je užívacie právo zapísané, vzťahuje sa na nového vlastníka nehnuteľnosti.

4 Sú v platnosti nejaké osobitné pravidlá a postupy na prispôsobenie vecného práva, na ktoré má osoba nárok na základe rozhodného práva pre dedenie, v prípade, že právny poriadok členského štátu, v ktorom sa tohto práva dovoláva, toto vecné právo nepozná?

Nie.

Posledná aktualizácia: 31/05/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.