Prispôsobenie vecných práv

Dedičia v krajine EÚ môžu využívať dedičské práva inej krajiny EÚ, keď sú tieto práva prispôsobené tak, aby čo najviac zodpovedali právam v ich krajine pobytu.

S cieľom umožniť dedičom a odkazovníkom v inej krajine EÚ využívať práva, ktoré im dedením vznikli alebo na nich prešli, stanovuje nariadenie o dedičských veciach prispôsobenie neznámeho vecného práva (práva na nehnuteľný alebo hnuteľný majetok) najbližšiemu rovnocennému vecnému právu podľa právneho poriadku tejto inej krajiny EÚ. Ciele a záujmy, ktoré dotknuté vecné právo sleduje, a účinky z neho vyplývajúce by mali byť pri prispôsobovaní práva zohľadnené.

V tejto súvislosti zverejnila Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci informačné hárky o vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré objasňujú:

  • vecné práva, ktoré by z dedenia mohli vyplynúť,
  • či sa takéto práva zapisujú do registra ako práva k nehnuteľnostiam alebo hnuteľným veciam,
  • účinky vyplývajúce z ich registrácie,
  • osobitné pravidlá a postupy na prispôsobenie vecného práva.

Informačný hárok o vnútroštátnych právnych predpisoch a postupoch pre prispôsobenie vecného práva v danej krajine EÚ si zobrazíte tak, že kliknete na príslušnú národnú vlajku na tejto stránke.

Posledná aktualizácia: 30/05/2023

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.